výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 6, 1-66

1 Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí. 2 Toto jsou jména synů Geršómových: Libní a Šimeí. 3 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel. 4 Synové Merarího: Machlí a Muší. To jsou čeledi Léviho podle otcovských rodů. 5 Ke Geršómovi patří: jeho syn Libní, jeho syn Jachat, jeho syn Zima, 6 jeho syn Jóach, jeho syn Idó, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj. 7 Synové Kehatovi: jeho syn Amínadab, jeho syn Kórach, jeho syn Asír, 8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Asír, 9 jeho syn Tachat, jeho syn Uríel, jeho syn Uzijáš, jeho syn Šaúl. 10 A synové Elkánovi: Amasaj a Achímót. 11 Elkána: Synové Elkánovi: jeho syn Sófaj, jeho syn Nachat, 12 jeho syn Elíab, jeho syn Jerócham, jeho syn Elkána. 13 A synové Samuelovi: prvorozený Vašní a Abijáš. 14 Synové Merarího: Machlí, jeho syn Libní, jeho syn Šimeí, jeho syn Uza, 15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagijáš, jeho syn Asajáš. 16 Toto jsou ti, které ustanovil David, aby zpívali v domě Hospodinově od chvíle, kdy tam spočinula schrána. 17 Přisluhovali zpěvem před příbytkem stanu setkávání až do doby, kdy Šalomoun vybudoval v Jeruzalémě dům Hospodinův. Ve své službě stáli podle svého pořádku. 18 Ti, kteří tu stáli, a jejich synové: Ze synů Kehatových: Héman, zpěvák, syn Jóela, syna Samuela, 19 syna Elkány, syna Jeróchama, syna Elíela, syna Tóacha, 20 syna Súfa, syna Elkány, syna Machata, syna Amasaje, 21 syna Elkány, syna Jóela, syna Azarjáše, syna Sefanjáše, 22 syna Tachata, syna Asíra, syna Ebjásafa, syna Kóracha, 23 syna Jishára, syna Kehata, syna Léviho, syna Izraelova. 24 A jeho bratr Asaf, stojící mu po pravici, Asaf, syn Berekjáše, syna Šimey, 25 syna Míkaela, syna Baasejáše, syna Malkijáše, 26 syna Etního, syna Zeracha, syna Adajáše, 27 syna Étana, syna Zimy, syna Šimeího, 28 syna Jachata, syna Geršóma, syna Léviho. 29 A jejich bratří, synové Merarího, kteří jim stáli po levici: Étan, syn Kišího, syna Abdího, syna Malúka, 30 syna Chašabjáše, syna Amasjáše, syna Chilkijáše, 31 syna Amsího, syna Baního, syna Šemera, 32 syna Machlího, syna Mušího, syna Merarího, syna Léviho. 33 A jejich bratří Lévijci byli pověřeni veškerou službou při příbytku Božího domu. 34 Áron pak a jeho synové obraceli v dým, co bylo přinášeno na oltář pro zápalné oběti a na oltář pro kadidlo při veškerém díle ve velesvatyni, a vykonávali smírčí obřady za Izraele podle všeho toho, co přikázal Mojžíš, Boží služebník. 35 Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abíšua, 36 jeho syn Bukí, jeho syn Uzí, jeho syn Zerachjáš, 37 jeho syn Merajót, jeho syn Amarjáš, jeho syn Achítúb, 38 jeho syn Sádok, jeho syn Achímaas. 39 A toto jsou jejich sídliště při jejich hradištích na jejich území, sídliště pro syny Áronovy, pro čeleď kehatskou, neboť jim připadl první los. 40 Dali jim Chebrón v zemi judské s okolními pastvinami. 41 Avšak pole u města a dvorce dali Kálebovi, synu Jefunovu. 42 Synům Áronovým dali útočištná města Chebrón, Libnu s pastvinami, Jatír, Eštemóu s pastvinami, 43 Chílez s pastvinami, Debír s pastvinami, 44 Ašán s pastvinami a Bét-šemeš s pastvinami. 45 Od pokolení Benjamínova dostali Gebu s pastvinami, Alemet s pastvinami a Anatót s pastvinami. Všech jejich měst pro jejich čeledi bylo třináct. 46 Zbývající Kehatovci podle čeledí svého pokolení dostali losem deset měst od poloviny pokolení Manasesova. 47 Geršómovci dostali pro své čeledi třináct měst od pokolení Isacharova, od pokolení Ašerova, od pokolení Neftalíova a od pokolení Manasesova v Bášanu. 48 Meraríovci dostali losem pro své čeledi dvanáct měst od pokolení Rúbenova, od pokolení Gádova a od pokolení Zabulónova. 49 Izraelci dali Léviovcům města s pastvinami. 50 Od pokolení Judovců, od pokolení Šimeónovců a od pokolení Benjamínovců jim losem přidělili tato města, která uvedli jmenovitě. 51 Některé z čeledí Kehatovců dostaly města od pokolení Efrajimova na jeho území. 52 Přidělili jim útočištná města Šekem s pastvinami v pohoří Efrajimském, Gezer s pastvinami, 53 Jokmeám s pastvinami, Bét-chorón s pastvinami, 54 Ajalón s pastvinami a Gat-rimón s pastvinami. 55 Od poloviny pokolení Manasesova dostaly zbývající čeledi Kehatovců Anér s pastvinami a Bileám s pastvinami. 56 Geršómovci podle čeledí dostali od poloviny pokolení Manasesova Gólan v Bášanu s pastvinami a Aštarót s pastvinami. 57 Od pokolení Isacharova Kedeš s pastvinami, Dobrat s pastvinami, 58 Rámot s pastvinami a Aném s pastvinami. 59 Od pokolení Ašerova Mášal s pastvinami, Abdón s pastvinami, 60 Chúkok s pastvinami a Rechób s pastvinami. 61 Od pokolení Neftalího Kedeš v Galileji s pastvinami, Chamón s pastvinami a Kirjatajim s pastvinami. 62 Zbývající Meraríovci dostali od pokolení Zabulónova Rimónó s pastvinami, Tábor s pastvinami, 63 na druhé straně Jordánu pak, na východ od Jordánu, proti Jerichu, od pokolení Rúbenova Beser ve stepi s pastvinami, Jahsu s pastvinami, 64 Kedemót s pastvinami a Mefaat s pastvinami. 65 A od pokolení Gádova Rámot v Gileádu s pastvinami, Machanajim s pastvinami, 66 Chešbón s pastvinami a Jaezer s pastvinami.

