výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 25, 1-31

1 Krome toho oddelil Dávid a velitelia vojska pre službu synov Azafových, Hémanových a Jedutúnových, ktorí by prorokovali pri citarách, pri harfách a pri cymbaloch. A ich počet, počet mužov práce, podľa ich služby, bol nasledujúci: 2 Zo synov Azafových: Zakkúr, Jozef, Netaniáš a Ašaréla, synovia Azafovi, pod správou Azafa, prorokujúceho na rozkaz kráľov. 3 Čo do Jedutúna. Synovia Jedutúnovi: Gedaliáš, Ceri, Izaiáš, Chašabiáš, Mattitiáš a Šimei, šiesti, pod správou svojho otca Jedutúna, ktorý prorokoval pri citare spolu s oslavovaním a chválením Hospodina. 4 Čo do Hémana. Synovia Hémanovi: Bukkiáš, Mattaniáš, Uziel, Šebuel, Jerimót, Chananiáš, Chanáni, Eliata, Giddalti, Romamtiézer, Jošbekáša, Malloti, Hotír a Machaziót. 5 Tí všetci boli synmi Hémana, vidiaceho kráľovho v slovách a veciach Božích, a boli nato, aby vyvyšovali roh spasenia. A Bôh dal Hémanovi štrnásť synov a tri dcéry. 6 Tí všetci boli pod správou svojho otca, postavení k spevu v dome Hospodinovom s cymbalmi, s harfami a s citarami, ustanovení k službe v dome Božom podľa rozkazu kráľovho, Azaf, Jedutún a Héman. 7 A ich počet bol spolu s ich bratmi, vycvičenými v speve Hospodinovom, všetko majstri, počtom dvesto osemdesiatosem. 8 A tak hádzali losy o poradie svojej služby spolu, jako malý, tak veľký, majster s učňom. 9 A prvý los vyšiel Azafovi, a to Jozefovi, druhý Gedaliášovi, jemu, jeho bratom a jeho synom, spolu dvanástim; 10 tretí Zakkúrovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 11 štvrtý Jicrimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 12 piaty Netaniášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 13 šiesty Bukkiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 14 siedmy Ješarélovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 15 ôsmy Izaiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 16 deviaty Mattaniášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 17 desiaty Šimeimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 18 jedenásty Azarelovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 19 dvanásty Chašabiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 20 trinásty Šubaelovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 21 štrnásty Mattitiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 22 pätnásty Jeremótovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 23 šestnásty Chananiášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 24 sedemnásty Jošbekášovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 25 osemnásty Chanánimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 26 devätnásty Mallotimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 27 dvadsiaty Ellijatovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 28 dvadsiaty prvý Hotírovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 29 dvadsiaty druhý Giddaltimu, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 30 dvadsiaty tretí Machaziótovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim; 31 dvadsiaty štvrtý Romamtiézerovi, jeho synom a jeho bratom, dvanástim.

1Krn 25, 1-31

1Krn 25,1 - Výraz "prorokovali" tu a v nasledujúcich veršoch znamená "hrali na hudobných nástrojoch". Vieme, že proroci často prichádzali do vytrženia pri hudbe: 1 Sam 10,5 n.; 2 Kr 3,15.

1Krn 25,5 - "Roh" a najmä "povýšený roh" je znak moci a slávy.