výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 24, 1-31

1 A čo do synov Áronových. Toto boly ich oddelenia. Synovia Áronovi boli: Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. 2 Ale Nádab a Abíhu zomreli pred svojím otcom a synov nemali; preto potom konali kňazský úrad Eleazár a Itamár. 3 A podelil ich Dávid a Cádok, ktorý bol zo synov Eleazárových, a Achimelech, ktorý bol zo synov Itamárových, podľa ich počtu a úradu v ich službe. 4 A našlo sa, že je viac synov Eleazárových čo do hláv mužov ako synov Itamárových, a podelili ich. Synov Eleazárových bolo šestnásť hláv podľa domu otcov a synov Itamárových podľa domu ich otcov osem hláv. 5 Podelili ich losmi jedných s druhými, spolu, pretože velitelia svätyne a velitelia Boží boli zo synov Eleazárových, i medzi synmi Itamárovými. 6 A popísal ich Šemaiáš, syn Natanaelov, pisár, z pokolenia Léviho, pred kráľom a pred veliteľmi, pred kňazom Cádokom a pred Achimelechom, synom Ebiatárovým, a pred hlavami otcov, otcov kňazov a Levitov, takže jeden otcovský dom bol vzatý losom a zaznamenaný Eleazárovi a vše jeden vzatý Ebiatárovi. 7 A prvý los vyšiel Jehojaribovi, druhý Jedaiášovi, 8 tretí Chárimovi, štvrtý Seorímovi, 9 piaty Malkiášovi, šiesty Mijjaminovi, 10 siedmy Hakkócovi, ôsmy Abiášovi, 11 deviaty Ješuovi, desiaty Šechaniášovi, 12 jedenásty Eljašibovi, dvanásty Jakimovi, 13 trinásty Chuppovi, štrnásty Ješebábovi, 14 pätnásty Bilgovi, šestnásty Immerovi, 15 sedemnásty Chezírovi, osemnásty Happicecovi, 16 devätnásty Petachiášovi, dvadsiaty Jechezkélovi, 17 dvadsiaty prvý Jachinovi, dvadsiaty druhý Gamúlovi, 18 dvadsiaty tretí Delaiášovi, dvadsiaty štvrtý Maazeiášovi. 19 To bola ich úloha čo do ich služby, vchádzať do domu Hospodinovho podľa svojho poriadku, pod správou Árona, svojho otca, tak ako mu prikázal Hospodin, Bôh Izraelov. 20 A čo do ostatných synov Léviho. Zo synov Amramových Šubael, zo synov Šubaelových Jechdeiáš. 21 Čo do Rechabiáša: zo synov Rechabiášových bol hlavou Jišiáš. 22 Z Jiceharovcov Šelomót, zo synov Šelomótových Jachat. 23 A synovia Hebronovi: Jeriáš bol hlavou, Amariáš druhý, Jachaziel tretí, Jekameám štvrtý. 24 Synovia Uzielovi: Mícha, zo synov Míchových Šamír. 25 Brat Míchov Jišiáš, zo synov Jišiášových Zachariáš. 26 Synovia Meráriho Machli a Múši; synovia Jaaziášovi: Beno. 27 Synovia Meráriho po Jaaziášovi: Beno, Šoham, Zakkúr a Hibri. 28 Po Machlim: Eleazár, ale ten nemal synov. 29 Po Kíšovi. Synovia Kíšovi: Jerachmeel. 30 A synovia Múšiho: Machli, Éder a Jerimót. To boli synovia Levitov podľa domu svojich otcov. 31 A hodili aj oni losy spolu so svojimi bratmi, synmi Áronovými, pred kráľom Dávidom, pred Cádokom a Achimelechom a pred hlavami otcov, otcov kňazov a Levitov, prední otcovia každý spolu so svojím menším bratom.

1Krn 24, 1-31

Verš 1
A čo do synov Áronových. Toto boly ich oddelenia. Synovia Áronovi boli: Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár.
Lv 10:1 - Ale synovia Áronovi, Nádab a Abíhu, vzali každý svoju nádobu na uhlie a dali do nich oheň a položili naň kadivo a obetovali pred Hospodinom cudzí oheň, čoho im neprikázal.

Verš 2
Ale Nádab a Abíhu zomreli pred svojím otcom a synov nemali; preto potom konali kňazský úrad Eleazár a Itamár.
Lv 10:2 - Preto vyšiel oheň zpred Hospodina a strávil ich, a tak zomreli pred Hospodinom.
Nm 3:4 - A Nádab a Abíhu zomreli pred Hospodinom, keď obetovali cudzí oheň pred Hospodinom na púšti Sinai. A nemali synov. Preto konal kňazskú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona, svojho otca.
Nm 26:61 - A Nádab a Abíhu zomreli vtedy, keď obetovali cudzí oheň pred Hospodinom.

1Krn 24,4-5 - Kňazov zadelili do 24 tried a lósom určili, ktorá trieda kedy a kde má konať službu, aby sa aj Eleazarovci, aj Itamarovci dostali tak ku stánku na Gabaone ("Božie kniežatá"), ako aj k stánku Dávidovmu ("Kniežatá svätyne").

1Krn 24,6 - Nevieme presný spôsob žrebovania, Itamarovcom nemohol pripadnúť každý druhý žreb, veď mali len 8 tried, Eleazarovci však 16.

1Krn 24,23 - Vo vypočítaní je medzera. Možno doplniť podľa Vulgáty: "… Jahat, jeho syn Jeriau, pohlavár, Amariáš, druhý ...".

1Krn 24,27 - Porov. 6,48.