výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 1, 1-18

1 Šalamún, syn Dávidov, upevnil sa vo svojom kráľovstve. Hospodin, jeho Boh, bol s ním a urobil ho nadmieru veľkým. 2 Vtedy vyzval Šalamún celý Izrael, tisícnikov, stotníkov, sudcov i všetky kniežatá z celého Izraela, rodinných predákov, 3 a tak odišiel on a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gibeóne. Tam bol totiž svätostánok Hospodinov na púšti. 4 No truhlu Božiu vyniesol Dávid u Kirjat-Jeárímu, keď pre ňu Dávid pripravil miesto, lebo rozvinul pre ňu stan v Jeruzaleme. 5 Bronzový oltár, ktorý zhotovil Becaleél, syn Úrího, syna Chúrovho, bol tam pred príbytkom Hospodinovým a Šalamún i zhromaždenie ho vyhľadali. 6 Tam Šalamún obetoval na bronzovom oltári, ktorý bol pred Hospodinom pred svätostánkom. Obetoval na ňom tisíc spaľovaných obetí. 7 Tej noci sa Šalamúnovi zjavil Boh a povedal: Žiadaj si, čo ti mám dať! 8 Šalamún Mu povedal: Ty si preukázal veľkú milosť môjmu otcovi Dávidovi a namiesto neho si mňa ustanovil za kráľa. 9 Nech sa teda, Hospodine, Bože, naplní Tvoje zasľúbenie, dané môjmu otcovi Dávidovi. Veď si ma učinil kráľom nad ľudom početným ako zemský prach. 10 Nuž, daj mi múdrosť a poznanie, aby som vedel vchádzať i vychádzať pred týmto ľudom. Veď kto by mohol spravovať tento významný ľud? 11 Nato Boh riekol Šalamúnovi: Pretože si takto zmýšľal, a nežiadal si si bohatstvo, poklady alebo slávu, ani smrť svojich neprajníkov, nežiadal si si ani dlhý vek, ale žiadal si si múdrosť a poznanie, aby si mohol spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa, 12 dostane sa ti múdrosti a poznania. Dám ti však aj bohatstvo, poklady a slávu, akú nemali králi, čo boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe. 13 Potom sa Šalamún odobral z výšiny, ktorá je v Gibeóne, od svätostánku do Jeruzalema, a kraľoval nad Izraelom. 14 Šalamún stiahol vozy a jazdcov - mal totiž tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov - a rozmiestnil ich po vozových mestách a u seba v Jeruzaleme. 15 Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko striebra a zlata ako kamenia, a cédrov ako divých figovníkov, ktorých je na Nížine hojnosť. 16 Pre Šalamúna dovážali kone z Egypta a z Kúy. Kráľovi nakupovači ich preberali z Kúy za kúpnu cenu. 17 Z Egypta dovážali voz za šesťsto šekelov striebra a koňa za stopäťdesiat. Podobne ich prostredníctvom vyvážali i všetkým kráľom chetejským a sýrskym. 18 Šalamún si zaumienil postaviť dom Hospodinovmu menu a sebe kráľovský palác.

2Krn 1, 1-18

Verš 1
Šalamún, syn Dávidov, upevnil sa vo svojom kráľovstve. Hospodin, jeho Boh, bol s ním a urobil ho nadmieru veľkým.
1Kr 2:46 - Nato kráľ vydal rozkaz Benájovi, synovi Jehójádovmu, ten šiel, skolil ho, takže umrel. Tak sa kráľovstvo upevnilo v ruke Šalamúnovej.

Verš 3
a tak odišiel on a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gibeóne. Tam bol totiž svätostánok Hospodinov na púšti.
1Kr 3:4 - Raz odišiel kráľ do Gibeónu, aby tam obetoval, lebo to bola významná výšina. Šalamún pri tom oltári obetoval tisíc zápalov.
1Krn 16:39 - Kňaza Cádóka a jeho bratov kňazov ponechal pred príbytkom Hospodinovým na výšine v Gibeóne,
1Krn 21:29 - No Hospodinov príbytok, čo zhotovil Mojžiš na púšti, a oltár na spaľované obete boli toho času na výšine v Gibeóne.