1Krn 6, 1-66

Verš 1
Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí.
Gn 46:11 - Synové Léviho: Geršón, Kehat a Merarí.
Ex 6:16 - Toto jsou jména Léviovců podle jejich rodopisu: Geršón, Kehat a Merarí. Lévi byl živ sto třicet sedm let.
Nm 26:57 - To jsou povolaní do služby z pokolení Léviho podle čeledí: od Geršóna geršónská čeleď, od Kehata kehatská čeleď, od Merarího meraríjská čeleď.
1Krn 23:6 - David je rozdělil do tříd

Verš 8
jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Asír,
2Sam 8:17 - Sádok, syn Achítúbův, a Achímelek, syn Ebjátarův, byli kněžími. Serajáš byl písařem.
2Sam 15:27 - Dále král knězi Sádokovi řekl: "Ty jsi přece vidoucí. Vrať se pokojně do města i se svým synem Achímaasem a s Jónatanem, synem Ebjátarovým; oba vaši synové ať jdou s vámi.

Verš 16
Toto jsou ti, které ustanovil David, aby zpívali v domě Hospodinově od chvíle, kdy tam spočinula schrána.
Ex 6:17 - Geršónovci: Libní a Šimeí podle svých čeledí.

Verš 49
Izraelci dali Léviovcům města s pastvinami.
Ex 30:7 - Na něm bude Áron pálit kadidlo z vonných látek. Bude je pálit každého rána, když bude ošetřovat kahany.
Ex 30:10 - Jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích smírčí obřady. Z krve smírčí oběti za hřích bude na něm vykonávat smírčí obřady jednou za rok po všechna vaše pokolení. Oltář bude velesvatý Hospodinu."
Nm 4:16 - Eleazar, syn kněze Árona, bude pověřen dohledem na olej k svícení, na kadidlo z vonných látek, každodenní přídavnou oběť a olej k pomazávání, bude pověřen dohledem na celý příbytek se vším, co je v něm, ve svatyni i v jejích nádobách."
Nm 7:10 - Předáci přinesli také dar k zasvěcení oltáře. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli před něj svůj dar.
Nm 18:1 - Hospodin řekl Áronovi: "Ty a s tebou tvoji synové i celý tvůj rod budete odpovědni za každou nepravost ve svatyni; ty a s tebou tvoji synové budete odpovědni za každou nepravost svého kněžství.

Verš 22
syna Tachata, syna Asíra, syna Ebjásafa, syna Kóracha,
Ex 6:24 - Synové Kórachovi: Asír, Elkána a Abíasaf. To jsou kórachovské čeledi.

Verš 56
Geršómovci podle čeledí dostali od poloviny pokolení Manasesova Gólan v Bášanu s pastvinami a Aštarót s pastvinami.
Joz 21:12 - Ale pole toho města a jeho dvorce dali do trvalého vlastnictví Kálebovi, synu Jefunovu.

1Krn 6,1 - V LXX a vo Vulgáte 5,27 je 6,1. Rozdiel číslovaní trvá až po 6,66 hebr. = 6,81 Vulg.

1Krn 6,13 - Meno Samuelovho prvorodeného syna vypadlo. Volal sa Joel (1 Sam 8,2).

1Krn 6,16 - Archa zmluvy sa dostala na pokoj, keď ju doniesli do Jeruzalema (porov. 15,1 n.).

1Krn 6,39 - Zoznam kňazských a levitských miest pozri Joz 21,1 n.

1Krn 6,54 - Helon je Ajalon, pozri 1 Sam 14,31.

1Krn 6,55 - Miesto "Aner" čítaj "Tánach" (Taanach); porov. Joz 21,25. – Balám je Jeblaám (Joz 17,11), pozri pozn. k 2 Kr 9,27.