výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 26, 1-32

1 K oddielu vrátnikov patrili: Z Kórachovcov: Mešelemja, syn Kóreho, z potomkov Ásáfových. 2 Mešelemja mal synov: Zecharju, prvorodeného, Jedíáéla druhého, Zebadju tretieho, Jatníéla štvrtého, 3 Éláma piateho, Jóchánána šiesteho, Eljehóénaja siedmeho. 4 Óbéd-Edóm mal synov: Šemajú prvorodeného, Józábáda druhého, Jóácha tretieho, Sáchára štvrtého, Netaneéla piateho, 5 Ammíéla šiesteho, Jissáchára siedmeho, Peulletaja ôsmeho - pretože ho Boh požehnal. 6 Jeho synovi Šemajovi sa narodili synovia, ktorí boli vládcami vo svojich rodinách, pretože to boli udatní mužovia. 7 Synovia Šemajovi: Otní, Refáél, Óbéd, Elzábád a jeho bratia Elíhú a Semachja boli udatní chlapi. 8 Všetci boli zo synov Óbéd-Edóma, oni, ich synovia a bratia, udatní mužovia, súci na službu, šesťdesiatdva Óbéd-Edómcov. 9 Mešelemja mal osemnásť synov a bratov, udatných mužov. 10 Chósa zo synov Merárího mal: Šimrího predáka - hoci nebol prvorodencom, ustanovil ho otec za predáka - 11 Chilkiju druhého, Tebalju tretieho, Zecharju štvrtého. Všetkých Chósových synov a bratov bolo trinásť. 12 Tieto oddiely vrátnikov, predáci mužstva ako aj ich bratia mali povinnosť vykonávať strážnu službu v dome Hospodinovom. 13 Losovali po rodinách o každú bránu, a to najmenší i najväčší. 14 Lós o Východnú bránu pripadol Šelemjovi. Keď losovali pre Zecharju, jeho syna, rozumného radcu, vyšiel mu lós na Severnú bránu; 15 Óbéd-Edómovi na Južnú bránu a jeho synom na skladište; 16 Šuppímovi a Chósóvi na Západnú bránu spolu s bránou Šallechet pri ceste vedúcej nahor. Stráž bola vedľa stráže. 17 Na východe boli šiesti levíti, na severe denne štyria, na juhu denne štyria a pri skladišti po dvoch; 18 pri Parbáre na západe: štyria pri ceste, dvaja pri Parbáre. 19 To boli oddiely vrátnikov zo synov Kórachových a zo synov Merárího. 20 Ich bratia levíti boli nad pokladmi domu Božieho a nad pokladmi zo zasvätených darov. 21 Synovia Laedána, Laedána Géršómovca, predáci rodín Géršómovca Laedána: Jechíélovci. 22 Synovia Jechíélovcov: Zétám a jeho brat Jóél boli nad pokladmi domu Hospodinovho. 23 Z Amrámovcov, Jishárovcov, Chebrónovcov a Uzzíelovcov 24 bol predstaveným nad pokladmi Šebúél, syn Géršóma, syna Mojžišovho. 25 Jeho bratia z Elíézera: jeho syn Rechabja, jeho syn Izaiáš, jeho syn Jórám, jeho syn Zichrí a jeho syn Šelómít. 26 Šelómít bol so svojimi bratmi nad všetkými pokladmi zo zasvätených darov, ktoré zasvätili kráľ Dávid, rodinní predáci, tisícnici, stotníci a vojvodcovia. 27 Zasvätili to z bojov a koristi k údržbe domu Hospodinovho. 28 Všetko, čo zasvätil videc Samuel, Saul, syn Kíšov, Abnér, syn Nérov, alebo Jóáb, syn Cerújin, každý zasvätený dar bol pod správou Šelómíta a jeho bratov. 29 Z Jishárovcov: Kenanja a jeho synovia boli určení pre vonkajšiu prácu v Izraeli ako úradníci a sudcovia. 30 Z Chebrónovcov: Chašabja a jeho bratia, tisícsedemsto schopných ľudí, boli na čele správy nad Izraelom v západnom Jordánsku vo všetkých záležitostiach Hospodinových a v službe kráľa. 31 Z Chebrónovcov: Jerija, predák - čo sa týka pôvodu a rodín Chebrónovcov: v štyridsiatom roku Dávidovej vlády boli preskúmaní a boli medzi nimi v Jaezere Gileádskom udatní mužovia - 32 z jeho bratov, udatných mužov, dvetisícsedemsto rodinných predákov. Tých ustanovil kráľ Dávid nad Rúbenovcami, Gádovcami a nad polovicou kmeňa Menašše vo všetkých záležitostiach Božích a kráľových.

1Krn 26, 1-32

1Krn 26,7 - Eliu a Samachiáš boli len ďalší pokrvní Semeiáša, nie vlastní bratia, porov. v. 4.

1Krn 26,12 - "Podľa pohlavárov mužstiev" rozumej: s každým pohlavárom išiel do strážnej služby aj jeho oddiel, "mužstvo". "Ich bratia" boli kňazi a ostatní leviti, ktorí konali službu pri svätostánku alebo neskoršie v chráme.

1Krn 26,15 - Obededomovi synovia mali strážiť skladištia a pokladnice, ktoré sa tu volajú domom zbierok.

1Krn 26,16 - Dnes je ťažko si predstaviť stanovisko tejto stráže. Pravdepodobne to bolo tak, že strážila západnú stranu chrámového nádvoria a hneď naproti tejto stojacu bránu mestského múru, ktorá sa volala "Brána Šalleket". Táto stráž stavala hliadky k obom bránam, preto sa hovorí, že stála "stráž vedľa stráže". Medzi spomenutými dvoma bránami bol stúpajúci chodník a kdesi tam bola aj prístavba zvaná Parbar (porov. 2 Kr 23,11).

1Krn 26,17 - Počet hliadok bol na rozličných miestach rozličný.

1Krn 26,18 - O Parbare porov. pozn. k v. 16 a 2 Kr 23,11.

1Krn 26,20 - Miesto "Achiáša" dnešného hebrejského textu a Vulgáty čítame so LXX: "ich bratia". – "Zasvätené veci" boli votívne dary, ktoré ľudia venovali chrámu.

1Krn 26,21 - Leladan bol synom Gersona a Jehiel bol zas synom Leladana (porov. 23,7–9).

1Krn 26,23 - Veta nie je dokončená, čosi z nej vypadlo.

1Krn 26,30 - "Za Jordánom na západ" je tá časť Palestíny, ktorá leží západne od Jordána, čiže Predjordánsko.

1Krn 26,31 - O Jazeri pozri Joz 13,25.

1Krn 26,32 - Tu vypočítané kmene bývali v Zajordánsku.