výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 26, 1-32

1 Oddíly vrátných; z Kórachovců: Mešelemjáš, syn Kóreho ze synů Asafových. 2 Synové Mešelemjášovi: prvorozený Zekarjáš, druhý Jedíael, třetí Zebadjáš, čtvrtý Jatníel, 3 pátý Élam, šestý Jóchanan, sedmý Eljóenaj. 4 Synové Obéd-edómovi: prvorozený Šemajáš, druhý Józabad, třetí Jóach, čtvrtý Sákar, pátý Netaneel, 5 šestý Amíel, sedmý Jisakar, osmý Peúletaj, jemuž Bůh požehnal. 6 Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří se stali vladaři svého rodu, neboť to byli udatní bohatýři. 7 Synové Šemajášoi: Otní a jeho bratři Refael, Obéd a Elzábad, ti stateční; Elíhú a Semakjáš. 8 Ti všichni pocházeli ze synů Obéd-edómových; jejich synové a bratři byli stateční muži, schopní k službě, celkem dvaašedesát Obéd-edómovců. 9 Též Mešelemjáš měl osmnáct synů a bratří, statečných mužů. 10 Synové Chósy ze synů Merarího: Šimrí byl přední, ačkoli nebyl prvorozený, ale jeho otec ho ustanovil za předního, 11 druhý byl Chilkijáš, třetí Tebaljáš, čtvrtý Zekarjáš; všech synů a bratří Chósových bylo třináct. 12 To jsou oddíly vrátných, přední z mužů, kteří drželi stráže po boku svých bratří při službě v Hospodinově domě. 13 Jak o malém, tak o velkém losovali podle jejich otcovského rodu a podle jednotlivých bran. 14 Los východní brány padl Šelemjášovi; jeho syn Zekarjáš byl prozíravý rádce. Losovali a na něj padl los severní brány. 15 Na Obéd-edóma pak jižní a na jeho syny los zásobárny. 16 Na Šupíma a Chósa západní brána, která vede k silnici vzhůru; stráž stála vedle stráže. 17 Na východní straně bylo šest lévijců, na severní straně denně čtyři, na jižní straně denně čtyři, při zásobárně po dvou. 18 V sloupořadí na západní straně čtyři, na silnici u sloupořadí dva. 19 To jsou oddíly vrátných z Kórachovců a Meraríovců. 20 Další lévijci: Achijáš byl nad sklady Božího domu i nad sklady svatých věcí. 21 Synové Laedánovi, Geršónovci, přední z rodu Laedánova: Laedán Geršónský měl Jechíelího. 22 Synové Jechíelího Zétam a jeho bratr Jóel byli nad sklady Hospodinova domu. 23 Amrámci, Jishárci, Chebrónci a Ozíelci: 24 Šebúel, syn Geršóma, syna Mojžíšova, se stal představeným nad sklady. 25 Jeho bratr Elíezer měl syny Rechabjáše, Ješajáše, Jórama, Zikrího a Šelomóta. 26 Ten Šelomót a jeho bratři byli nad všemi sklady svatých věcí, které oddělil jako svaté král David a přední z rodů, velitelé nad tisíci a nad sty a jiní velitelé vojska. 27 Z válečné kořisti to oddělili jako svaté ku podpoře Hospodinova domu. 28 Všechno, co oddělil jako svaté vidoucí Samuel, Saul, syn Kíšův, Abnér, syn Nérův, Jóab, syn Serújin, cokoli kdo oddělil jako svaté, vkládal do rukou Šelomóta a jeho bratří. 29 Z Jishárců Kenanjáš a jeho synové byli určeni pro práci mimo chrám, za správce a soudce nad Izraelem. 30 Z Chebrónců Chašabjáš a jeho bratří, tisíc sedm set statečných, byli určeni k dozoru nad Izraelem od Zajordání na západ pro všechno dílo Hospodinovo a pro královskou službu. 31 U Chebrónců byl Jerijáš přední z Chebrónců, jejich čeledí a rodů. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování byli vyhledáváni a mezi nimi nalezeni stateční bohatýři v gileádském Jaezeru. 32 Jeho statečních bratří bylo dva tisíce sedm set předních osob z rodů. Král David je ustanovil nad Rúbenovci, Gádovci a nad polovinou kmene Manases ve všech věcech Božích i královských.

1Krn 26, 1-32

1Krn 26,7 - Eliu a Samachiáš boli len ďalší pokrvní Semeiáša, nie vlastní bratia, porov. v. 4.

1Krn 26,12 - "Podľa pohlavárov mužstiev" rozumej: s každým pohlavárom išiel do strážnej služby aj jeho oddiel, "mužstvo". "Ich bratia" boli kňazi a ostatní leviti, ktorí konali službu pri svätostánku alebo neskoršie v chráme.

1Krn 26,15 - Obededomovi synovia mali strážiť skladištia a pokladnice, ktoré sa tu volajú domom zbierok.

1Krn 26,16 - Dnes je ťažko si predstaviť stanovisko tejto stráže. Pravdepodobne to bolo tak, že strážila západnú stranu chrámového nádvoria a hneď naproti tejto stojacu bránu mestského múru, ktorá sa volala "Brána Šalleket". Táto stráž stavala hliadky k obom bránam, preto sa hovorí, že stála "stráž vedľa stráže". Medzi spomenutými dvoma bránami bol stúpajúci chodník a kdesi tam bola aj prístavba zvaná Parbar (porov. 2 Kr 23,11).

1Krn 26,17 - Počet hliadok bol na rozličných miestach rozličný.

1Krn 26,18 - O Parbare porov. pozn. k v. 16 a 2 Kr 23,11.

1Krn 26,20 - Miesto "Achiáša" dnešného hebrejského textu a Vulgáty čítame so LXX: "ich bratia". – "Zasvätené veci" boli votívne dary, ktoré ľudia venovali chrámu.

1Krn 26,21 - Leladan bol synom Gersona a Jehiel bol zas synom Leladana (porov. 23,7–9).

1Krn 26,23 - Veta nie je dokončená, čosi z nej vypadlo.

1Krn 26,30 - "Za Jordánom na západ" je tá časť Palestíny, ktorá leží západne od Jordána, čiže Predjordánsko.

1Krn 26,31 - O Jazeri pozri Joz 13,25.

1Krn 26,32 - Tu vypočítané kmene bývali v Zajordánsku.