výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 26, 1-32

1 Čo do oddelení vrátnych. Z Kórachovcov bol Mešelemiáš, syn Kóreho, zo synov Azafových. 2 A Mešelemiáš mal synov: Zachariáš bol prvorodený, Jediael druhý, Zebadiáš tretí, Jatniel štvrtý, 3 Élam piaty, Jehochanan šiesty, Eljehoenai siedmy. 4 A Obéd-edom mal synov: Šemaiáš bol prvorodený, Jehozabad druhý, Joach tretí, Sachar štvrtý, Natanael piaty, 5 Ammiel šiesty, Izachár siedmy, Pehulletai ôsmy, lebo ho požehnal Bôh. 6 A Šemaiášovi, jeho synovi, sa narodili synovia, ktorí panovali v dome svojho otca, lebo boli udatní mužovia. 7 Synovia Šemaiášovi: Otni, Refael a Obéd, Elzabad, ktorého bratia boli chrabrí mužovia, Elihu a Semachiáš. 8 Tí všetci, ktorí boli zo synov Obéd-edomových, oni aj ich synovia aj ich bratia, boli jedenkaždý chrabrý muž v sile, spôsobný k službe, šesťdesiati a dvaja, Obéd-edomovi. 9 A Mešelemiáš mal synov a bratov, chrabrých mužov, osemnástich. 10 Aj Chosa, zo synov Meráriho, mal synov, Šimri bol hlavou, lebo hoci nebol prvorodeným, predsa ho jeho otec postavil za hlavu. 11 Hilkiáš bol druhý, Tebaliáš tretí, Zachariáš štvrtý, Všetkých synov a bratov Chosových bolo trinásť. 12 Z tých boly oddelenia vrátnych, z popredných mužov stráží, spolu s ich bratmi, konať svätoslužbu v dome Hospodinovom. 13 A hodili losy jako malý, tak veľký, podľa domu svojich otcov o každú bránu. 14 A padol los na východ Šelemiášovi. I Zachariášovi, jeho synovi, rozumnému radcovi, hodili losy, a jeho los vyšiel na sever. 15 Obéd-edomovi na juh a jeho synom na dom zásob, 16 Šuppímovi a Chosovi na západ s bránou Šallechet na hradskej, vystupujúcej hore, stráž vedľa stráže. 17 Na východ šesť Levitov, na sever na deň štyria, na juh na deň štyria a ku skladišťu po dvoch; 18 čo do staviska Parbar na západ: štyria ku hradskej a dvaja ku Parbaru. 19 To boly oddelenia vrátnych, ktoré boly zo synov Kórachovcov a zo synov Meráriho. 20 A čo do Levitov. Achiáš bol nad pokladmi domu Božieho a pre poklady svätých vecí. 21 Synovia Laadánovi, synovia Geršonovcov, pochádzajúci z Laadána, hlavy otcov čeľadí Geršonovca Laadána: Jechielovci. 22 Synovia Jechielovcov: Zetám a Joel, jeho brat, boli nad pokladmi domu Hospodinovho. 23 Čo do Amramovcov, Jiceharovcov, Hebronovcov a Uzielovcov. 24 A Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžišovho, knieža nad pokladmi. 25 A jeho bratia od Eliézera: Rechabiáš, jeho syn, a Izaiáš, jeho syn, a Jorám, jeho syn, a Zichri, jeho syn, a Šelomit, jeho syn, 26 ktorý to Šelomit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi svätých vecí, ktoré zasvätil kráľ Dávid a hlavy otcov ako i velitelia tisícov a stov a vrchní velitelia vojska: 27 donesené z vojen a udelené z koristi, to zasvätili opraviť dom Hospodinov. 28 I všetko, čo zasvätil vidiaci Samuel i Saul, syn Kíšov, i Abner, syn Nérov, i Joáb, syn Ceruje; každý, kto niečo zasvätil, oddal to do rúk Šelomita a jeho bratov. 29 Čo do Jiceharovcov. Kenaniáš a jeho synovia boli pre vonkajšiu prácu nad Izraelom za úradníkov a za sudcov. 30 Čo do Hebronovcov. Chašabiáš a jeho bratia, chrabrí mužovia, počtom tisíc sedemsto, boli nad správou Izraela za Jordánom na západ pre všetku prácu Hospodinovu a pre službu kráľovu. 31 Medzi Hebronovcami bol Jeriáš hlavou Hebronovcom po svojich rodoch podľa otcov; v štyridsiatom roku kraľovania Dávidovho boli hľadaní, a našli sa medzi nimi udatní mužovia v Jaazere Gileáda. 32 A jeho bratia boli chrabrí mužovia, počtom dva tisíce sedemsto, hlavy otcov. A kráľ Dávid ich ustanovil nad Rúbenovcami a nad Gádovcami a nad polovicou pokolenia Manassesovho pre všetky veci Božie i pre veci kráľove.

1Krn 26, 1-32

1Krn 26,7 - Eliu a Samachiáš boli len ďalší pokrvní Semeiáša, nie vlastní bratia, porov. v. 4.

1Krn 26,12 - "Podľa pohlavárov mužstiev" rozumej: s každým pohlavárom išiel do strážnej služby aj jeho oddiel, "mužstvo". "Ich bratia" boli kňazi a ostatní leviti, ktorí konali službu pri svätostánku alebo neskoršie v chráme.

1Krn 26,15 - Obededomovi synovia mali strážiť skladištia a pokladnice, ktoré sa tu volajú domom zbierok.

1Krn 26,16 - Dnes je ťažko si predstaviť stanovisko tejto stráže. Pravdepodobne to bolo tak, že strážila západnú stranu chrámového nádvoria a hneď naproti tejto stojacu bránu mestského múru, ktorá sa volala "Brána Šalleket". Táto stráž stavala hliadky k obom bránam, preto sa hovorí, že stála "stráž vedľa stráže". Medzi spomenutými dvoma bránami bol stúpajúci chodník a kdesi tam bola aj prístavba zvaná Parbar (porov. 2 Kr 23,11).

1Krn 26,17 - Počet hliadok bol na rozličných miestach rozličný.

1Krn 26,18 - O Parbare porov. pozn. k v. 16 a 2 Kr 23,11.

1Krn 26,20 - Miesto "Achiáša" dnešného hebrejského textu a Vulgáty čítame so LXX: "ich bratia". – "Zasvätené veci" boli votívne dary, ktoré ľudia venovali chrámu.

1Krn 26,21 - Leladan bol synom Gersona a Jehiel bol zas synom Leladana (porov. 23,7–9).

1Krn 26,23 - Veta nie je dokončená, čosi z nej vypadlo.

1Krn 26,30 - "Za Jordánom na západ" je tá časť Palestíny, ktorá leží západne od Jordána, čiže Predjordánsko.

1Krn 26,31 - O Jazeri pozri Joz 13,25.

1Krn 26,32 - Tu vypočítané kmene bývali v Zajordánsku.