výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 21, 1-20

1 Keď Jóšáfát usnul so svojimi otcami a pochovaný bol pri svojich otcoch v meste Dávidovom, kráľom sa po ňom stal jeho syn Jórám. 2 Ten mal bratov, Jóšáfátových synov: Azarju, Jechiéla, Zecharju, Azarju, Mícháéla a Šefatju. Všetci boli synmi judského kráľa Jóšáfáta. 3 Ich otec im dal mnoho darov: striebra, zlata, klenotov a opevnených miest v Judsku. Kráľovstvo však odovzdal Jórámovi, lebo bol prvorodencom. 4 Keď sa Jórám ujal kráľovstva svojho otca a upevnil sa, povraždil mečom všetkých svojich bratov a aj niektorých z kniežat Izraela. 5 Jórám mal tridsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme. 6 Chodil cestou izraelských kráľov, ako to robil dom Achábov, lebo mal za ženu Achábovu dcéru. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi. 7 Ale Hospodin nechcel zahubiť dom Dávidov pre zmluvu, ktorú uzavrel s Dávidom, a pre svoje zasľúbenie, že navždy dá sviecu jemu a jeho potomkom. 8 Za jeho čias sa vymanilo Edómsko z područia Judska a nastolilo si vlastného kráľa. 9 Jórám prišiel so svojimi veliteľmi a so všetkými vozmi. Vstal v noci a porazil Edómcov, ktorí ho obkľúčili i s veliteľmi vozov. 10 Potom sa Edómci vymanili z judského područia až podnes. Vtedy, v tom istom čase sa vymanila z jeho područia i Libna, pretože Júdejci opustili Hospodina, Boha svojich otcov. 11 I on zriadil výšiny na judských vrchoch, zviedol obyvateľov Jeruzalema k smilnému modlárstvu a zviedol aj Júdu. 12 Od proroka Eliáša mu prišiel list tohto znenia: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho praotca Dávida: Pretože si nechodil cestami svojho otca Jóšáfáta a cestami judského kráľa Ásu, 13 ale chodil si cestou izraelských kráľov, a do smilného modlárstva si zviedol Júdu a obyvateľov Jeruzalema podľa vzoru smilného modlárstva Achábovho, ba i svojich bratov, vlastnú rodinu, ktorí boli lepší ako ty, si povraždil, 14 hľa, Hospodin zasiahne ťažkou ranou tvoj ľud, tvojich synov, tvoje ženy a všetok tvoj majetok. 15 Sám však upadneš do ťažkej choroby, do črevnej choroby, kým ti vnútornosti nevyjdú od dlhotrvajúcej choroby. 16 A Hospodin popudil proti Jórámovi ducha Filištíncov a Arabov, bývajúcich vedľa Kúšijcov. 17 Tí vytiahli proti Judsku, vtrhli tam a odvliekli všetok majetok, nájdený v kráľovskom paláci, aj jeho synov a ženy, takže mu nezostal ani jeden syn, iba Jóácház, najmenší z jeho synov. 18 Po tom všetkom mu Hospodin ranil vnútro nevyliečiteľnou chorobou. 19 Po čase, keď nadišiel koniec druhého roka, v jeho chorobe mu vyšli vnútornosti a zomrel v hrozných bolestiach. No ľud mu nezapálil oheň ako jeho otcom. 20 Bol tridsaťdvaročný, keď sa stal kráľom, a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme. Odišiel ako nežiaduci; pochovali ho v meste Dávidovom, nie však v kráľovských hroboch.

2Krn 21, 1-20

Verš 1
Keď Jóšáfát usnul so svojimi otcami a pochovaný bol pri svojich otcoch v meste Dávidovom, kráľom sa po ňom stal jeho syn Jórám.
1Kr 22:50 - Vtedy povedal Achábov syn Achazja Jóšáfátovi: Nech idú moji služobníci s tvojimi na lodiach. Jóšáfát však nechcel.
2Kr 8:16 - V piatom roku Jóráma, syna izraelského kráľa Achába, keď Jóšáfát bol judským kráľom, kráľom sa stal judský kráľ Jehórám, syn Jóšáfátov.

Verš 5
Jórám mal tridsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme.
2Kr 8:17 - Keď sa stal kráľom, mal tridsaťdva rokov, a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme.

Verš 7
Ale Hospodin nechcel zahubiť dom Dávidov pre zmluvu, ktorú uzavrel s Dávidom, a pre svoje zasľúbenie, že navždy dá sviecu jemu a jeho potomkom.
2Sam 7:12 - Keď uplynie tvoj čas, a ty si ľahneš ku svojim otcom, dám ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba, a upevním jeho kráľovstvo.
1Kr 11:36 - Jeho synovi dám jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni zostala svieca predo mnou v Jeruzaleme - v meste, ktoré som vyvolil, aby som tam uložil moje meno.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal vernosť Dávidovi a neodstúpi od nej: Na tvoj trón posadím jedného z plodu tvojho života.
Ž 132:17 - A tam dám vyrásť rohu Dávidovmu, pripravím svietnik svojmu pomazanému.
1Kr 11:36 - Jeho synovi dám jeden kmeň, aby môjmu služobníkovi Dávidovi po všetky dni zostala svieca predo mnou v Jeruzaleme - v meste, ktoré som vyvolil, aby som tam uložil moje meno.

Verš 8
Za jeho čias sa vymanilo Edómsko z područia Judska a nastolilo si vlastného kráľa.
2Kr 8:20 - Za jeho čias sa Edómci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa.

Verš 9
Jórám prišiel so svojimi veliteľmi a so všetkými vozmi. Vstal v noci a porazil Edómcov, ktorí ho obkľúčili i s veliteľmi vozov.
2Kr 8:21 - Vtedy Jehórám prešiel do Cáíru a všetky vojnové vozy s ním. V noci vstal i s veliteľmi vojnových vozov a porazil Edómcov, ktorí ho obkľúčili; ľud utiekol do svojich stanov.

Verš 10
Potom sa Edómci vymanili z judského područia až podnes. Vtedy, v tom istom čase sa vymanila z jeho područia i Libna, pretože Júdejci opustili Hospodina, Boha svojich otcov.
2Kr 8:22 - Tak sa vymanil Edóm z judského područia až do tohto dňa. V tom čase odpadla aj Libna.

2Krn 21,1 - Porov. 2 Kr 8,16 n.

2Krn 21,9 - Verš 9 treba doplniť podľa 2 Kr 8,21: "lenže ľud ušiel do svojich stanov".

2Krn 21,10 - Až podnes – rozumej v čase, kedy žil autor prameňa.

2Krn 21,16 - Arabi a Etiópci boli susedia, i keď ich delilo Červené more.