výhody registrácie

2. list Tesalonickým

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Tes 1, 1-12

1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v našom Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista! 3 Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha, 4 takže sa my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 5 Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. 6 Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením, 7 a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci 8 v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. 9 Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci, 10 keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili. 11 Preto sa i modlievame vždy za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a mocne splnil každý dobrý úmysel a dielo viery, 12 aby meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v Ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.

2Tes 1, 1-12

Verš 2
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista!
1Kor 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Sol 1:1 - Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj!
1Pt 1:2 - a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami!

Verš 3
Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha,
Ef 1:15 - Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým,
Flp 1:3 - Pri každej rozpomienke na vás,
Kol 1:3 - Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás,
1Sol 1:2 - Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách,

Verš 4
takže sa my sami vami chválime po Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.
1Sol 2:19 - Veď kto je naša nádej alebo radosť alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri Jeho príchode, ak nie aj vy?

Verš 5
Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte.
Júd 1:6 - že anjelov, ktorí si neuchránili svoje panstvo, ale opustili vlastný príbytok, drží v tme vo večných putách pre súd veľkého dňa,
1Sol 2:14 - Veď vy, bratia, ste napodobňovateľmi cirkevných zborov Božích, čo sú v Judsku v Kristovi Ježišovi, lebo aj vy ste trpeli od vlastných rodákov, čo tamtí od Židov,

Verš 6
Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás sužujú, odplatil súžením,
Za 2:8 - Ten mu povedal: Utekaj a povedz tamtomu mladíkovi: Bez hradieb budú bývať Jeruzalemčania pre množstvo ľudí a dobytka, ktorý bude v ňom.

Verš 7
a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi svojej moci
1Sol 4:16 - lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi,

Verš 8
v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša.
2Pt 3:7 - Ale to isté Božie slovo zachováva ohňu terajšie nebesá a zem, udržiavajúc ich na deň súdu a skazy bezbožných ľudí.
Rim 2:8 - ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povoľujú neprávosti.

Verš 9
Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci,
Iz 2:19 - Ľudia vlezú do skalných jaskýň a do dúpät zeme z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom Jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou.

Verš 10
keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili.
Sk 1:11 - hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.
1Sol 1:10 - a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje z budúceho hnevu.
Zjv 1:7 - Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!

2Sol 1,5 - Prenasledovania sú znakom, že raz musí prísť súd spravodlivého Boha. Myšlienka je rozvedená v nasledujúcich veršoch.

2Sol 1,8-9 - Tieto verše pripomínajú Iz 66, 16; Jer 10, 25; Ž 79, 6; Iz 2, 10. 19. 21.