výhody registrácie

List Kolosenským

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Kol 1, 1-29

1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos 2 svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca [a Pána Ježiša Krista]! 3 Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás, 4 lebo sme počuli o vašej viere v Kristovi Ježišovi a o láske, ktorú máte ku všetkým svätým 5 pre nádej, pripravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove pravdy evanjelia, 6 ktoré je medzi vami, ako aj na celom svete prináša ovocie a rastie aj vo vás odo dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. 7 Takto ste sa tomu naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslužobníka, ktorý je verný služobník Kristov za vás 8 a aj nám rozprával o vašej láske v Duchu. 9 Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, 10 aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha, 11 všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti 12 a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, 13 vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. 14 V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. 15 On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, 16 lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. 17 On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. 18 On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. 19 Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža. 21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, 22 teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony, 23 ak totiž zotrvávate založení a pevní vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služobníkom. 24 Teraz radujem sa vo [svojich] utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev. 25 Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som doplnil slovo Božie, 26 tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým, 27 ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy. 28 Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. 29 A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne.

Kol 1, 1-29

Verš 2
svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca [a Pána Ježiša Krista]!
Rim 1:7 - Všetkým od Boha milovaným, povolaným svätým v Ríme: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
Gal 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista,
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami!

Verš 3
Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás,
Ef 1:15 - Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým,
Flp 1:3 - Pri každej rozpomienke na vás,
1Sol 1:2 - Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách,
2Sol 1:3 - Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha,

Verš 5
pre nádej, pripravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove pravdy evanjelia,
1Pt 1:4 - k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám,

Verš 6
ktoré je medzi vami, ako aj na celom svete prináša ovocie a rastie aj vo vás odo dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde.
Mk 4:8 - A zase iné padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a vydali úrodu; niektoré vydali tridsaťnásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.
Jn 15:16 - Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho.

Verš 7
Takto ste sa tomu naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslužobníka, ktorý je verný služobník Kristov za vás
Kol 4:12 - Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonalí, plniac vo všetkom vôľu Božiu.
Flm 1:23 - Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň pre Krista Ježiša,

Verš 9
Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti,
Ef 1:15 - Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým,
1Kor 1:5 - že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou,

Verš 10
aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha,
Gn 17:1 - Keď mal Abrám deväťdesiat rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný,
1Kor 7:20 - Nech každý zostane v povolaní, v ktorom bol povolaný!
Ef 4:1 - Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,
Flp 1:27 - Len nažívajte tak, ako je hodné evanjelia Kristovho, aby - či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený - počul som len to o vás, že stojíte v jednom Duchu a spolu ako jedna duša bojujete za vieru v evanjelium.
1Sol 2:12 - napomínali, povzbudzovali a svedectvom zaväzovali, aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.
Jn 15:16 - Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho.

Verš 13
vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.
Ef 2:4 - Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval,
1Sol 2:12 - napomínali, povzbudzovali a svedectvom zaväzovali, aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.
Mt 3:17 - A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
Mt 17:5 - Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.
2Pt 1:17 - keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy Mu zaznel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie!

Verš 14
V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
Sk 20:28 - Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.
Ef 1:7 - V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti,
Heb 9:14 - o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.
1Pt 1:19 - ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista,

Verš 15
On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením,
2Kor 4:4 - V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží.
Flp 2:6 - ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež,
Heb 1:3 - Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov;
Zjv 3:14 - Anjelovi cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia:

Verš 16
lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho.
Gn 1:3 - Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.
Ž 33:6 - Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.
Jn 1:3 - Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.
Ef 3:9 - a vysvetlil, aká je správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko;
Heb 1:2 - na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky.

