výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 25, 1-31

1 David a velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým, Hémanovým a Jedútúnovým, aby vyhlašovali proroctví při citaře, harfě a při cymbálech. Seznam mužů, konajících služebné dílo: 2 Ze synů Asafových Zákur, Josef, Netanjáš a Asaréla. Synové Asafovi byli k ruce Asafovi, když z králova pověření vyhlašoval proroctví. 3 Za Jedútúna šest Jedútúnových synů: Gedaljáš, Serí, Ješajáš, Chašabjáš a Matitjáš; byli k ruce svému otci Jedútúnovi, jenž vyhlašoval proroctví při citaře k chvále a oslavě Hospodina. 4 Za Hémana synové Hémanovi: Bukijáš, Matanjáš, Uzíel, Šebúel, Jerímót, Chananjáš, Chananí, Elíata, Gidaltí, Rómamtí-ezer, Jošbekáša, Malótí, Hótir a Machazíót. 5 Ti všichni jsou synové Hémana, králova vidoucího, podle Božích slov o pozdvižení rohu. Bůh dal Hémanovi čtrnáct synů a tři dcery. 6 Ti všichni byli k ruce svému otci při zpěvu v Hospodinově domě s cymbály, haframi a citarami, ke službě v domě Božím z králova pověření, k ruce Asafovi, Jedútúnovi a Hémanovi. 7 Jejich počet spolu s jejich bratry vyučenými Hospodinovu zpěvu byl dvě stě osmdesát osm, samých mistrů. 8 Losy pro strážní službu vrhli jak malému, tak velikému, mistru i učedníkovi. 9 První z Asafova rodu byl vylosován Josef, druhý Gedaljáš; ten a jeho bratří a synové, celkem dvanáct mužů. 10 Třetí Zákur, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 11 Čtvrtý Jisrí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 12 Pátý Netanjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 13 Šestý Bukijáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 14 Sedmý Jesaréla, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 15 Osmý Ješajáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 16 Devátý Matanjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 17 Desátý Šimeí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 18 Jedenáctý Azarel, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 19 Dvanáctý Chašabjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 20 Podle třináctého losu Šúbael, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 21 Podle čtrnáctého Matitjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 22 Podle patnáctého Jeremót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 23 Podle šestnáctého Chananjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 24 Podle sedmnáctého Jošbekáša, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 25 Podle osmnáctého Chananí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 26 Podle devatenáctého Malótí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 27 Podle dvacátého Elijata, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 28 Podle dvacátého prvého Hótir, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 29 Podle dvacátého druhého Gidaltí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 30 Podle dvacátého třetího Machaziót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct. 31 Podle dvacátého čtvrtého Rómamtí-ezer, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.

1Krn 25, 1-31

1Krn 25,1 - Výraz "prorokovali" tu a v nasledujúcich veršoch znamená "hrali na hudobných nástrojoch". Vieme, že proroci často prichádzali do vytrženia pri hudbe: 1 Sam 10,5 n.; 2 Kr 3,15.

1Krn 25,5 - "Roh" a najmä "povýšený roh" je znak moci a slávy.