Verš 4
No truhlu Božiu vyniesol Dávid u Kirjat-Jeárímu, keď pre ňu Dávid pripravil miesto, lebo rozvinul pre ňu stan v Jeruzaleme.
2Sam 6:2 - Pobral sa a šiel so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Baaly v Judsku, aby odtiaľ priniesli truhlu Božiu, pomenovanú podľa mena Hospodina mocností, ktorý tróni nad cherubmi.
2Sam 6:17 - Keď priniesli truhlu Hospodinovu a zložili ju na jej miesto uprostred stánku, ktorý dal Dávid pre ňu postaviť, obetoval Dávid pred Hospodinom spaľované obete a obete spoločenstva.
1Krn 16:1 - Keď preniesli Božiu truhlu, zložili ju v stane, ktorý pre ňu roztiahol Dávid, a prinášali pred Bohom spaľované obete a obete spoločenstva.

Verš 5
Bronzový oltár, ktorý zhotovil Becaleél, syn Úrího, syna Chúrovho, bol tam pred príbytkom Hospodinovým a Šalamún i zhromaždenie ho vyhľadali.
Ex 38:1 - Potom urobil oltár na spaľované obete z akáciového dreva, päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, štvoruhlastý, tri lakte vysoký.

Verš 8
Šalamún Mu povedal: Ty si preukázal veľkú milosť môjmu otcovi Dávidovi a namiesto neho si mňa ustanovil za kráľa.
1Krn 28:5 - Zo všetkých mojich synov - lebo Hospodin mi dal mnohých synov - vyvolil si môjho syna Šalamúna, aby zasadol na trón Hospodinovho kráľovstva nad Izraelom.

Verš 9
Nech sa teda, Hospodine, Bože, naplní Tvoje zasľúbenie, dané môjmu otcovi Dávidovi. Veď si ma učinil kráľom nad ľudom početným ako zemský prach.
1Kr 3:7 - Ty, Hospodine, Bože môj, si učinil kráľom svojho služobníka po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý človek, neviem vychádzať ani vchádzať.

Verš 10
Nuž, daj mi múdrosť a poznanie, aby som vedel vchádzať i vychádzať pred týmto ľudom. Veď kto by mohol spravovať tento významný ľud?
1Kr 3:9 - Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého, veď kto bude môcť spravovať tento Tvoj mohutný ľud?
1Kr 3:11 - Vtedy mu Boh riekol: Pretože si si žiadal toto, a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo,

Verš 12
dostane sa ti múdrosti a poznania. Dám ti však aj bohatstvo, poklady a slávu, akú nemali králi, čo boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe.
1Kr 3:13 - Dám ti aj to, čo si nežiadal - bohatstvo i slávu - takže za všetkých tvojich čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný.
1Krn 29:25 - Hospodin však urobil Šalamúna obzvlášť veľkým v očiach celého Izraela a dal mu kráľovskú dôstojnosť, akú nemal pred ním nijaký kráľ nad Izraelom.
2Krn 9:22 - Kráľ Šalamún prevýšil bohatstvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme.

Verš 14
Šalamún stiahol vozy a jazdcov - mal totiž tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov - a rozmiestnil ich po vozových mestách a u seba v Jeruzaleme.
1Kr 4:26 -
1Kr 10:26 - Šalamún si nazhromaždil vozy a jazdcov. Mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov. Umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme.
2Krn 9:25 - Šalamún mal štyritisíc stanovíšť pre kone, vozy a dvanásťtisíc jazdcov, ktorých rozmiestnil po vozových mestách a u kráľa v Jeruzaleme.

Verš 16
Pre Šalamúna dovážali kone z Egypta a z Kúy. Kráľovi nakupovači ich preberali z Kúy za kúpnu cenu.
1Kr 10:28 - Kone, ktoré mal Šalamún, dovážali z Egypta a z Kúé. Kráľovi kupci ich privádzali z Kúé za kúpnu cenu.
2Krn 9:28 - Kone privážali Šalamúnovi z Egypta a z ostatných krajín.

2Krn 1,3 - Porov. 1 Kr 3,4.

2Krn 1,4 - Porov. 2 Sam 6,2 n.; 1 Krn 13,6.8; 15,1; 16,1.

2Krn 1,5 - Porov. Ex 27,1 n.; 31,2; 38,1; 1 Krn 2,20.

2Krn 1,7-12 - Porov. 1 Kr 3,5–15.

2Krn 1,14 - Porov. 1 Kr 10,26–29; 2 Krn 9,25–28; 1 Kr 5,6.