výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 15, 1-19

1 Azarja, syn Ódédov, na ktorom spočinul Duch Boží, 2 vyšiel pred Ásu a povedal mu: Čujte ma, Ása i celý Júda a Benjamín! Hospodin bude s vami, ak vy budete s Ním. Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás. 3 Dlhé časy bol Izrael bez pravého Boha, bez vyučujúceho kňaza a bez zákona. 4 Keď sa však obrátil vo svojej biede k Hospodinovi, Bohu Izraela, a keď Ho hľadal, dal sa mu nájsť. 5 Za takých okolností nemal istoty ani ten, kto vychádzal, ani ten, kto vchádzal, lebo prišli na všetkých obyvateľov krajín veľké nepokoje. 6 Jeden národ drvil druhý a jedno mesto druhé, lebo ich Boh uvádzal do zmätku rôznym súžením. 7 Vy však buďte pevní, a nech vám neochabujú ruky, pretože za vaše dielo príde odmena. 8 Keď Ása počul tieto slová a proroctvo proroka Azarju, syna Ódédovho, vzchopil sa a odstránil ohavnosti z celého Judska a Benjamínska i z miest, ktorých sa zmocnil v Efrajimskom pohorí, a obnovil oltár Hospodinov, ktorý bol pred Hospodinovou predsieňou. 9 Nato zhromaždil všetkých Júdejcov a Benjamíncov z Efrajima, Menaššeho a Šimeóna tých, ktorí bývali s nimi ako cudzinci, pretože prešli k nemu mnohí z Izraela, keď videli, že Hospodin, jeho Boh, je s ním. 10 Zhromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci pätnásteho roku Ásovej vlády 11 a obetovali toho dňa Hospodinovi z koristi, ktorú priviedli: sedemsto kusov hovädzieho statku a sedemtisíc oviec. 12 Nato sa zmluvne zaviazali, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým srdcom a celou dušou. 13 Každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraelovho, mal byť usmrtený, malý či veľký, muž či žena. 14 Prisahali Hospodinovi nahlas, za zvučného jasotu trúb a rohov. 15 Všetci Júdejci sa radovali z prísahy, lebo prisahali celým srdcom a hľadali Ho s najlepšou vôľou, takže sa im dal nájsť. Tak im Hospodin poskytol pokoj od okolia. 16 Aj Maachu, svoju matku, kráľ Ása zosadil z hodnosti vládkyne, pretože postavila pre Ašéru hanebnú sochu. Ása vyťal jej hanebnú sochu, rozdrvil ju a spálil v Kidrónskom údolí. 17 Výšiny síce nezmizli z Izraela, ale Ása mal statočné srdce po celý svoj život. 18 Priniesol do domu Božieho zasvätené dary svojho otca i vlastné zasvätené dary: striebro, zlato a náčinie. 19 Až do tridsiateho piateho roku Ásovej vlády nebolo vojny.

2Krn 15, 1-19

Verš 2
vyšiel pred Ásu a povedal mu: Čujte ma, Ása i celý Júda a Benjamín! Hospodin bude s vami, ak vy budete s Ním. Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás.
1Krn 28:9 - Ty však, Šalamún, syn môj, poznaj Boha svojho otca a slúž Mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. Ak Ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť; ale ak Ho opustíš, zavrhne ťa navždy.
2Krn 33:12 - Keď však bol v úzkosti, uchádzal sa o priazeň Hospodina, svojho Boha, a veľmi sa pokoril pred Bohom svojich otcov.
Mt 7:7 - Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.
2Krn 24:20 - Ale Duch Boží nadchol Zecharju, syna kňaza Jójádu, ktorý si zastal pred ľud a povedal mu: Takto vraví Boh: Prečo prestupujete prikázania Hospodinove? Nebude sa vám dobre vodiť. Pretože ste opustili Hospodina, i On opustil vás.

Verš 3
Dlhé časy bol Izrael bez pravého Boha, bez vyučujúceho kňaza a bez zákona.
Oz 3:4 - Lebo mnoho dní zostanú Izraelci bez kráľa a bez kniežaťa, bez obetí a bez posvätných stĺpov, bez efódu a bez domácich bôžikov.

Verš 4
Keď sa však obrátil vo svojej biede k Hospodinovi, Bohu Izraela, a keď Ho hľadal, dal sa mu nájsť.
Dt 4:29 - Ale keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou;

Verš 12
Nato sa zmluvne zaviazali, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým srdcom a celou dušou.
Joz 24:15 - Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.
Neh 10:29 - Ostatný ľud, kňazi, levíti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, dcéry, všetci, ktorí boli schopní chápať,

Verš 13
Každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraelovho, mal byť usmrtený, malý či veľký, muž či žena.
Dt 13:9 - nepovoľuj mu ani ho neposlúchaj, ani tvoje oko nech sa nezľutuje nad ním, nemaj s ním súcit ani ho nekry,

Verš 16
Aj Maachu, svoju matku, kráľ Ása zosadil z hodnosti vládkyne, pretože postavila pre Ašéru hanebnú sochu. Ása vyťal jej hanebnú sochu, rozdrvil ju a spálil v Kidrónskom údolí.
1Kr 15:13 - Svoju matku Maachu zvrhol z hodnosti vládkyne, pretože dala zhotoviť Ašére ohavnú modlu. Ásá zoťal túto ohavnú modlu, spálil ju pri potoku Kidrón.

2Krn 15,8 - Slová, ktoré sme v zátvorkách doplnili zo LXX a Vulgáty, zrejme vypadli z hebrejského textu. – "Hnusoty" sú modly.

2Krn 15,16-18 - Porov. 1 Kr 15,13–15.