výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 24, 1-31

1 Rozdelenie Áronových synov: Áronovi synovia: Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar. 2 Nadab a Abiu zomreli pred svojím otcom; synov nemali, preto kňazskú službu konali Eleazar a Itamar. 3 Rozdelil ich Dávid a z Eleazarových synov Sadok a zo synov Itamarových Achimelech. 4 A zistilo sa, že čo sa týka mužských hláv, Eleazarových synov bolo viac ako synov Itamarových. Preto zadelili Eleazarovým synom pohlavárov pre šestnásť rodov a Itamarovým synom pre osem rodov. 5 Žrebom rozdelili aj tých, aj tých, lebo kniežatá svätyne a Božie kniežatá boli aj z Eleazarových synov, aj z Itamarových synov. 6 Popísal ich Natanaelov syn Semeiáš, pisár z rodu Léviho, pred kráľom, kniežatami, kňazom Sadokom, Abiatarovým synom Achimelechom a pred pohlavármi kňazských a levitských rodov: jeden rod sa vyžreboval z Eleazara a jeden sa vyžreboval z Itamara. 7 Prvý žreb padol na Jojariba, druhý na Jedeiáša, 8 tretí na Harima, štvrtý na Seorima, 9 piaty na Melchiáša, šiesty na Majmana, 10 siedmy na Akosa, ôsmy na Abiáša, 11 deviaty na Jesuu, desiaty na Secheniáša, 12 jedenásty na Eliasiba, dvanásty na Jakima, 13 trinásty na Hofu, štrnásty na Isbába, 14 pätnásty na Belgu, šestnásty na Emera, 15 sedemnásty na Hezira, osemnásty na Afsesa, 16 devätnásty na Feteiáša, dvadsiaty na Hezechiela, 17 dvadsiaty prvý na Jachina, dvadsiaty druhý na Gamula, 18 dvadsiaty tretí na Dalaiauho, dvadsiaty štvrtý na Maázáiauho. 19 Toto bolo ich poradie v službe, keď išli do Pánovho domu podľa poriadku, ktorý zaviedol ich otec Áron, ako mu prikázal Pán, Boh Izraela. 20 A z ostatných synov Léviho: z Amramových synov Subael, zo Subaelových synov Jehedeiáš. 21 Z Rohobiáša: z Rohobiášových synov pohlavár Jesiáš, 22 z Isaárovcov Salemot, zo Salemotových synov Jahat, 23 … a Jeriauho synovia … druhý Amariáš, tretí Jahaziel, štvrtý Jekmaán. 24 Synovia Oziela: Micha, z Michových synov Samir. 25 Michov brat Jesiáš, z Jesiášových synov Zachariáš. 26 Merariho synovia: Moholi a Musi. Oziauho synovia: Beno. 27 Merariho synovia: Beno, Soam, Zachur a Hebri. 28 Z Moholiho Eleazar, ktorý nemal synov. 29 Z Kisa Kisov syn Jerameel. 30 Musiho synovia: Moholi, Eder a Jerimot. To sú Léviho synovia podľa ich rodov. 31 Aj oni žrebovali tak ako ich bratia, Áronovi synovia, pred kráľom Dávidom, Sadokom, Achimelechom, pohlavármi rodín, kňazmi a levitmi pohlavára rodiny tak ako najmladšieho brata.

1Krn 24, 1-31

Verš 1
Rozdelenie Áronových synov: Áronovi synovia: Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar.
Lv 10:1 - Áronovi synovia, Nadab a Abiu, vzali svoje kadidelnice, nakládli do nich ohňa a naň kadidlo, a tak priniesli Pánovi nenáležitý oheň, aký im Pán neprikázal.

Verš 2
Nadab a Abiu zomreli pred svojím otcom; synov nemali, preto kňazskú službu konali Eleazar a Itamar.
Lv 10:2 - I vyšiel oheň od Pána a zabil ich, takže umreli pred Pánom.
Nm 3:4 - Ale Nadab a Abiu zomreli (odsúdení od Pána), keď na púšti obetovali iný oheň pred Pánom. Oni nemali nijakých synov, a tak ako kňazi posluhovali Eleazar a Itamar pod svojím otcom Áronom.
Nm 26:61 - Nadab a Abiu zomreli, keď obetovali iný oheň pred Pánom.

1Krn 24,4-5 - Kňazov zadelili do 24 tried a lósom určili, ktorá trieda kedy a kde má konať službu, aby sa aj Eleazarovci, aj Itamarovci dostali tak ku stánku na Gabaone ("Božie kniežatá"), ako aj k stánku Dávidovmu ("Kniežatá svätyne").

1Krn 24,6 - Nevieme presný spôsob žrebovania, Itamarovcom nemohol pripadnúť každý druhý žreb, veď mali len 8 tried, Eleazarovci však 16.

1Krn 24,23 - Vo vypočítaní je medzera. Možno doplniť podľa Vulgáty: "… Jahat, jeho syn Jeriau, pohlavár, Amariáš, druhý ...".

1Krn 24,27 - Porov. 6,48.