výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(RV - Španielský - Reina Valera)

1Krn 26, 1-32

1 CUANTO á los repartimientos de los porteros: De los Coraitas: Meselemia hijo de Coré, de los hijos de Asaph. 2 Los hijos de Meselemia: Zachârías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatnael el cuarto; 3 Elam el quinto, Johanam el sexto, Elioenai el séptimo. 4 Los hijos de Obed-edom: Semeías el primogénito, Jozabad el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sachâr, el quinto Nathanael; 5 El sexto Anmiel, el séptimo Issachâr, el octavo Peullethai: porque Dios había bendecido á Obed-edom. 6 También de Semeías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres; porque eran varones muy valerosos. 7 Los hijos de Semeías: Othni, Raphael, Obed, Elzabad, y sus hermanos, hombres esforzados; asimismo Eliú, y Samachîas. 8 Todos estos de los hijos de Obed-edom: ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el ministerio; sesenta y dos, de Obed-edom. 9 Y los hijos de Meselemia y sus hermanos, dieciocho hombres valientes. 10 De Hosa, de los hijos de Merari: Simri el principal, (aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso para que fuese cabeza;) 11 El segundo Hilcías, el tercero Tebelías, el cuarto Zachârías: todos los hijos de Hosa y sus hermanos fueron trece. 12 Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. 13 Y echaron suertes, el pequeño con el grande, por las casas de sus padres, para cada puerta. 14 Y cayó la suerte al oriente á Selemía. Y á Zachârías su hijo, consejero entendido, metieron en las suertes: y salió la suerte suya al norte. 15 Y por Obed-edom, al mediodía; y por sus hijos, la casa de la consulta. 16 Por Suppim y Hosa al occidente, con la puerta de Sallechêt al camino de la subida, guardia contra guardia. 17 Al oriente seis Levitas, al norte cuatro de día; al mediodía cuatro de día; y á la casa de la consulta, de dos en dos. 18 En la cámara de los vasos al occidente, cuatro al camino, y dos en la cámara. 19 Estos son los repartimientos de los porteros, hijos de los Coraitas, y de los hijos de Merari. 20 Y de los Levitas, Achîas tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas santificadas. 21 Cuanto á los hijos de Ladán, hijos de Gersón: de Ladán, los príncipes de las familias de Ladán fueron Gersón, y Jehieli. 22 Los hijos de Jehieli, Zethán y Joel su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. 23 Acerca de los Amramitas, de los Isharitas, de los Hebronitas, y de los Uzzielitas, 24 Sebuel hijo de Gersón, hijo de Moisés, era principal sobre los tesoros. 25 En orden á su hermano Eliezer, hijo de éste era Rehabía, hijo de éste Isaías, hijo de éste Joram, hijo de éste Zichri, del que fué hijo Selomith. 26 Este Selomith y sus hermanos tenían cargo de todos los tesoros de todas las cosas santificadas, que había consagrado el rey David, y los príncipes de las familias, y los capitanes de millares y de cientos, y los jefes del ejército; 27 De lo que habían consagrado de las guerras y de los despojos, para reparar la casa de Jehová. 28 Asimismo todas las cosas que había consagrado Samuel vidente, y Saúl hijo de Cis, y Abner hijo de Ner, y Joab hijo de Sarvia: y todo lo que cualquiera consagraba, estaba bajo la mano de Selomith y de sus hermanos. 29 De los Isharitas, Chenanía y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en las obras de fuera. 30 De los Hebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres de vigor, mil y setecientos, gobernaban á Israel de la otra parte del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová, y en el servicio del rey. 31 De los Hebronitas, Jerías era el principal entre los Hebronitas repartidos en sus linajes por sus familias. En el año cuarenta del reinado de David se registraron, y halláronse entre ellos fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad. 32 Y sus hermanos, hombres valientes, eran dos mil y setecientos, cabezas de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los Rubenitas, Gaditas, y sobre la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios, y los negocios del rey.

1Krn 26, 1-32

1Krn 26,7 - Eliu a Samachiáš boli len ďalší pokrvní Semeiáša, nie vlastní bratia, porov. v. 4.

1Krn 26,12 - "Podľa pohlavárov mužstiev" rozumej: s každým pohlavárom išiel do strážnej služby aj jeho oddiel, "mužstvo". "Ich bratia" boli kňazi a ostatní leviti, ktorí konali službu pri svätostánku alebo neskoršie v chráme.

1Krn 26,15 - Obededomovi synovia mali strážiť skladištia a pokladnice, ktoré sa tu volajú domom zbierok.

1Krn 26,16 - Dnes je ťažko si predstaviť stanovisko tejto stráže. Pravdepodobne to bolo tak, že strážila západnú stranu chrámového nádvoria a hneď naproti tejto stojacu bránu mestského múru, ktorá sa volala "Brána Šalleket". Táto stráž stavala hliadky k obom bránam, preto sa hovorí, že stála "stráž vedľa stráže". Medzi spomenutými dvoma bránami bol stúpajúci chodník a kdesi tam bola aj prístavba zvaná Parbar (porov. 2 Kr 23,11).

1Krn 26,17 - Počet hliadok bol na rozličných miestach rozličný.

1Krn 26,18 - O Parbare porov. pozn. k v. 16 a 2 Kr 23,11.

1Krn 26,20 - Miesto "Achiáša" dnešného hebrejského textu a Vulgáty čítame so LXX: "ich bratia". – "Zasvätené veci" boli votívne dary, ktoré ľudia venovali chrámu.

1Krn 26,21 - Leladan bol synom Gersona a Jehiel bol zas synom Leladana (porov. 23,7–9).

1Krn 26,23 - Veta nie je dokončená, čosi z nej vypadlo.

1Krn 26,30 - "Za Jordánom na západ" je tá časť Palestíny, ktorá leží západne od Jordána, čiže Predjordánsko.

1Krn 26,31 - O Jazeri pozri Joz 13,25.

1Krn 26,32 - Tu vypočítané kmene bývali v Zajordánsku.