výhody registrácie

Kniha proroka Jeremiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Jer 1, 1-19

1 Slová Jeremiáša, syna Chilkiju, z kňazskej rodiny v Anatóte v krajine Benjamín, 2 ktorému zaznelo slovo Hospodinovo za čias judského kráľa Joziáša, syna Amónovho, v trinástom roku jeho panovania, 3 a potom za dní judského kráľa Jójákíma, syna Joziášovho, až do konca jedenásteho roku judského kráľa Cidkiju, syna Joziášovho, až do odvlečenia Jeruzalema do zajatia v piatom mesiaci. 4 Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo: 5 Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky, posvätil som ťa; určil som ťa národom za proroka. 6 Ja som však povedal: Ach, Pane, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. 7 Nato mi riekol Hospodin: Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! 8 Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil - znie výrok Hospodinov. 9 Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová. 10 Pozri sa: dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil. 11 Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som: Vidím mandľovníkový prút. 12 Hospodin mi riekol: Dobre si videl, lebo bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil. 13 Aj po druhý raz mi zaznelo slovo Hospodinovo: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím prekypujúci hrniec s otvorom od severu. 14 Nato mi riekol Hospodin: Od severu sa rozpúta pohroma na všetkých obyvateľov krajiny. 15 Lebo, hľa, zavolám všetky čeľade kráľovstiev severu - znie výrok Hospodinov. Tie prídu, a každá z nich postaví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, dookola proti jeho hradbám a proti všetkým judským mestám. 16 Potom vyhlásim svoje súdy nad nimi za všetko ich zlo, lebo ma opustili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlastných rúk. 17 Ty si však podpáš bedrá, povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem. Nemaj strach pred nimi, aby som ti ja nenahnal strachu pred nimi. 18 Ajhľa, dnes urobil som ťa opevneným mestom, železným stĺpom, bronzovou hradbou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. 19 A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou - znie výrok Hospodinov - aby som ťa vyslobodil.

Jer 1, 1-19

Verš 2
ktorému zaznelo slovo Hospodinovo za čias judského kráľa Joziáša, syna Amónovho, v trinástom roku jeho panovania,
2Kr 21:26 - Pochovali ho do jeho hrobky v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joziáš.
2Kr 22:1 - Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jedídá, dcéra Adájova z Bockatu.
2Krn 34:1 - Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme.

Verš 3
a potom za dní judského kráľa Jójákíma, syna Joziášovho, až do konca jedenásteho roku judského kráľa Cidkiju, syna Joziášovho, až do odvlečenia Jeruzalema do zajatia v piatom mesiaci.
2Kr 23:34 - Nato faraón Nechó ustanovil za kráľa Eljákíma, syna Joziášovho, miesto jeho otca Joziáša, a zmenil mu meno na Jójákím. Jóácháza vzal, odviedol do Egypta, a tam zomrel.
2Krn 36:4 - Egyptský kráľ ustanovil jeho brata Eljakíma za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom a zmenil mu meno na Jójákím. Necho vzal jeho brata Jóácháza a odvliekol do Egypta.
2Kr 24:17 - Miesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Matanju a premenil mu meno na Cidkija.
2Krn 36:10 - Na prelome roku poslal však kráľ Nebúkadnecar pre neho a dal ho dopraviť do Babylonu spolu so vzácnym náčiním domu Hospodinovho. Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom dosadil jeho brata Cidkiju.
Jer 52:1 - Cidkija bol dvadsaťjedenročný, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov panoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamútal, dcéra Jirmejova z Libny.
2Kr 25:8 - V piatom mesiaci, siedmeho dňa toho mesiaca, v devätnástom roku babylonského kráľa Nebúkadnecara, prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, služobník babylonského kráľa.

Verš 5
Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky, posvätil som ťa; určil som ťa národom za proroka.
Gal 1:15 - Ale keď Tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal,

Verš 6
Ja som však povedal: Ach, Pane, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý.
Ex 3:1 - Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa, midjánskeho kňaza Jetru, a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Chóreb.
Ex 4:1 - Mojžiš na to odpovedal: Veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia: Nezjavil sa ti Hospodin.
Ex 6:12 - Mojžiš však hovoril pred Hospodinom: Hľa, Izraelci ma nepočúvli, ako ma teda počúvne faraón, veď ja mám neohybný jazyk.
Ex 6:30 - I odpovedal Mojžiš pred Hospodinom: Akože ma počúvne faraón, veď ja mám neohybné pery.

Verš 8
Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil - znie výrok Hospodinov.
Ez 3:9 - Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Neboj sa ich, ani sa ich neľakaj, aj keď sú domom vzdoru.
Dt 31:6 - Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin, tvoj Boh, kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa!
Dt 31:8 - Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!
Joz 1:5 - Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a neopustím.