Verš 18
On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom.
Ef 1:22 - a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi,
Ef 4:15 - ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista;
Ef 5:23 - lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela.
1Kor 15:20 - Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.
Zjv 1:5 - a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov

Verš 19
Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť
Jn 1:14 - A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.
Jn 1:16 - Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť.
Kol 2:9 - lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne,

Verš 20
a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.
2Kor 5:18 - A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia,
1Jn 4:10 - V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.
Iz 9:7 - Pán zoslal slovo proti Jákobovi, a to padlo na Izrael;
Jn 16:33 - Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.
Sk 10:36 - To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista - a On je Pánom všetkých -
Rim 5:1 - A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.
Ef 2:14 - Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo,

Verš 22
teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony,
Lk 1:75 - v svätosti a v spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni života.
Ef 1:4 - Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním,
Ef 5:27 - a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.
2Tim 1:9 - On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi,
Tít 2:12 - vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete,

Verš 23
ak totiž zotrvávate založení a pevní vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služobníkom.
Jn 15:6 - Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, a uschne; také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria;

Verš 24
Teraz radujem sa vo [svojich] utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev.
2Kor 7:4 - Úplne vám dôverujem, často sa chválim vami naplnený potešením, oplývam radosťou pri všetkom našom súžení.
Ef 3:13 - Preto vás prosím, aby ste neklesli na mysli pre moje súženie, ktoré trpím pre vás; ono je vašou slávou!
Flp 2:17 - Ale keby som bol aj obetovaný ako žertva v službe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem s vami všetkými,
2Tim 2:10 - Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi.
1Kor 12:27 - Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.
Ef 4:12 - aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo,
Ef 5:23 - lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela.

Verš 25
Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som doplnil slovo Božie,
Rim 16:25 - Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného,
Ef 1:9 - zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom
Ef 3:9 - a vysvetlil, aká je správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko;
2Tim 1:10 - a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.
Tít 1:4 - Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Spasiteľa.
1Pt 1:20 - ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám,

Verš 26
tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým,
Mt 13:11 - Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané.

Verš 27
ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy.
2Kor 2:14 - Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania.
1Tim 1:1 - Pavel, apoštol Krista Ježiša podľa ustanovenia Boha, nášho Spasiteľa a Krista Ježiša, našej nádeje -

Kol 1,7 - Epafras, koloský občan, Pavlov žiak a apoštol svojho rodného mesta i susednej Laodicey a Hierapolu. Pavol ho získal pre Krista v Efeze, kam počas skoro trojročného Pavlovho pobytu prichádzali poslucháči z celej Malej Ázie (Sk 19, 11-12).

Kol 1,9 - Poznanie nie čisto intelektuálne, ale ako prameň čnostného života.

Kol 1,13-20 - Pavol tu vložil krásny hymnus na Kristovu vznešenosť a na dielo jeho spásy; podobný kristologický hymnus je vo Flp 2, 6-11.

Kol 1,15 - Zrodený od večnosti, Boh z Boha, Kristus má absolútny primát v stvorení a vo vykúpení, ktoré je nové, nadprirodzené stvorenie.

Kol 1,16 - "Tróny …" – v židovských náboženských predstavách a terminológii (pórov. Ef 1, 21) je celá hierarchia anjelských bytostí.

Kol 1,18 - Kristus sa svojím vtelením, vykupiteľskou smrťou a zmŕtvychvstaním stáva hlavou vykúpeného tajomného tela, Cirkvi (pórov. Ef 4, 14-16), bránou do nového, večného života. "Prvorodený z mŕtvych" znamená prvý zmŕtvychvstalý.

Kol 1,19 - "Plnosť" – buď ako plnosť božstva (ako v 2, 9), alebo plnosť v zmysle Ef 1, 23, alebo plnosť v zmysle celého vykúpeného vesmíru, čo je skôr v súlade s kontextom.

Kol 1,20 - Kristus svojou vykupiteľskou obetou vovádza do sveta poriadok, ako ho pôvodne určil Boh.

Kol 1,22 - V gréckom texte tu idú po sebe dva výrazy označujúce telo (sóma, sárx). Podľa všetkého Pavol tu myslí na Kristovo fyzické telo, v ktorom sa uskutočnilo zmierenie s Bohom.

Kol 1,24 - Pavol nemieni dopĺňať Kristovo utrpenie, lebo ono malo nekonečnú cenu. Ide o doplnenie utrpenia jeho mystického tela, Cirkvi, na ktorom má mať účasť každý jeho úd.

Kol 1,28 - "My" hovorí Pavol aj za svojich spolupracovníkov.