výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 9, 1-44

1 A tak bol popísaný celý Izrael podľa rodu, a hľa, boli zapísaní do knihy kráľov Izraelových. A Júda bol prestehovaný do Babylona pre svoje prestúpenie. 2 A tí prví obyvatelia, ktorí bývali vo svojom državí, vo svojich mestách, to bol Izrael, kňazi, Levitovia a Netinejci. 3 A v Jeruzaleme bývali jedni zo synov Júdových, druhí zo synov Benjaminových a niektorí zo synov Efraimových a Manassesových. 4 Utai, syn Ammihúdov, syna Omriho, syna Imriho, syna Bániho, zo synov Fáresa, syna Júdovho. 5 A zo Šílonovcov: prvorodený Asaiáš a jeho synovia. 6 A zo synov Zérachových: Jehuel a ich bratia, počtom šesťsto deväťdesiat. 7 A zo synov Benjaminových: Sallu, syn Mešullamov, syna Hodaviášovho, syna Hassenuovho. 8 A Jibneiáš, syn Jerochámov. A Éla, syn Uziho, syna Michriho. A Mešullam, syn Šefatiášov, syn Rehuelov, syn Jibniášov, 9 a ich bratia po svojich rodoch, počtom deväťsto päťdesiatšesť. Všetci tí mužovia boli hlavami otcov, domu svojich otcov. 10 A z kňazov: Jedaiáš, Jehojarib a Jachin 11 a Azariáš, syn Hilkiášov, syn Mešullamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, vojvoda domu Božieho. 12 A Adaiáš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Malkiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jachzerov, syn Mešullamov, syn Mešillemítov, syn Immérov. 13 A ich bratia, hlavy domu svojich otcov, počtom tisíc sedemsto šesťdesiat, udatní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho. 14 A z Levitov: Šemaiáš, syn Chašúbov, syn Azrikámov, syn Chašabiášov, zo synov Meráriho. 15 A Bakbakar, Cheres a Galál, a Mataniáš, syn Míchov, syn Zichriho, syn Azafov. 16 A Obadiáš, syn Šemaiášov, syn Galálov, syn Jedutúnov, a Berechiáš, syn Azu, syn Elkánov, ktorý býval v dedinách Netofatovcov. 17 A vrátni: Šallúm, Akkúb, Talmon a Achimán a ich bratia, z ktorých bol Šallúm hlavou, 18 a ktorý až doteraz koná službu v bráne kráľovej na východ. To boli vrátni podľa táborov synov Léviho. 19 A Šallúm, syn Kóreho, syn Ebjasafov, syn Kórachov, a jeho bratia podľa domu jeho otca, Kórachovci, nad prácou služby, strážcovia prahov stánu, a ich otcovia nad táborom Hospodinovým, ktorí strážili vchod. 20 A Pinchas, syn Eleazárov, bol predtým vojvodom nad nimi, a Hospodin bol s ním. 21 A Zachariáš, syn Mešelemiášov, vrátny pri dveriach stánu shromaždenia. 22 Tí všetci boli vybraní za vrátnych na prahoch, počtom dvesto dvanásť. Tí boli popísaní čo do svojho rodu vo svojich dedinách; tých ta postavil Dávid a Samuel, vidiaci, pre ich vernosť. 23 A tak boli oni aj ich synovia nad bránami domu Hospodinovho, domu stánu, podľa stráží. 24 Vo štyri strany boli vrátnymi, na východ, na západ, na sever a na juh. 25 A ich bratia, ktorí bývali po svojich dedinách, boli povinní prijsť na sedem dní, z času na čas, s nimi, 26 pretože boli pod správou tých štyroch predných vrátnych, oni Levitovia, a boli nad komorami a nad pokladmi domu Božieho. 27 Vôkol domu Božieho aj nocúvali, lebo na nich bola sverená stráž, a oni boli nad kľúčom a otvárali každé ráno. 28 A niektorí z nich boli nad náradím služby, lebo podľa počtu, odčítané ich vnášali a podľa počtu ich vynášali. 29 Niektorí z nich boli pridelení, aby boli nad nádobami, a to nad všetkými nádobami svätyne, a nad bielou múkou jemnou, nad vínom, nad olejom, nad kadivom a nad voňavými vecmi. 30 Potom iní zo synov kňazov pripravovali masť z tých voňavých vecí. 31 A Mattitiáš z Levitov, ktorý bol prvorodeným Šallúma Kórachitu, bol v úrade nad prípravou toho, čo sa pieklo na panve. 32 A niektorí zo synov Kehátovcov, z ich bratov, boli nad chlebom predloženia, aby ho pripravovali zo soboty na sobotu. 33 To boli speváci, hlavy otcov Levitov, v komorách, prostí inej povinnosti, pretože vodne i vnoci bolo na nich konať prácu. 34 To boly hlavy otcov Levitov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme. 35 A v Gibeone bývali: otec Gibeona, Jehiel, a meno jeho ženy bolo Maacha; 36 a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nér a Nádab 37 a Gedór, Achio, Zachariáš a Miklót. 38 A Miklót splodil Šimeama. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi. 39 A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkišuu, Abinadába a Ešbála. 40 A syn Jonatánov bol Meribbál, a Meribbál splodil Míchu. 41 A synovia Míchovi boli: Piton, Melech, Tachrea a Achaz. 42 A Achaz splodil Jaru, a Jara splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu. 43 A Móca splodil Binu. Refaiáš, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn. 44 A Acel mal šiestich synov, ktorých mená sú toto: Azrikám, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To boli synovia Acelovi.

1Krn 9, 1-44

1Krn 9,1 - O Knihe izraelských a júdskych kráľov pozri úvod ku Knihám kroník.

1Krn 9,2 - Je tu reč o tých Izraelitoch laikoch, kňazoch, levitoch a chrámových otrokoch, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Porov. Neh 11,3–21.

1Krn 9,3 - Efraimci a Manassesovci nebývali pred zajatím v Jeruzaleme. Nevieme, ako sa ta dostali po zajatí.

1Krn 9,5 - Sela bol tiež syn Júdov (porov. 2,3).

1Krn 9,18 - Cez Kráľovskú bránu vchádzal kráľ do chrámového nádvoria. Meno brány ostalo aj po zajatí, hoci vtedy v Jeruzaleme už nebolo kráľa. Porov. 2 Kr 16,18; Ez 46,1 n. – Až do dneška – v dobe zostavovateľa, teda po návrate zo zajatia babylonského.

1Krn 9,19-21 - Spomína sa "stánok", "Pánov tábor", "stánok zhromaždenia", lebo je reč o časoch, keď ešte nebol postavený chrám.

1Krn 9,32 - Porov. Lv 24,5–9.

1Krn 9,33 - Verš nám podáva len nadpis menoslovu spevákov. Sám menoslov sa stratil.

1Krn 9,35 - Verše 35–44 obsahujú rodokmeň Šaulov, porov. 8,29–38.

1Krn 9,38 - Pozri pozn. k 8,32.