výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 35, 1-27

1 Joziáš usporiadal v Jeruzaleme paschu Hospodinovi. Paschálneho baránka zabíjali štrnásty deň v prvom mesiaci. 2 Určil kňazov na ich povinnosti a povzbudzoval ich k službe v dome Hospodinovom. 3 Levítom, ktorí vyučovali celý Izrael a boli svätí Hospodinovi, prikázal: Uložte svätú truhlu do domu, ktorý vybudoval Šalamún, syn Dávidov, kráľ Izraela. Nemusíte ju už nosiť na pleciach. Slúžte teraz Hospodinovi, svojmu Bohu, a Jeho ľudu, Izraelu! 4 Pripravte sa po rodinách, vo svojich oddieloch, podľa predpisu izraelského kráľa Dávida a podľa predpisu jeho syna Šalamúna. 5 Postavte sa do svätyne podľa rodinných skupín ku svojim bratom z ľudu, a to pre každú skupinu jedno oddelenie levítskej rodiny. 6 Zabíjajte paschálneho baránka! Posväťte sa a pripravte to svojim bratom, aby sa to dialo podľa slova Hospodinovho, daného prostredníctvom Mojžiša. 7 Joziáš daroval pre pospolitý ľud drobný statok: ovce a kozľatá. To všetko, v počte tridsaťtisíc oviec a tritisíc kusov dobytka, slúžilo za paschu pre všetkých prítomných. To bolo z kráľovho majetku. 8 Jeho hodnostári tiež prispeli milodarom pre ľud, kňazov a lévítov. Chilkija, Zecharja a Jechíél, kniežatá domu Božieho, dali kňazom na paschu dvetisícšesťsto oviec a tristo kusov dobytka. 9 Konanja, Šemaja a Netaneél, jeho bratia, Chašabja, Jeíél a Józábád, lévíjskí hodnostári, darovali na paschu levítom päťtisíc oviec a päť sto kusov dobytka. 10 Tak bola zriadená služba. Kňazi nastúpili na svoje miesto a levíti do svojich oddielov podľa kráľovho príkazu. 11 Potom zabíjali paschálnych baránkov; kňazi kropili krvou a levíti sťahovali kože. 12 Spaľovanú obeť však položili nabok, aby ju odovzdali rodinným skupinám ľudu na obetovanie Hospodinovi, ako je to napísané v knihe Mojžišovej. Tak urobili i s dobytkom. 13 Paschálneho baránka piekli podľa predpisu na ohni. Zasvätené dary však varili na ohni v hrncoch, kotlíkoch a panviciach a rýchlo roznášali všetkému pospolitému ľudu. 14 Potom pripravili sebe a kňazom; pretože kňazi - Áronovci boli zamestnaní obetovaním spaľovaných obetí a tuku až do noci, pripravili levíti baránka sebe i kňazom - Áronovcom. 15 Speváci Ásáfovci boli na svojom mieste podľa nariadenia Dávida, Ásáfa, Hémána a Jedútúna, kráľovho vidca, ako i vrátnici pri jednotlivých bránach. Nemuseli sa vzdialiť zo služby, lebo ich bratia levíti im pripravili baránka. 16 V ten deň bola zriadená celá služba Hospodinova svätením paschy a prinášaním spaľovaných obetí na oltári Hospodinovom podľa nariadenia kráľa Joziáša. 17 Prítomní Izraelci svätili v tom čase paschu a sviatok nekvasených chlebov sedem dní. 18 Podobná pascha sa v Izraeli nesvätila od čias proroka Samuela. A nijaký izraelský kráľ nesvätil takú paschu, akú svätil Joziáš, kňazi, levíti, celé Judsko, prítomní Izraelci a obyvatelia Jeruzalema. 19 Táto pascha sa svätila v osemnástom roku Joziášovej vlády. 20 Po všetkom tom, po úprave chrámu, pritiahol egyptský kráľ Necho bojovať pri Karkemiši nad Eufratom. Joziáš vyšiel proti nemu. 21 Necho však vyslal k nemu poslov s odkazom: Čo my máme medzi sebou, judský kráľ? Dnes netiahnem proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu, a Boh prikázal, aby som sa ponáhľal. Prestaň sa vzpierať Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil. 22 Joziáš sa však neodvrátil od neho, ale odvážil sa proti nemu bojovať. Neposlúchol Nechove slová, hoci boli od Boha, ale prišiel bojovať na Megidskú rovinu. 23 Strelci však zasiahli kráľa Joziáša a on prikázal svojim služobníkom: Odveďte ma, lebo som ťažko ranený! 24 Sluhovia ho vyniesli z voza, preložili na jeho druhý voz a dopravili do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovaný bol v otcovských hroboch. Celé Judsko a Jeruzalem trúchlili za Joziášom. 25 Jeremiáš zložil o ňom trúchlospev a až podnes všetci speváci a speváčky spievajú vo svojich trúchlospevoch o Joziášovi. Bolo to pravidlom pre Izrael. Hľa, poznačené sú v Žalospevoch. 26 Ostatné Joziášove činy, jeho zbožné skutky, ako sú predpísané v zákone Hospodinovom, 27 jeho skoršie i ne skoršie činy, sú zaznačené v Knihe izraelských a judských kráľov.

