výhody registrácie

Kniha proroka Jeremiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Jer 8, 1-23

1 V tom čase - znie výrok Hospodinov - vyberú kosti kráľov Júdu, jeho kniežat, kňazov, prorokov a kosti obyvateľov Jeruzalema z ich hrobov 2 a porozkladajú ich pred slnkom, mesiacom a celým vojom neba, ktoré milovali, ktorým slúžili, za ktorými chodili, ktoré vyhľadávali a ktorým sa klaňali. Nepozbierajú ich, ani ich nepochovajú; hnojom budú na roli. 3 A milšia bude smrť ako život všetkým, ktorí zostanú z tohto zlého pokolenia na každom mieste, kde som ich zahnal - znie výrok Hospodina mocností. 4 Povedz im: Takto vraví Hospodin: Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa niekto odvráti, či sa späť nevráti? 5 Prečo odpadol tento ľud - Jeruzalem - v trvalej nevere? Držia sa klamu, nechcú sa obrátiť. 6 Naslúchal a počul som: Nepravdu hovoria. Nik necíti ľútosť nad svojou zlobou a nepovie: Čo som urobil? Všetci sa vo svojom behu odvracajú ako kôň, čo sa rúti do boja. 7 Aj bocian v povetrí pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov. 8 Ako môžete vravieť: Múdri sme, my máme zákon Hospodinov? Ale hľa, na klam ho zmenilo lživé rydlo pisárov. 9 Na hanbu vyjdú mudrci, predesení budú a lapia ich. Hľa, opovrhli slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť? 10 Preto ich ženy dám iným a ich polia dobyvateľom, lebo od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví; od proroka až po kňaza každý koná podvodne. 11 Povrchne liečia ranu dcéry môjho ľudu, a vravia: Pokoj, pokoj! ale niet pokoja. 12 Na hanbu vyšli, lebo ohavnosť páchali. Už ani stud necítia, ani hanbiť sa nevedia. Preto padnú s tými, ktorí musia padnúť, klesnú, keď ich navštívim - hovorí Hospodin. 13 Chcem oberať ich úrodu - znie výrok Hospodinov - ale niet hrozna na réve, niet fíg na figovníku, aj jeho lístie uvädlo. Dal som im svoj zákon, a oni ho prestupovali. 14 Prečo sedíme? Zhromaždite sa a poďme do opevnených miest, nech tam zahynieme, lebo Hospodin, Boh náš, dáva nám hynúť a napája nás jedovatou vodou, lebo sme zhrešili proti Hospodinovi. 15 Čakáme na pokoj - ale nič dobrého niet - a na čas uzdravenia, ale hľa, zdesenie. 16 Od Dánu počuť frkot jeho koní, hlasným erdžaním jeho koní trasie sa celá zem. Prídu a vyžerú krajinu, všetko, čoho je plná, mesto, i tých, ktorí v ňom bývajú. 17 Lebo hľa, posielam medzi vás hady, vretenice, na ktoré nepôsobí zaklínanie, a poštípu vás - znie výrok Hospodinov. 18 Zmocňuje sa ma neliečiteľný žiaľ, srdce mi je choré. 19 Krik dcéry môjho ľudu počuť široko-ďaleko v krajine: Či nie je Hospodin na Sione? Či nie je na ňom jeho kráľ? Prečo ma popudzovali svojimi rezbami, svojimi cudzími modlami? 20 Prešla žatva, pominulo leto, no nie sme zachránení. 21 Pre rany dcéry môjho ľudu zronený som, smútim, hrôza ma zachvátila. 22 Či nieto balzamu v Gileáde? Či tam nieto lekára? Veď prečo neprichádza uzdravenie dcéry môjho ľudu? 23 Kiežby mi hlava bola prameňom vody a oči žriedlom sĺz, aby som dňom i nocou oplakával pobitých dcéry môjho ľudu.

Jer 8, 1-23

Verš 2
a porozkladajú ich pred slnkom, mesiacom a celým vojom neba, ktoré milovali, ktorým slúžili, za ktorými chodili, ktoré vyhľadávali a ktorým sa klaňali. Nepozbierajú ich, ani ich nepochovajú; hnojom budú na roli.
Jer 7:18 - Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies a obetujú úliatby iným bohom, aby ma zarmucovali.
Jer 19:13 - Domy Jeruzalema a domy judských kráľov budú poškvrnené ako miesto Tófetu, totiž všetky domy, na strechách ktorých kadili celému voju nebies a úliatby obetovali iným bohom.

Verš 7
Aj bocian v povetrí pozná svoj čas, hrdlička, lastovička i žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, avšak môj ľud nepozná poriadok Hospodinov.
Jer 5:4 - Ja som si však pomyslel: Len nízko postavení ľudia počínajú si bláznivo, lebo nepoznajú cestu Hospodinovu, Boží právny poriadok.

