výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 9, 1-44

1 Všichni z Izraele byli zapsáni do seznamu rodů. Zde jsou ti, kdo byli zapsáni do Knihy králů izraelských. Juda pro svou zpronevěru byl přestěhován do Babylóna. 2 Kdo dříve sídlili v městech svého trvalého vlastnictví, Izrael, kněží, levité a chrámoví nevolníci, 3 pocházející z Judovců, Benjamínovců, Efrajimovců a Manasesovců, sídlili nyní v Jeruzalémě: 4 Útaj, syn Amíhuda, syna Omrího, syna Imrího, syna Báního ze synů Peresa, syna Judova. 5 Ze Šíloanů Asajáš, prvorozený, a jeho synové. 6 Ze synů Zerachových Jeúel a jejich bratří, celkem šest set devadesát. 7 Ze synů Benjamínových Salú, syn Mešuláma, syna Hódavjáše, syna Hasenuova, 8 a Jibnejáš, syn Jerochámův, a Éla, syn Uzího, syna Mikrího, a Mešulám, syn Šefatjáše, syna Reúela, syna Jibnijášova, 9 a jejich bratří podle rodopisů, celkem devět set padesát šest. Ti všichni muži byli náčelníci otcovských rodů. 10 Z kněží: Jedajáš, Jójaríb a Jakín, 11 Azarjáš, syn Chilkijáše, syna Mešuláma, syna Sádoka, syna Merajóta, syna Achítúba, představeného Božího domu. 12 Adajáš, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Malkijášova, Maesaj, syn Adíela, syna Jachzéry, syna Mešuláma, syna Mešilemíta, syna Imerova, 13 a jejich bratří, náčelníci otcovských rodů, tisíc sedm set šedesát statečných bohatýrů pro služebné dílo Božího domu. 14 Z lévijců: Šemajáš, syn Chašúba, syna Azríkama, syna Chašabjáše ze synů Merarího. 15 Bakbakar, Chereš a Gálal, Matanjáš, syn Míky, syna Zikrího, syna Asafova. 16 Obadjáš, syn Šemajáše, syna Gálala, syna Jedútúnova, a Berekjáš, syn Ásy, syna Elkánova, bydlící ve dvorcích nétofských. 17 Vrátní: Šalúm, Akúb, Talmón a Achíman a jejich bratří; Šalúm byl náčelníkem 18 a je až dosud při východní královské bráně. To jsou vrátní z táborů Léviovců. 19 Šalúm, syn Kóreho, syna Ebjásafa, syna Kórachova, a jeho bratří z rodu Kórachovců byli správci služebného díla a střežili prahy stanu; jejich otcové byli správci Hospodinova tábora a střežili vstup. 20 A Pinchas, syn Eleazarův, byl dříve jejich představeným; Hospodin byl s ním. 21 Zekarjáš, syn Mešelemjášův, byl vrátným při vchodu do stanu setkávání. 22 Všech prověřených vrátných prahů bylo dvě stě dvanáct. Byli zapsáni do seznamu rodů ve svých dvorcích. David a Samuel, vidoucí, je ustanovili k stálé službě. 23 Oni a jejich synové byli na stráži u bran domu Hospodinova, domu stanu. 24 Vrátní byli na čtyřech stranách: na východě, na západě, na severu a na jihu. 25 A jejich bratří měli přicházet ze svých dvorců vždy ve stanovené době, aby spolu s nimi sloužili po sedm dnů. 26 Tito byli ustanoveni k stálé službě: čtyři bohatýrští vrátní; byli to lévijci, byli správci komor a pokladů Božího domu. 27 Jiní ponocovali kolem Božího domu, neboť na nich bylo držet stráž a ráno co ráno otvírat. 28 Další měli na starosti služebné náčiní, v určitém počtu je přinášeli dovnitř a vynášeli ven. 29 Někteří měli pod dohledem náčiní a svaté předměty, bílou mouku, víno a olej, kadidlo a vonné látky. 30 Někteří kněžští synové mísili masti z vonných látek. 31 A Matitjáš z lévijců, prvorozený Kórachovce Šalúma, byl ustanoven k stálé službě u pánví. 32 Někteří Kehatovci, někteří z jejich bratří, měli na starosti rovnání předkladných chlebů, měli je připravovat vždycky v den odpočinku. 33 Toto jsou zpěváci, náčelníci lévijských rodů; dleli v komorách, uvolněni od jiných prací. Ve dne i v noci byli totiž v pohotovosti ke svému dílu. 34 Toto jsou náčelníci lévijských rodů podle rodopisů, náčelníci, kteří sídlili v Jeruzalémě. 35 V Gibeónu sídlili: otec Gibeónu Jeíel, jeho žena se jmenovala Maaka 36 a jeho prvorozený syn Abdón, pak Súr, Kíš, Baal, Nér a Nádab, 37 Gedór a Achjó, Zekarjáš a Miklót. 38 Miklót pak zplodil Šimeama. Také ti sídlili naproti svým bratřím v Jeruzalémě se svými bratry. 39 Nér zplodil Kíše a Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jónatana a Malkíšúu a Abínádaba a Eš-baala. 40 Synem Jónatanovým byl Meríb-baal. Meríb-baal zplodil Míku. 41 Synové Míkovi: Pitón, Melek a Tachréa. 42 Achaz pak zplodil Jaeru, Jaera zplodil Alemeta, Azmáveta a Zimrího, Zimrí zplodil Mósu. 43 Mósa zplodil Bineu; jeho synem byl Refajáš, jeho synem byl Eleása, jeho synem byl Ásel. 44 Ásel měl šest synů. Toto jsou jejich jména: Azríkam, Bokrú, Jišmáel, Šearjáš, Obadjáš a Chánan. Toto jsou synové Áselovi.

1Krn 9, 1-44

1Krn 9,1 - O Knihe izraelských a júdskych kráľov pozri úvod ku Knihám kroník.

1Krn 9,2 - Je tu reč o tých Izraelitoch laikoch, kňazoch, levitoch a chrámových otrokoch, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Porov. Neh 11,3–21.

1Krn 9,3 - Efraimci a Manassesovci nebývali pred zajatím v Jeruzaleme. Nevieme, ako sa ta dostali po zajatí.

1Krn 9,5 - Sela bol tiež syn Júdov (porov. 2,3).

1Krn 9,18 - Cez Kráľovskú bránu vchádzal kráľ do chrámového nádvoria. Meno brány ostalo aj po zajatí, hoci vtedy v Jeruzaleme už nebolo kráľa. Porov. 2 Kr 16,18; Ez 46,1 n. – Až do dneška – v dobe zostavovateľa, teda po návrate zo zajatia babylonského.

1Krn 9,19-21 - Spomína sa "stánok", "Pánov tábor", "stánok zhromaždenia", lebo je reč o časoch, keď ešte nebol postavený chrám.

1Krn 9,32 - Porov. Lv 24,5–9.

1Krn 9,33 - Verš nám podáva len nadpis menoslovu spevákov. Sám menoslov sa stratil.

1Krn 9,35 - Verše 35–44 obsahujú rodokmeň Šaulov, porov. 8,29–38.

1Krn 9,38 - Pozri pozn. k 8,32.