výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 12, 1-41

1 Títo prišli k Dávidovi do Ciklagu, keď sa ešte nemohol voľne pohybovať pred Saulom, synom Kíšovým. Patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji, 2 vyzbrojení lukom, vycvičení pravicou i ľavicou metať kamene a šípy z luku. Zo Saulových bratov z Benjamína: 3 predák Achíezer a Jóáš, synovia Gibejského Haššemu, Jezíél a Pelet, synovia Azmáveta, Berácha a Anatótsky Jehú, 4 Gibeónsky Jišmaja, hrdina medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi, 5 Jirmeja, Jachazíél, Jóchánán, Gedérsky Jozábád, 6 Elúzaj, Jerímót, Bealja, Šemarja, Charúfsky Šefatja, 7 Elkána, Jiššíja, Azarél, Jóezer a Jášobeám, Kórachovci, 8 Joélá a Zebadjá, synovia Jeróchámovi z Gedóru. 9 Z Gádovcov prešli k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, skúsení bojovníci, ktorí používali štít a kopiju; vyzerali ako levy a boli rýchli ako gazely na vrchoch. 10 Predák bol Ézer, Óbadja bol druhý, Elíáb tretí, 11 Mišmanna štvrtý, Jirmeja piaty, 12 Attaj šiesty, Elíél siedmy, 13 Jóchánán ôsmy, Elzábád deviaty, 14 Jirmeja desiaty, Machbannaj jedenásty. 15 Títo Gádovci boli veliteľmi vojska. Najmenší z nich stál za sto a najväčší za tisíc. 16 Sú to tí, čo prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď zaplavil oba brehy, a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ. 17 Keď k Dávidovej pevnosti prišli niektorí Benjamínci a Júdejci, 18 vyšiel im Dávid naproti a povedal: Ak prichádzate ku mne priateľsky pomôcť mi, ochotný som spojiť sa s vami. No ak ste ma prišli zradiť protivníkom - hoci mi žiadne násilie nelipne na rukách - nech to vidí a potrestá Boh našich otcov. 19 Vtedy sa duch zmocnil Amásaja, veliteľa tridsiatich. Ten povedal: Sme tvoji, Dávid, a s tebou, syn Izajov. Pokoj, pokoj s tebou a pokoj s tým, kto ti pomáha, lebo i Tvoj Boh ti pomáha! Nato ich Dávid prijal a určil za veliteľov čiat. 20 Niektorí z Menaššeovcov prebehli k Dávidovi, keď vyšiel spolu s Filištíncami do boja proti Saulovi. Nepomáhal im však, pretože po porade ho filištínske kniežatá prepustili a povedali: Za cenu našich hláv by prebehol k svojmu pánovi Saulovi! 21 Keď odišiel do Ciklagu, prebehli k nemu z Menaššeovcov: Adnach, Józábád, Jedíaél, Mícháél, Józábád, Elíhu, Cilletaj, menaššeovskí tisícnici. 22 Tí pomáhali Dávidovi proti záškodníckym hordám. Keďže všetci boli udatnými hrdinami, stali sa veliteľmi vojska. 23 Deň čo deň prichádzali ľudia Dávidovi na pomoc, až z nich bol taký veľký tábor ako tábor Boží. 24 Toto je výpočet príslušníkov ozbrojeného vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Chebrónu, aby podľa Hospodinovho slova preniesli na neho Saulovo kráľovstvo. 25 Júdejcov, ktorí nosili štít a kopiju, bolo šesťtisícosemsto mužov vystrojených do boja. 26 Zo Šimóncov: sedemtisícsto udatných bojovníkov. 27 Z Lévíjcov: štyritisícšesťsto, 28 ďalej áronovské knieža Jójáda a s ním tritisícsedemsto; 29 Cádók, chrabrý junák, aj jeho rodina, dvadsaťdva hodnostárov. 30 Z Benjamíncov, Saulových súkmeňovcov, tritisíc; až dovtedy sa väčšina z nich vytrvalo pridržiavala Saulovho domu. 31 Z Efrajimcov: dvadsaťtisícosemsto udatných hrdinov, povestných vo svojich rodinách. 32 Z polovice kmeňa Menašše: osemnásťtisíc zvlášť podľa mena určených na to, aby prišli ustanoviť Dávida za kráľa. 33 Z Jissáchárovcov, ktorí predvídali vývoj udalostí, takže vedeli, čo má Izrael robiť: dvesto predákov a všetci súkmeňovci pod ich velením. 34 Zo Zebulúna: päťdesiattisíc bojovníkov vystrojených na boj rozličnými bojovými zbraňami, aby nastúpili do radu bez váhania. 35 Z Naftálího: tisíc veliteľov a s nimi tridsaťsedemtisíc mužov so štítom a kopijou. 36 Z Dánovcov: dvadsaťosemtisíc šesťsto do boja pripravených. 37 Z Ášéra: štyridsaťtisíc bojovníkov pripravených do boja. 38 Spoza Jordánu: z Rúbenovcov, Gádovcov a z polovice kmeňa Menašše: stodvadsaťtisíc mužov so všetkými bojovými vojnovými zbraňami. 39 Všetci títo bojovníci, zoradení do útvaru, odhodlane prišli do Chebrónu ustanoviť Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Ale i všetci ostatní Izraelci boli jednomyseľne za to: ustanoviť Dávida za kráľa. 40 Tri dni zostali tam pri Dávidovi, jedli a pili, lebo ich bratia sa o nich postarali. 41 Ale aj ich susedia až po Jissáchára, Zebulúna a Naftálího dovážali chlieb na osloch, ťavách a muliciach; na voloch múčne jedlá, figové a hrozienkové koláče, víno a olej, hovädzí a drobný dobytok v hojnosti, lebo v Izraeli nastala radosť.

1Krn 12, 1-41

Verš 19
Vtedy sa duch zmocnil Amásaja, veliteľa tridsiatich. Ten povedal: Sme tvoji, Dávid, a s tebou, syn Izajov. Pokoj, pokoj s tebou a pokoj s tým, kto ti pomáha, lebo i Tvoj Boh ti pomáha! Nato ich Dávid prijal a určil za veliteľov čiat.
1Sam 29:1 - Filištínci zhromaždili všetky svoje vojská do Aféku, Izrael však táboril pri prameni, ktorý je v Jezreeli.

1Krn 12,1 - Porov. 1 Sam 27,6 n.

1Krn 12,4 - O Gadere pozri Joz 15,36.

1Krn 12,7 - O Gedore pozri Joz 15,58. Aj Gadera, aj Gedor boli pôvodne júdske mestá, neskoršie sa však do nich prisťahovali Benjamínci.

1Krn 12,19 - Pozri 1 Sam 29,4 n.

1Krn 12,23 - Podáva nielen počet veliteľov, ale počet celého vojska.