Verš 9
Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová.
Iz 6:6 - Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára,
Jer 5:14 - Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností: Keďže ste toto slovo vyriekli, ja zmením svoje slová v tvojich ústach na oheň, týchto ľudí na drevo, a strávi ich.

Verš 10
Pozri sa: dnes som ťa ustanovil nad národmi a kráľovstvami, aby si vytŕhal a rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil.
Jer 18:7 - Raz poviem o niektorom národe alebo kráľovstve, že ho vykorením, zrútim a zničím;
2Kor 10:4 - zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby; boríme mudrlantstvo

Verš 14
Nato mi riekol Hospodin: Od severu sa rozpúta pohroma na všetkých obyvateľov krajiny.
Jer 4:6 - Vztýčte zástavu na Sion! Utečte do bezpečia, nestojte, lebo od severu privediem pohromu a veľkú skazu.

Verš 15
Lebo, hľa, zavolám všetky čeľade kráľovstiev severu - znie výrok Hospodinov. Tie prídu, a každá z nich postaví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, dookola proti jeho hradbám a proti všetkým judským mestám.
Jer 5:15 - Dom Izraela! Ajhľa, privediem na vás národ zďaleka - znie výrok Hospodinov. Národ vytrvalý, národ pradávny, národ, ktorého reč nepoznáš, a nerozumieš, čo hovorí.
Jer 6:22 - Takto vraví Hospodin: Hľa, prichádza ľud zo severnej krajiny a veľký národ hýbe sa od končín sveta.
Jer 10:22 - Počuj! Ajhľa, prichádza zvesť a veľký otras zo severnej krajiny, aby mestá Judska boli obrátené na púšť a brloh šakalov.
Jer 52:4 - V deviatom roku jeho panovania, desiateho mesiaca, prišiel sám babylonský kráľ Nebúkadnecar s celým svojím vojskom proti Jeruzalemu. Utáborili sa oproti nemu a postavili proti nemu dookola val.

Verš 18
Ajhľa, dnes urobil som ťa opevneným mestom, železným stĺpom, bronzovou hradbou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny.
Jer 6:27 - Ustanovil som ťa za skúšajúceho a skúmateľa vo svojom ľude, aby si poznal a preskúmal ich cesty.
Jer 15:20 - A urobím ťa pre tento ľud pevným bronzovým múrom; keď budú bojovať proti tebe, nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa - znie výrok Hospodinov.

Jer 1,1-3 - Tieto verše sú nadpisom Knihy. Zahrňujú Jeremiášovu činnosť len do 11. roku panovania Sedekiáša. Dnešná Kniha Jeremiášova obsahuje však aj udalosti po tomto roku, preto je pravdepodobné, že úvod bol pôvodne určený pre kratšiu zbierku, ktorú neskoršie sám prorok alebo jeho učeník Baruch doplnil časťami, ktoré hovoria o udalostiach po spomenutom roku, no v nadpise to neoznačil. O životopisných dátach prorokových a dejepisných údajoch pozri úvod.

Jer 1,5 - Nie je tu reč o tom, že by Boh bol Jeremiášovi už pred narodením odpustil dedičný hriech a obdaril ho posväcujúcou milosťou. Hovorí sa len o jeho zasvätení, určení k prorockému úradu.

Jer 1,10 - Treba si všimnúť, že sa štyrmi výrazmi označuje rúcanie a len dvoma budovanie. Toto je skutočný ráz knihy. Predpovedá väčšinou pohromy a len miestami preráža v nej nádej na požehnanú budúcnosť.

Jer 1,11-12 - V pôvodine je slovná hračka. Prút mandľovníka sa v prorokovej materčine volá "bdelý prút", pretože sa prvý prebúdza zo zimného spánku a bedlí, keď ostatné rastliny ešte spia. I Boh bude bedliť a splní, čo predpovedal.

Jer 1,13 - Obsah hrnca kypel od severu. Najmocnejší nepriatelia Júdska prichádzali naozaj od severu.

Jer 1,15 - Tróny sú kreslá vojvodcov nepriateľských vojsk, ktoré budú obliehať Jeruzalem.

Jer 1,16 - Národ okiadzal cudzích bohov, keď im prinášal kadidlové a zápalné obety.

Jer 1,17 - Dlhý šat, aký nosili Izraeliti, bolo treba podpásať, keď sa niekto chystal na cestu, do roboty alebo do boja. Aj na Jeremiáša čaká robota a boj. – Koniec verša znie vo Vulg: "a nedopustím, aby si sa bál".