výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 24, 1-31

1 Áronovi potomkovia mali svoje triedy. Áronovi synovia boli: Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar. 2 Nádab a Abíhu zomreli prv než ich otec. Keďže nemali synov, kňazstvo prevzali: Eleazár a Ítamar. 3 Spolu s Cádokom, potomkom Eleazárovým, a Achímelekom, potomkom Ítamarovým, im Dávid rozdelil služobné úlohy. 4 U Eleazárovcov sa našlo viac vedúcich osôb než u Ítamarovcov. Vyriešili to tak, že Eleazárovci dostali šestnásť a Ítamarovci osem rodinných predákov. 5 Týchto i tamtých podelili lósmi, pretože hodnostármi svätyne i hodnostármi Božími mali byť niektorí Eleazárovci a Ítamarovci. 6 Pisár Šemaja, syn Netaneelov z kmeňa Lévi, ich zapísal v prítomnosti kráľa a hodnostárov: kňaza Cádoka, Achímeleka, Ebjatárovho syna, i predákov kňazských a levitských rodín. Raz bola vylosovaná rodina z Eleazára, raz zase jedna z Ítamara. 7 Prvý lós padol na Jójaríba, druhý na Jedaju, 8 tretí na Chárima, štvrtý na Seórima, 9 piaty na Malkiju, šiesty na Mijjámina, 10 siedmy na Hakkóca, ôsmy na Abiju, 11 deviaty na Jéšuu, desiaty na Šekanju, 12 jedenásty na Eljášiba, dvanásty na Jákima, 13 trinásty na Chuppu, štrnásty na Ješebába, 14 pätnásty na Bilgu, šestnásty na Imméra, 15 sedemnásty na Chezíra, osemnásty na Happiccéca, 16 devätnásty na Petachju, dvadsiaty na Jechezkela, 17 dvadsiaty prvý na Jákina, dvadsiaty druhý na Gamúla, 18 dvadsiaty tretí na Deláju, dvadsiaty štvrtý na Maazju. 19 To je ich služobné zaradenie na nástup do domu Hospodina podľa poriadku zavedeného ich praotcom Áronom podľa príkazu Hospodina, Boha Izraela. 20 Ostatní leviti: Zo synov Amrámových: Šúbael, zo synov Šúbaela: Jechdeja. 21 Pokiaľ ide o Rechabju, z jeho synov bol predákom Jiššija. 22 Z Jishárovcov: Šelomót: zo synov Šelomóta: Jachat. 23 Synovia Hebronovi: Jerija prvý, Amarja druhý, Jachazíel tretí, Jekameám štvrtý. 24 Syn Uzzíelov: Míka, zo synov Míku: Šamír. 25 Bratom Míku bol Jiššija. Zo synov Jiššiju: Zekarja. 26 Synovia Meráriho: Machli a Múši a synovia Jaaziju, jeho syna. 27 Synovia Meráriho po synovi Jaazijovi: Šóham, Zakkúr a Ibri. 28 Z Machliho: Eleazár, ktorý nemal synov. 29 Pokiaľ ide o Kíša, jeho synom bol Jerachmeel. 30 Synovia Múšiho: Machli, Éder a Jerimót. To sú leviti podľa svojich rodín. 31 Aj oni losovali spolu so svojimi bratmi Áronovcami v prítomnosti kráľa Dávida, Cádoka, Achímeleka a predákov kňazských a levitských rodín, a to popredné rodiny rovnako, ako aj ich menej významní bratia.

1Krn 24, 1-31

Verš 1
Áronovi potomkovia mali svoje triedy. Áronovi synovia boli: Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar.
Lv 10:1 - Áronovi synovia Nádab a Abíhu vzali každý svoju kadidelnicu, dali do nej oheň, položili naň kadidlo a obetovali Hospodinovi nedovolený oheň, aký im neprikázal.

Verš 2
Nádab a Abíhu zomreli prv než ich otec. Keďže nemali synov, kňazstvo prevzali: Eleazár a Ítamar.
Lv 10:2 - Od Hospodina vyšľahol oheň a ich spálil, takže zomreli pred Hospodinom.
Nm 3:4 - Nádab a Abíhu zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti priniesli pred Hospodina cudzí oheň. Nemali synov. Kňazskú službu vykonávali teda Eleazár a Ítamar v prítomnosti svojho otca Árona.
Nm 26:61 - No Nádab a Abíhu zomreli, keď priniesli nenáležito zapálený oheň pred Hospodina.

1Krn 24,4-5 - Kňazov zadelili do 24 tried a lósom určili, ktorá trieda kedy a kde má konať službu, aby sa aj Eleazarovci, aj Itamarovci dostali tak ku stánku na Gabaone ("Božie kniežatá"), ako aj k stánku Dávidovmu ("Kniežatá svätyne").

1Krn 24,6 - Nevieme presný spôsob žrebovania, Itamarovcom nemohol pripadnúť každý druhý žreb, veď mali len 8 tried, Eleazarovci však 16.

1Krn 24,23 - Vo vypočítaní je medzera. Možno doplniť podľa Vulgáty: "… Jahat, jeho syn Jeriau, pohlavár, Amariáš, druhý ...".

1Krn 24,27 - Porov. 6,48.