Verš 10
Preto ich ženy dám iným a ich polia dobyvateľom, lebo od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví; od proroka až po kňaza každý koná podvodne.
Jer 6:12 - Ich domy prejdú na iných spolu s ich poliami a ženami, lebo vystriem svoju ruku proti obyvateľom krajiny - znie výrok Hospodinov;
Jer 6:13 - pretože od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu.
Iz 56:11 - Sú to pažraví psi, ktorí nepoznajú sýtosť. A sú to pastieri, ktorí nevedia byť múdri. Všetci sa obracajú svojou cestou, každý bez výnimky za svojím ziskom.

Verš 13
Chcem oberať ich úrodu - znie výrok Hospodinov - ale niet hrozna na réve, niet fíg na figovníku, aj jeho lístie uvädlo. Dal som im svoj zákon, a oni ho prestupovali.
Iz 5:1 - Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci.
Mt 21:19 - Pri ceste videl figovník, išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len samé lístie; i riekol mu: Nech sa nikdy viac neurodí na tebe ovocie! A figovník naraz vyschol.
Lk 13:6 - A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel.

Verš 14
Prečo sedíme? Zhromaždite sa a poďme do opevnených miest, nech tam zahynieme, lebo Hospodin, Boh náš, dáva nám hynúť a napája nás jedovatou vodou, lebo sme zhrešili proti Hospodinovi.
Jer 4:5 - Oznámte v Judsku, rozhláste v Jeruzaleme a vravte: Zatrúbte na trúbu v krajine, na plné hrdlo volajte a vravte: Zhromaždite sa a poďme do ohradených miest!
Jer 9:15 - Rozptýlim ich medzi národy, ktoré nepoznajú ani oni, ani ich otcovia, a pošlem za nimi meč, kým ich nevykynožím:
Jer 23:15 - Preto takto vraví Hospodin mocností o prorokoch: Ajhľa, ja ich nakŕmim palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla hriešnosť do celej krajiny.

Verš 15
Čakáme na pokoj - ale nič dobrého niet - a na čas uzdravenia, ale hľa, zdesenie.
Jer 14:19 - Či si celkom zavrhol Júdu, či cítiš odpor k Sionu? Prečo si nás zbil, že nieto pre nás uzdravenia? Čakáme na pokoj - ani nič dobrého niet; a na čas uzdravenia, ale hľa - zdesenie.

Verš 16
Od Dánu počuť frkot jeho koní, hlasným erdžaním jeho koní trasie sa celá zem. Prídu a vyžerú krajinu, všetko, čoho je plná, mesto, i tých, ktorí v ňom bývajú.
Jer 4:15 - Veď počuj! Z Dánu podávajú správu a skazu hlásajú z pohoria Efrajim.

Verš 17
Lebo hľa, posielam medzi vás hady, vretenice, na ktoré nepôsobí zaklínanie, a poštípu vás - znie výrok Hospodinov.
Ž 58:4 - Odcudzili sa bezbožníci hneď od lona matky, od života matky blúdia hovoriac lož.

Verš 22
Či nieto balzamu v Gileáde? Či tam nieto lekára? Veď prečo neprichádza uzdravenie dcéry môjho ľudu?
Gn 37:25 - Potom si sadli jesť. Keď pozdvihli oči, videli prichádzať karavánu Izmaelcov z Gileádu; ich ťavy niesli vzácnu živicu, balzam a myrhu: dopravovali to do Egypta.
Jer 46:11 - Vystúp do Gileádu a dones balzam, ty panna, dcéra Egypt! Nadarmo používaš mnoho liekov, pre teba nieto uzdravenia.
Jer 51:8 - Odrazu padol Bábel, je zlomený, kvíľte nad ním, doneste balzam na jeho rany, azda sa uzdraví!

Jer 8,2 - Vojsko nebies sú tu hviezdy.

Jer 8,5 - Slovo v zátvorke nepatrí asi do osnovy (LXX).

Jer 8,7 - Porov. Iz 1,3.

Jer 8,8 - Slovo "pisár" pred zajatím babylonským neoznačovalo len zákonníkov; zahrňovalo všetkých, čo boli zodpovední za zachovanie zákona, teda prorokov, kňazov, úradníkov.

Jer 8,10-12 - Tieto verše chýbajú v LXX. Sú skoro totožné s veršami 6,12-15.

Jer 8,16 - Porov. 4,15.

Jer 8,17 - Porov. Nm 21,6.

Jer 8,22 - Zajordánska krajina Galaád bola bohatá na balzamové rastliny; porov. Gn 37,25; Ez 27,17. Balzamu sa pripisovala veľká liečivá sila (porov. 46,11).