výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

1Krn 24, 1-31

1 A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi byli Nedab i Abiju, Eleazar i Itamar; 2 Ale iż Nadab i Abiju umarli przed obliczem ojca swego, a synów nie mieli: przetoż odprawowali urząd kapłański Eleazar i Itamar. 3 I podzielił ich Dawid, to jest Sadoka z synów Eleazarowych, i Achimelecha z synów Itamarrowych, według urzędu ich w usługach ich. 4 I znalazło się synów Eleazarowych więcej przedniejszych mężów, niż synów Itamarowych, gdy ich podzielił. Z synów Eleazarowych było przedniejszych według domów ojcowskich szesnaście; ale synów Itamarowych według domów ojcowskich ośm. 5 A rozdzieleni są losem jedni od drugich; bo byli przełożonymi nad świątnicą, i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Eleazarowych, jako i z synów Itamarowych. 6 A popisał ich Senejasz, syn Natanaelowy, pisarz, z pokolenia Lewiego, przed królem i psiążętami, i przed Sadokiem kapłanem, i Achimelechem, synem Abijatarowym, i przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i Lewitów; a naznaczono jeden dom ojcowsk i Eleazarowi, a drugi naznaczono Itamarowi. 7 I padł los pierwszy na Jehojaryba, na Jedajasza wtóry; 8 Na Haryma trzeci, na Seoryma czwarty; 9 Na Malchyjasza piąty, na Mijamana szósty; 10 Na Akkosa siódmy, na Abijasza ósmy; 11 Na Jesuego dziewiąty, na Sechenijasza dziesiąty; 12 Na Eliasyba jedenasty, na Jakima dwunasty; 13 Na Huppa trzynasty, na Jesebaba czternasty; 14 Na Bilgę piętnasty, na Immera szesnasty; 15 Na Chezyra siedmnasty, na Happisesa ośmnasty; 16 Na Petachyjasza dziewiętnasty, na Ezechyjela dwudziesty; 17 Na Jachyna dwudziesty i pierwszy, na Gamuela dwudziesty i wtóry; 18 Na Delajasza dwudziesty i trzeci, na Maazyjasza dwudziesty i czwarty. 19 Cić są sporządzeni w posługiwaniu swojem, aby wchodzili do domu Pańskiego w przemianach swych, jako zwykli pod rządem Aarona, ojca ich, jako mu był rozkazał Pan, Bóg Izraelski. 20 A z synów Lewiego, którzy byli pozostali z synów Amramowych, Subajel; z synów Subajelowych Jechdejasz. 21 Z Rechabijasza, z synów Rechabijaszowych był przednjiejszy Jesyjasz. 22 Z Isaary Salomit, z synów Salomitowych Jachat. 23 A synowie Jeryjaszowi: Amaryjasz wtóry, Jehazylej trzeci, Jekmaan czwarty. 24 Synowie Husyjelowi Micha; z synów Michy Samir. 25 Brat Michasowy Jesyjasz; z synów Jesyjaszowych Zacharyjasz. 26 Synowie Merarego: Maheli i Musy: synowie Jahasyjaszowi Beno. 27 Sunowie Merarego z Jahasyjasza: Beno, i Soam, i Zachur, i Hybry. 28 Z Mahalego Eleazar, który nie miał synów. 29 Z Cysa, synowie Cysowi Jerahmeel. 30 A synowie Musy: Maheli i Eder, i Jerymot. Cić byli synowie Lewitów według domów ojców ich. 31 I ci też miotali losy naprzeciwko braci swoich, synom Aaronowym, przed Dawidem królem, i Sadokiem, i Achimelechem, i przedniejszymi domów ojcowskich, z kapłanów i Lewitów, z domów ojcowskich, każdy przedniejszy przeciwko bratu swemu młodszemu.

1Krn 24, 1-31

Verš 1
A synowie Aaronowi tym sposobem rozdzieleni byli: Synowie Aaronowi byli Nedab i Abiju, Eleazar i Itamar;
Lv 10:1 - Tedy synowie Aaronowi, Nadab i Abiju, wziąwszy każdy kadzielnicę swoję, włożyli w nią ognia, i włożywszy nań kadzidła ofiarowali przed obliczem Pańskiem ogień obcy, czego im był nie rozkazał.

Verš 2
Ale iż Nadab i Abiju umarli przed obliczem ojca swego, a synów nie mieli: przetoż odprawowali urząd kapłański Eleazar i Itamar.
Lv 10:2 - Przetoż wyszedłszy ogień od twarzy Pańskiej, poraził je; i pomarli przed Panem.
Nm 3:4 - Ale pomarli Nadab i Abiu przed Panem, gdy ofiarowali ogień obcy przed Panem na puszczy Synaj, a zeszli bez potomstwa; dla tego Eleazar i Itamar odprawowali urząd kapłański przed obliczem Aarona, ojca swego.
Nm 26:61 - Ale pomarli Nadab i Abiju, gdy ofiarowali ogień obcy przed Panem.

1Krn 24,4-5 - Kňazov zadelili do 24 tried a lósom určili, ktorá trieda kedy a kde má konať službu, aby sa aj Eleazarovci, aj Itamarovci dostali tak ku stánku na Gabaone ("Božie kniežatá"), ako aj k stánku Dávidovmu ("Kniežatá svätyne").

1Krn 24,6 - Nevieme presný spôsob žrebovania, Itamarovcom nemohol pripadnúť každý druhý žreb, veď mali len 8 tried, Eleazarovci však 16.

1Krn 24,23 - Vo vypočítaní je medzera. Možno doplniť podľa Vulgáty: "… Jahat, jeho syn Jeriau, pohlavár, Amariáš, druhý ...".

1Krn 24,27 - Porov. 6,48.