výhody registrácie

List Filipským

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Flp 4, 1-23

1 A tak, bratia moji túžobne milovaní, moja radosť a veniec, takto stojte v Pánu, milovaní. 2 Napomínam Evodiu a napomínam Syntychu, aby boli jednomyseľné v Pánovi. 3 Áno, prosím aj teba, opravdový Syzygos, ujmi sa ich, veď aj ony mi pomáhali v borbe za evanjelium, spolu aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. 4 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! 5 Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! 6 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. 8 Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! 9 Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami. 10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. 11 Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. 12 Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. 13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. 14 A predsa ste dobre urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. 15 Veď aj vy, Filipskí, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium a odišiel som z Macedónie, ani jeden cirkevný zbor ničím neprispel na moje výdavky a príjmy, jedine vy. 16 Áno, aj do Tesaloniky ste mi raz, aj druhý raz poslali, čo som potreboval. 17 Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje pre vaše dobro. 18 Mám dosť všetkého, mám aj navyše; som hojne zaopatrený tým, čo som prijal od vás po Epafroditovi; je mi to ako Bohu milá, príjemná obeť rozkošnej vône. 19 Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. 20 Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. 21 Pozdravujte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. 22 Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z domu cisárovho. 23 Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. [Amen.]

Flp 4, 1-23

Verš 1
A tak, bratia moji túžobne milovaní, moja radosť a veniec, takto stojte v Pánu, milovaní.
1Sol 2:19 - Veď kto je naša nádej alebo radosť alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri Jeho príchode, ak nie aj vy?

Verš 3
Áno, prosím aj teba, opravdový Syzygos, ujmi sa ich, veď aj ony mi pomáhali v borbe za evanjelium, spolu aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.
Ex 32:32 - Teraz však, ak môžeš, odpusť im hriech; ak nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal!
Ž 69:28 - K ich vine pridaj vinu, nech k Tvojej spáse nemajú prístup.
Zjv 3:5 - Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi.
Zjv 20:12 - Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života, sa otvorila, a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov.
Zjv 21:27 - a nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdu doň) len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Verš 4
Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!
1Sol 5:6 - Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi.

Verš 5
Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko!
1Kor 10:11 - Toto sa im prihodilo ako príklad, a nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu.
Heb 10:25 - Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.

Verš 6
O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.
Ž 55:22 - Jeho ústa sú hladšie ako maslo, no srdce jeho samý boj; jeho slová sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev?
1Tim 6:8 - Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme.
1Tim 6:17 - Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie,
1Pt 5:7 - Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.

Verš 7
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
Jn 14:27 - Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!
Rim 5:1 - A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.
1Kor 2:14 - Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.

Verš 8
Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!
Rim 13:13 - Ako vo dne, slušne choďme; nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti, nie vo sváre a v závisti.
1Sol 4:3 - Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva,

Verš 10
Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti.
2Kor 11:9 - A aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nebol som nikomu na ťarchu. Veď v čom som mal nedostatok, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónie. A vôbec, chránil som sa a budem sa chrániť byť vám na ťarchu.

Verš 11
Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám.
1Tim 6:6 - A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom;

Verš 12
Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť.
1Kor 4:11 - Až do tejto hodiny aj hladní sme, aj smädní, aj nahí, aj bití, aj bez prístrešia,
2Kor 11:27 - v námahe a trude, často v bdení, o hlade a smäde, často v pôstoch, na zime a v nahote;

Verš 15
Veď aj vy, Filipskí, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium a odišiel som z Macedónie, ani jeden cirkevný zbor ničím neprispel na moje výdavky a príjmy, jedine vy.
2Kor 11:9 - A aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nebol som nikomu na ťarchu. Veď v čom som mal nedostatok, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónie. A vôbec, chránil som sa a budem sa chrániť byť vám na ťarchu.

Verš 18
Mám dosť všetkého, mám aj navyše; som hojne zaopatrený tým, čo som prijal od vás po Epafroditovi; je mi to ako Bohu milá, príjemná obeť rozkošnej vône.
Heb 13:16 - Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie.

Flp 4,1 - "Moja koruna" – doslova "môj veniec" – symbol slávy a odmeny.

Flp 4,2 - Obe sú ženské mená. Nič bližšie o nich nevieme. Pavol ich vyzýval, aby žili vo svornosti, ako to naznačuje aj význam ich gréckych mien.

Flp 4,3 - "Spolupracovník" (gr. sýzygos), čo niektorí považujú za vlastné meno Syzygos. – Klement – podľa niektorých ide o Klementa I., rímskeho pápeža. Výraz "kniha života" je častý biblický obraz (Ex 32, 32 n.; Ž 69, 29; Dan 12, 1; Zjv 3, 5) a znamená prijatie do Božej priazne, milosti.

Flp 4,5 - Pán je blízko, pretože isto príde.

Flp 4,11 - Pavol sa usiloval vyžiť z toho, čo mal. Materiálnu podporu prijal jedine od Filipanov, ktorých mal osobitne rád.

Flp 4,12 - "Naučil" – doslovne: stal som sa zasväteným, čo znamená: Naučil som sa to, čo všetci nepoznajú.

Flp 4,15 - Porov. Sk 17, 1–10. Pavol tu používa výrazy zo života obchodníkov, aby zdôraznil výmenu duchovných a hmotných dobier medzi ním a Filipanmi.

Flp 4,21 - "Svätí" sú kresťania zasvätení Bohu a Kristovi životom svätosti.

Flp 4,22 - Výraz "z cisárovho domu" tu môže znamenať aj zamestnancov v dome miestodržiteľa, ktorý bol v každom väčšom meste, pravda, ak list Pavol napísal v Efeze.