výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 13, 1-14

1 Keď sa Dávid poradil s tisícnikmi, stotníkmi a všetkými kniežatmi, 2 povedal celému zhromaždeniu Izraela: Ak uznáte za dobré a bude sa to páčiť Hospodinovi, nášmu Bohu, pošlime odkaz našim bratom, ktorí zostali v rôznych krajoch Izraela - s nimi sú kňazi a levíti v ich mestách s pastvinami - aby sa zhromaždili k nám. 3 Prenesieme k nám truhlu nášho Boha, lebo za Saulových čias sme ju zanedbali. 4 Celé zhromaždenie vyhlásilo, že treba tak urobiť, lebo celému ľudu sa návrh páčil. 5 Tak zhromaždil Dávid celý Izrael, od egyptského Šichóru až po vstup do Chamátu, aby preniesli truhlu Božiu z Kirjat-Jeárímu. 6 Tak sa vybral Dávid s celým Izraelom do Baaly, t.j. do Kirjat-Jeárímu v Judsku, aby odtiaľ doniesli truhlu Božiu, ktorá je nazvaná menom Hospodina, tróniaceho nad cherubmi. 7 Keď prevážali truhlu Božiu na novom voze z domu Abínádábovho, Uzzá a Achjó viedli voz. 8 Dávid a všetok Izrael tancovali pred Bohom z celej sily za spevov a zvuku citár, hárf, bubnov, cimbalov a trúb. 9 Keď prišli až k humnu Kídónovmu, Uzzá vystrel ruku, aby pridržal truhlu, lebo dobytok vybočil. 10 Vtedy vzbĺkol Hospodinov hnev proti Uzzovi, ranil ho, pretože siahol rukou na truhlu. Tam zomrel pred Bohom. 11 Dávida vzrušilo, že Hospodin pretrhol Uzzovi život. Preto sa to miesto nazýva až dodnes Uzzova trhlina. 12 Dávid sa v ten deň zľakol Boha a povedal: Ako len dopravím k sebe truhlu Božiu? 13 Preto nedal previesť truhlu k sebe do mesta Dávidovho, ale ju uložil v dome gatského Óbéd-Edóma. 14 Tak zostala truhla Božia v dome Óbéd-Edóma tri mesiace. Hospodin požehnával dom Óbéd-Edómov i všetko, čo mal.

1Krn 13, 1-14

Verš 5
Tak zhromaždil Dávid celý Izrael, od egyptského Šichóru až po vstup do Chamátu, aby preniesli truhlu Božiu z Kirjat-Jeárímu.
2Sam 6:1 - Potom Dávid zhromaždil celý výkvet Izraela - tridsaťtisíc chlapov.

Verš 13
Preto nedal previesť truhlu k sebe do mesta Dávidovho, ale ju uložil v dome gatského Óbéd-Edóma.
2Sam 6:10 - Preto Dávid nechcel previezť truhlu Hospodinovu k sebe do Dávidovho mesta, ale dal ju odniesť do domu Óbéd-Edóma Gatského.

1Krn 13,5 - Egyptský potok pozri 1 Kr 8,65; 2 Kr 24,7. Emat pozri 1 Kr 8,65. Tamže pozri aj pozn. k výrazu: "vchod do Ematu".

1Krn 13,6 - O Bále pozri 2 Sam 6,2.

1Krn 13,9 - Chidon, majiteľ humna, je nám ináč neznámy. V osnove 2 Sam 6,6 sa volá Náchon.