výhody registrácie

Kniha proroka Jeremiáša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Jer 41, 1-18

1 V siedmom mesiaci Jišmáél, syn Netanjov a Elíšámov vnuk z kráľovského rodu, jeden z veliteľov kráľových, prišiel ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu, do Micpy, a s ním desať chlapov; tam v Micpe jedli spolu. 2 Zrazu Jišmáél, syn Netanjov, vstal s desiatimi chlapmi, ktorí boli s ním, a mečom zabili Gedalju, syna Achíkámovho, vnuka Šáfánovho. Tak usmrtil toho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou. 3 Jišmáél pobil aj všetkých Júdejcov, ktorí boli pri Gedaljovi v Micpe, i chaldejských bojovníkov, ktorí tam práve boli. 4 Na druhý deň po zavraždení Gedalju, keď ešte nik o tom nevedel, 5 prišlo osemdesiat mužov zo Síchemu, Šíla a Samárie s ostrihanými bradami a v roztrhaných šatách, do krvi doškriabaných, s pokrmovou obeťou a kadidlom v rukách, aby to zaniesli do domu Hospodinovho. 6 Jišmáél, syn Netanjov, im vyšiel v ústrety z Micpy; idúcky stále plakal. Keď sa s nimi stretol, povedal im: Poďte ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu! 7 Keď však prišli do stredu mesta, Jišmáél, syn Netanjov, a jeho mužovia ich rozsekali a hodili do cisterny. 8 Ale našlo sa medzi nimi desať mužov, ktorí povedali Jišmáélovi: Neusmrcuj nás, lebo máme v poli skryté zásoby pšenice a jačmeňa, oleja a medu. Ponechal ich a neusmrtil spolu s ich bratmi. 9 Cisterna, do ktorej Jišmáél pohádzal mŕtvoly mužov, ktorých pobil spolu s Gedaljom, bola tá istá, ktorú dal zhotoviť kráľ Ásá pred útokom izraelského kráľa Baššu. Jišmáél, syn Netanjov, ju naplnil pobitými. 10 A zajal všetok ostatný ľud, ktorý bol v Micpe: kráľovské dcéry a všetok ostatný ľud, nad ktorým veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán ustanovil Gedalju, syna Achíkámovho. Keď ich Jišmáél, syn Netanjov, zajal, chcel prejsť k Ammóncom. 11 Keď sa Jóchánán, syn Káréachov, a všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, dopočuli o všetkom zle, čo spáchal Jišmáél, syn Netanjov, 12 vzali všetkých mužov a vytiahli do boja s Jišmáélom; stretli ho pri veľkej vode pri Gibeóne. 13 Keď všetok ľud, čo bol s Jišmáélom, uvidel Jóchánána, syna Káréachovho, a všetkých vodcov vojska, ktorí boli s ním, zaradoval sa. 14 A všetok ľud, ktorý Jišmáél zajal v Micpe, vrátil sa k Jóchánánovi, synovi Káréachovmu. 15 Ale Jišmáél, syn Netanjov, unikol pred Jóchánánom s ôsmimi mužmi a odišiel k Ammóncom. 16 Jóchánán, syn Káréachov, i všetci vodcovia vojska, ktorí boli s ním, vzali všetok ostatný ľud, ktorý zajal Jišmáél, syn Netanjov, keď zabil Gedalju, syna Achíámovho, a to hrdinov, bojovníkov, ženy, deti i eunuchov, ktorých vrátil z Gibeónu. 17 Odišli a ostali v Gérút Kimháme, pri Betleheme, aby mohli odísť do Egypta 18 pred Chaldejcami, lebo sa ich báli, keďže Jišmáél, syn Netanjov, zabil Gedalju, syna Achíkámovho, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad krajinou.

Jer 41, 1-18

Verš 1
V siedmom mesiaci Jišmáél, syn Netanjov a Elíšámov vnuk z kráľovského rodu, jeden z veliteľov kráľových, prišiel ku Gedaljovi, synovi Achíkámovmu, do Micpy, a s ním desať chlapov; tam v Micpe jedli spolu.
2Kr 25:25 - Potom, v siedmom mesiaci, prišiel Jišmáél, syn Netanju, syna Elíšámovho z kráľovského potomstva, a desať mužov s ním, zabili Gedalju a ten zomrel. Usmrtili aj Júdejcov a Chaldejcov, ktorí boli s ním v Micpe.

Jer 41,5 - Jeruzalemský chrám bol vtedy už v troskách, no miesto, kde stál, aj naďalej ostalo Izraelitom miestom svätým. Prichádzali ta dokonca aj Samaritáni, s ktorými Izraeliti prerušili náboženské styky až po zajatí. Pútnici nosili obvyklé vonkajšie znaky smútku a pokánia, o nich, najmä o zárezoch, pozri pozn. k 16,5-7.

Jer 41,7 - Slovo "a pohádzal" má výslovne len sýrsky preklad; osnova hebrejská ho nevyžaduje, v našej reči by však bez neho veta nemala dobrý zmysel.

Jer 41,8 - Izmael počítal s tým, že sa zásob týchto ľudí zmocní, preto im daroval životy, aspoň kým zásoby nájde.

Jer 41,9 - Výraz "pre Godoliáša" prekladáme na základe Vulg. Dnešný hebrejský text má: "prostredníctvom Godoliáša", čo je určite omyl, lebo Godoliáš bol už mŕtvy. – Iní menia osnovu na základe LXX a čítajú: "cisterna veľká". – Júdsky kráľ Asa opevňoval svojho času Masfu proti izraelskému kráľovi Básovi; porov. 1 Kr 15,22.

Jer 41,12 - Veľké vody pri Gabaone je asi rybník, spomínaný 2 Sam 2,13.