výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 16, 1-43

1 Keď preniesli Božiu truhlu, zložili ju v stane, ktorý pre ňu roztiahol Dávid, a prinášali pred Bohom spaľované obete a obete spoločenstva. 2 Keď Dávid skončil spaľovanú obeť a obete spoločenstva, požehnal ľud v mene Hospodinovom. 3 Potom nadelil všetkým Izraelcom, a to mužom i ženám, každému peceň chleba, kus mäsa a hrozienkový koláč. 4 Niektorých levítov určil na službu pred truhlou Hospodinovou, aby velebili, oslavovali a chválili Hospodina, Boha Izraela. 5 Vedúcim bol Ásáf, druhý po ňom Zecharja, ďalej Jeíél, Šemírámót, Jechíál, Mattitja, Elíáb, Benája, Óbéd-Edóm a Jeíél; tí hrali na hudobných nástrojoch: na harfách a citarách. Ásáf hral na cimbale, 6 kňazi Benája a Jachazíél ustavične hrali na trúbach pred truhlou Božej zmluvy. 7 V ten deň poveril Dávid prvý raz Ásáfa a jeho bratov vzdávať vďaku Hospodinovi: 8 Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! 9 Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte o všetkých Jeho divoch! 10 Chváľte sa Jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! 11 Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár! 12 Spomínajte na divy, ktoré robil, na znamenia a na súdne výroky Jeho úst, 13 vy, deti Izraela, Jeho sluhu, synovia Jákobovi, Jeho vyvolení! 14 On, Hospodin, je náš Boh, na celej zemi platia Jeho súdy. 15 Večne pamätajte na Jeho zmluvu, na slovo, ktoré vydal pre tisíc rodov príkazom; 16 na zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom, a na prísahu Izákovi, 17 ktorú určil Jákobovi ako ustanovenie, ako večnú zmluvu pre Izrael: 18 Tebe dám Kanaán ako váš dedičný podiel. 19 Keď vás bolo ešte málo, máličko len, a k tomu cudzí tam, 20 putujúci od národa k národu, od jedného kráľovstva k inému ľudu, 21 nikomu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich pokarhal: 22 Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom! 23 Spievaj Hospodinovi celá zem! Zvestujte Jeho spásu deň po deň! 24 O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divoch medzi všetkými národmi. 25 Lebo Hospodin je veľký, hoden všetkej chvály a nad všetkých bohov obávaný. 26 Bo všetci bôžikovia pohanov sú ničoty, Hospodin však nebo učinil. 27 Pred Ním je veleba a dôstojnosť, sila a radosť je na Jeho mieste. 28 Čeľade národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi česť a slávu! 29 Vzdávajte Hospodinovi slávu Jeho mena, prineste dar a predstúpte pred Neho! Klaňajte sa Hospodinovi v svätej ozdobe! 30 Chvej sa pred Ním, celá zem! Pevne stojí svet a neskláti sa. 31 Nech sa radujú nebesá a jasá zem a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom! 32 Nech hučí more i to, čo ho napĺňa! Nech výska pole so všetkým, čo je na ňom! 33 Nech zaplesajú stromy lesa pred Hospodinom! Lebo prichádza súdiť zem. 34 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; veď Jeho milosť trvá naveky. 35 A vravte: Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi a vytrhni nás spomedzi pohanov, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu, honosiť sa Tvojou chválou! 36 Požehnaný buď, Hospodin, Boh Izraela od vekov až naveky! A všetok ľud odpovedal: Amen. A chválil Hospodina. 37 Ponechal tam pred truhlou zmluvy Hospodinovej Ásáfa a jeho bratov, aby ustavične konali pred ňou službu podľa každodenného poriadku. 38 Óbéd-Edóma a jeho šesťdesiatich ôsmich bratov, najmä však Óbéd-Edóma, syna Jedútúnovho, a Chósu určil za vrátnikov. 39 Kňaza Cádóka a jeho bratov kňazov ponechal pred príbytkom Hospodinovým na výšine v Gibeóne, 40 aby ustavične prinášali spaľované obete: ráno i večer, a to celkom tak, ako je napísané v zákone Hospodinovom, ktorý nariadil Izraelu. 41 S nimi boli Hémán, Jedútún a ostatní vybratí, výslovne podľa mena označení, aby ďakovali Hospodinovi, lebo naveky trvá Jeho milosť. 42 Hémán a Jedútún mali pri sebe trúby a cimbaly pre hudobníkov i nástroje pre nábožné piesne. Synovia Jedútúnovi boli pri bráne. 43 Potom sa všetok ľud rozišiel, každý do svojho domu. Aj Dávid sa pobral pozdraviť svoju domácnosť.

1Krn 16, 1-43

Verš 1
Keď preniesli Božiu truhlu, zložili ju v stane, ktorý pre ňu roztiahol Dávid, a prinášali pred Bohom spaľované obete a obete spoločenstva.
2Sam 6:17 - Keď priniesli truhlu Hospodinovu a zložili ju na jej miesto uprostred stánku, ktorý dal Dávid pre ňu postaviť, obetoval Dávid pred Hospodinom spaľované obete a obete spoločenstva.

Verš 34
Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; veď Jeho milosť trvá naveky.
Ž 107:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.
Ž 118:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť!
Ž 136:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosť trvá naveky!
Ž 136:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosť trvá naveky!

Verš 3
Potom nadelil všetkým Izraelcom, a to mužom i ženám, každému peceň chleba, kus mäsa a hrozienkový koláč.
2Sam 6:19 - I nadelil všetkému ľudu, celému množstvu Izraela, tak mužom ako i ženám, každému po jednom pecni chleba, po jednom datľovom a po jednom hroznovom koláči; nato všetok ľud odišiel, každý do svojho domu.

Verš 15
Večne pamätajte na Jeho zmluvu, na slovo, ktoré vydal pre tisíc rodov príkazom;
Gn 17:9 - Ďalej riekol Boh Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia.

Verš 16
na zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom, a na prísahu Izákovi,
Gn 26:3 - Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny; tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi.

Verš 17
ktorú určil Jákobovi ako ustanovenie, ako večnú zmluvu pre Izrael:
Gn 28:13 - A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom.
Gn 35:11 - Potom mu riekol Boh: Ja som Boh všemohúci; rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier.

Verš 21
nikomu nedovolil utláčať ich, aj kráľov pre nich pokarhal:
Gn 12:20 - Potom mu faraón pridelil mužov, aby vyprevadili jeho i jeho ženu i všetko, čo mal.
Ex 7:1 - Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa bohom pre faraóna a tvoj brat Áron ti bude prorokom.
Ex 8:1 - Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanály a na močiare a vyveď žaby na Egypt.
Ex 9:1 - Hospodin riekol Mojžišovi: Choď k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejcov: Prepusť môj ľud, nech mi slúži.
Ex 10:1 - Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Choď k faraónovi, lebo zatvrdil som jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som robil tieto svoje znamenia uprostred nich,
Ex 11:1 - Hospodin riekol Mojžišovi: Ešte jednu ranu uvediem na faraóna a Egypt, potom vás odtiaľ prepustí; nielenže vás úplne prepustí, ale vyženie vás odtiaľ.

1Krn 16,8-36 - Chválospev je zložený zo žalmov, a to 8–22 = Ž 105,1–5. Verše 23–33 = Ž 96. Verš 34 = Ž 106,1. Verš 35 = Ž 106,47. Verš 36 je chváloreč podobná tým, ktorými sa zakončujú prvé štyri zbierky žalmov.