2Krn 35, 1-27

Verš 1
Joziáš usporiadal v Jeruzaleme paschu Hospodinovi. Paschálneho baránka zabíjali štrnásty deň v prvom mesiaci.
2Kr 23:21 - Tu prikázal kráľ všetkému ľudu: Zasväťte paschu svojmu Bohu, Hospodinovi, ako je to napísané v tejto knihe zmluvy.

Verš 4
Pripravte sa po rodinách, vo svojich oddieloch, podľa predpisu izraelského kráľa Dávida a podľa predpisu jeho syna Šalamúna.
1Krn 23:1 - Keď Dávid zostarel a nasýtil sa vekom, ustanovil svojho syna Šalamúna za kráľa nad Izraelom.
1Krn 24:1 - Potomkovia Áronovi mali svoje oddelenia. Synovia Áronovi: Nádáb, Abíhú, Eleázár a Ítámár.
1Krn 25:1 - Dávid s vedúcimi služby oddelil pre službu synov Ásáfových, Hémánových a Jedútúnových, ktorí mali prorockú zvesť hlásať na citarách, harfách a cimbaloch. Počet mužov, zamestnaných v tejto službe bol:
1Krn 26:1 - K oddielu vrátnikov patrili: Z Kórachovcov: Mešelemja, syn Kóreho, z potomkov Ásáfových.

Verš 7
Joziáš daroval pre pospolitý ľud drobný statok: ovce a kozľatá. To všetko, v počte tridsaťtisíc oviec a tritisíc kusov dobytka, slúžilo za paschu pre všetkých prítomných. To bolo z kráľovho majetku.
2Krn 30:24 - Lebo judský kráľ Chizkija daroval zhromaždeniu tisíc juncov a sedemtisíc oviec, a hodnostári darovali zhromaždeniu tisíc juncov a desaťtisíc oviec. Posvätilo sa množstvo kňazov.

Verš 13
Paschálneho baránka piekli podľa predpisu na ohni. Zasvätené dary však varili na ohni v hrncoch, kotlíkoch a panviciach a rýchlo roznášali všetkému pospolitému ľudu.
Ex 12:8 - Nech zjedia mäso, tej noci upečené na ohni; s nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia.

Verš 19
Táto pascha sa svätila v osemnástom roku Joziášovej vlády.
2Kr 23:23 - Len v osemnástom roku kráľa Joziáša sa táto pascha svätila Hospodinovi v Jeruzaleme.

Verš 20
Po všetkom tom, po úprave chrámu, pritiahol egyptský kráľ Necho bojovať pri Karkemiši nad Eufratom. Joziáš vyšiel proti nemu.
2Kr 23:29 - Za jeho čias egyptský kráľ faraón Nechó tiahol k asýrskemu kráľovi k rieke Eufratu. Kráľ Joziáš mu šiel v ústrety, ale on ho zabil pri Megidde hneď, ako ho uvidel.

2Krn 35,3 - Za panovania kráľov pohanského smeru leviti museli archu odnášať na pleciach a schovávať. Za Joziáša nemuseli s ňou do úkrytov a mohli sa venovať svojim povinnostiam okolo chrámu podľa tried, ako ich roztriedil zákonník, najmä na Veľkú noc. Porov. 1 Krn 25 – 26.

2Krn 35,7 - Miesto baránka mohlo sa na Veľkú noc zabiť aj kozľa; Ex 12,5.

2Krn 35,11 - Kňazi kropili krv baránkov a iných obetných zvierat na oltár. Leviti stiahnuté zvieratá vrátili majiteľom, ktorí sa potom postarali, aby sa patričné časti alebo pri celopaloch celé zviera dostalo na oltár.

2Krn 35,13 - "Zásvätné obety" museli byť obety pokojné, lebo len z tých sa usporiadala posvätná hostina. S podávaním sa museli ponáhľať, lebo po skončení obetí museli leviti ešte pripravovať veľkonočné baránky pre seba a pre kňazov.

2Krn 35,20 - Porov. 2 Kr 23,29 n. – Karkamis bol v Sýrii pri rieke Eufrat. Dnešný Džerábis.

2Krn 35,25 - Až po dnešný deň – do časov, kedy žil autor prameňa. – Sú napísane v Žalospevoch. – Táto Kniha žalospevov sa nám nezachovala.

2Krn 35,26 - O prameňoch Kroník pozri úvod.