výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 25, 1-31

1 Dávid a vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Hemana a Idutuna tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cimbaloch, a počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol: 2 z Asafových synov Zachur, Jozef, Nataniáš a Asarela. Asafovi synovia boli pod rukou Asafa, ktorý prorokoval pod dozorom kráľa. 3 Z Idutuna Idutunovi synovia Godoliáš, Sori, Jeseiáš, Hasabiáš, Matatiáš, šesť, pod vedením ich otca Idutuna. On prorokoval na citare na slávu a chválu Pána. 4 Z Hemana Hemanovi synovia Bokijau, Mataniau, Oziel, Subuel, Jerimot, Hananiáš, Hanani, Eliata, Gedelti, Romemtiezer, Jesbakasa, Meloti, Otir a Mahaziot. 5 Všetci títo boli synovia kráľovho vidca Hemana. Podľa Božích výrokov, že povýši jeho roh, dal Boh Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry. 6 Títo všetci boli pod vedením svojho otca zapojení do spevu v Pánovom chráme. Pri cimbaloch, harfách a citarách boli v službe Božiemu domu pod vedením kráľa, Asafa, Idutuna a Hemana. 7 A ich počet spolu s ich bratmi vycvičenými v Pánovom speve samými majstrami bol dvestoosemdesiatosem. 8 O službe žrebovali rovnako medzi malým i veľkým, majstrom i žiakom. 9 Prvý žreb vyšiel Asafovcovi Jozefovi. Druhý Godoliášovi, jemu, jeho bratom a synom, dvanástim. 10 Tretí Zachurovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 11 Štvrtý Isaárovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 12 Piaty Nataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 13 Šiesty Bokijauovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 14 Siedmy Izrelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 15 Ôsmy Jesaiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 16 Deviaty Mataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 17 Desiaty Semeiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 18 Jedenásty Azareelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 19 Dvanásty Hasabiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 20 Trinásty Subaelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 21 Štrnásty Matatiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 22 Pätnásty Jerimotovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 23 Šestnásty Hananiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 24 Sedemnásty Jesbakasovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 25 Osemnásty Hananiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 26 Devätnásty Melotiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 27 Dvadsiaty Eliatovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 28 Dvadsiaty prvý Otirovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 29 Dvadsiaty druhý Gedeltiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 30 Dvadsiaty tretí Mahaziotovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 31 Dvadsiaty štvrtý Romemtiezerovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

1Krn 25, 1-31

1Krn 25,1 - Výraz "prorokovali" tu a v nasledujúcich veršoch znamená "hrali na hudobných nástrojoch". Vieme, že proroci často prichádzali do vytrženia pri hudbe: 1 Sam 10,5 n.; 2 Kr 3,15.

1Krn 25,5 - "Roh" a najmä "povýšený roh" je znak moci a slávy.