výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 11, 1-23

1 Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil dom Júdov a Benjamínov, stoosemdesiattisíc vybraných bojovníkov, do boja proti Izraelu, aby vrátili kráľovstvo Rechabeámovi. 2 Vtedy zaznelo Hospodinovo slovo Božiemu mužovi Šemajovi: 3 Povedz judskému kráľovi Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, i celému Izraelu v Judsku a v Benjamínsku: 4 Takto vraví Hospodin: Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. I poslúchli Hospodinove slová a upustili od výpravy proti Járobeámovi. 5 Rechabeám býval v Jeruzaleme a prebudoval judské mestá na pevnosti. 6 Vybudoval Betlehem, Étám, Tekóu, 7 Bét-Cúr, Sóchó, Adullám, 8 Gat, Máréšu, Zíf, 9 Adórajim, Láchiš, Azéku, 10 Córeu, Ajjálón a Chebrón, ktoré sa stali opevnenými mestami v Judsku a Benjamínsku. 11 Urobil ich mocnými pevnosťami, umiestnil v nich veliteľov a zásoby potravín, oleja a vína; 12 do každého mesta dal pavézy a kopije a osobitne ich veľmi spevnil. Jemu patril Júda i Benjamín. 13 Kňazi a levíti, ktorí boli v celom Izraeli, pripojili sa k nemu z každého územia. 14 Levíti totiž opustili svoje pastviny i svoj majetok a odišli do Judska a do Jeruzalema, pretože ich Járobeám i jeho synovia zahnali z Hospodinovej kňazskej služby. 15 Ustanovil si vlastných kňazov pre výšiny, pre kozlích démonov a teľce, ktoré urobil. 16 Za nimi prišli do Jeruzalema z rôznych izraelských kmeňov tí, ktorí sa zo srdca rozhodli hľadať Hospodina, Boha Izraela, aby obetovali Hospodinovi, Bohu svojich predkov. 17 Tak posilnili judské kráľovstvo a podporili Rechabeáma, syna Šalamúnovho, na tri roky, lebo tri roky chodil po ceste Dávidovej a Šalamúnovej. 18 Rechabeám si vzal za ženu Machalatu, dcéru Jerimóta, syna Dávida a Abihajly, dcéry Eliába, syna Izajovho. 19 Tá mu porodila synov: Jeúša, Šemarju a Záhama. 20 Po nej si vzal Maachu, dcéru Absolónovu. Tá mu porodila Abiju, Attaja, Zízu a Šelómita. 21 Rechabeám mal Maachu, dcéru Absolónovu, najradšej zo všetkých svojich a vedľajších žien a splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér. 22 Rechabeám ustanovil Abiju, syna Maachy, za hlavné knieža medzi jeho bratmi, lebo jeho chcel urobiť kráľom. 23 Obozretne zadelil a rozmiestnil niektorých svojich synov do rôznych krajov Júdu a Benjamína, do všetkých opevnených miest. Dal im hodne potravín a zaopatril im mnoho žien.

2Krn 11, 1-23

Verš 1
Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil dom Júdov a Benjamínov, stoosemdesiattisíc vybraných bojovníkov, do boja proti Izraelu, aby vrátili kráľovstvo Rechabeámovi.
1Kr 12:21 - Keď Rechabeám odišiel do Jeruzalema, zhromaždil celý dom Júdov a kmeň Benjamína, stoosemdesiattisíc vyberaných bojaschopných mužov, do boja proti domu Izraela, aby sa tak navrátilo Šalamúnovo kráľovstvo synovi Rechabeámovi.

Verš 4
Takto vraví Hospodin: Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. I poslúchli Hospodinove slová a upustili od výpravy proti Járobeámovi.
1Kr 12:24 - Takto vraví Hospodin: Netiahnite, nebojujte proti svojim bratom Izraelcom; každý sa vráťte do svojho domu, lebo toto pochádza odo mňa. Oni poslúchli slovo Hospodinovo, obrátili sa a odišli podľa slova Hospodinovho.

Verš 20
Po nej si vzal Maachu, dcéru Absolónovu. Tá mu porodila Abiju, Attaja, Zízu a Šelómita.
1Kr 15:2 - Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maachá, dcéra Abíšálómova.

Verš 14
Levíti totiž opustili svoje pastviny i svoj majetok a odišli do Judska a do Jeruzalema, pretože ich Járobeám i jeho synovia zahnali z Hospodinovej kňazskej služby.
2Krn 13:9 - Nevyhnali ste si kňazov ako národy iných krajín? Každý, kto sa uchádzal s mladým juncom a siedmimi baranmi o ustanovenie, stal sa kňazom nebohov.

Verš 15
Ustanovil si vlastných kňazov pre výšiny, pre kozlích démonov a teľce, ktoré urobil.
1Kr 12:31 - Potom zriadil svätyne na obetných výšinách a určil aj kňazov z vrstiev ľudu, takže neboli z Lévíjcov.

2Krn 11,1-4 - Porov. 1 Kr 12,21–24.

2Krn 11,6-10 - O Etame porov. Sdc 15,7–8. – O Tekue 2 Sam 14,2. Betsur porov. Joz 15,58 a 1 Krn 2,45; Socho 1 Sam 17,1; Odolam 1 Sam 22,1; Gét 1 Sam 5,8; Maresa (Tell Sandahanna) Joz 15,44; Zif 1 Sam 23,14; Adoram, dnes Dura, západne od Hebronu. – Lachis pozri 2 Kr 14,19; Azeka, pozri 1 Sam 17,1; Saraa, pozri Joz 15,33.

2Krn 11,15 - O capoch pozri Lv 17,7. – O Jeroboamových teľcoch pozri 1 Kr 12,28 nn.

2Krn 11,16 - "Za nimi" rozumej: za levitmi.

2Krn 11,22 - Slovo: "zamýšľal!" je už z 23. verša, porov. LXX.