výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Krn 11, 1-23

1 Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a navrátili království Rechoboámovi. 2 Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo: 3 "Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy a Benjamína: 4 Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode mě." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi. 5 Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města. 6 Vystavěl Betlém, Etam, Tekou, 7 Bet-cur, Socho, Adulam, 8 Gat, Marešu, Zif, 9 Adorajim, Lachiš, Azeku, 10 Coreu, Ajalon a Hebron - všechna tato opevněná města v Judovi a Benjamínovi. 11 Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravin, oleje a vína 12 a také štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i Benjamína. 13 Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu. 14 Levité opustili své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžství 15 a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil. 16 Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a obětovali Hospodinu, Bohu svých otců. 17 Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a Šalomounovou. 18 Rechoboám se oženil s Machalatou, dcerou Jerimota, syna Davidova, a Abihaily, dcery Eliaba, syna Jišajova. 19 Ta mu porodila Jeuše, Šemariáše a Zahama. 20 Po ní si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje, Zizu a Šelomita. 21 Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín šedesát a zplodil osmadvacet synů a šedesát dcer). 22 Proto upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem. 23 Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských a benjamínských krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro ně mnoho žen.

2Krn 11, 1-23

Verš 1
Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a navrátili království Rechoboámovi.
1Kr 12:21 - Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem Izraele a navrátili království Rechoboámovi, synu Šalomounovu.

Verš 4
Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode mě." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi.
1Kr 12:24 - Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode mě." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení, jak jim řekl Hospodin.

Verš 20
Po ní si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje, Zizu a Šelomita.
1Kr 15:2 - Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova.

Verš 14
Levité opustili své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžství
2Krn 13:9 - Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste si sami nepořídili kněze, jako to dělají pohané v cizích zemích? Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany přijde pro vysvěcení, už je z něj kněz těch vašich nebohů.

Verš 15
a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil.
1Kr 12:31 - Jeroboám vystavěl na výšinách svatostánky a nadělal kněží z kdekoho v lidu, i když to nebyli synové Leviho.

2Krn 11,1-4 - Porov. 1 Kr 12,21–24.

2Krn 11,6-10 - O Etame porov. Sdc 15,7–8. – O Tekue 2 Sam 14,2. Betsur porov. Joz 15,58 a 1 Krn 2,45; Socho 1 Sam 17,1; Odolam 1 Sam 22,1; Gét 1 Sam 5,8; Maresa (Tell Sandahanna) Joz 15,44; Zif 1 Sam 23,14; Adoram, dnes Dura, západne od Hebronu. – Lachis pozri 2 Kr 14,19; Azeka, pozri 1 Sam 17,1; Saraa, pozri Joz 15,33.

2Krn 11,15 - O capoch pozri Lv 17,7. – O Jeroboamových teľcoch pozri 1 Kr 12,28 nn.

2Krn 11,16 - "Za nimi" rozumej: za levitmi.

2Krn 11,22 - Slovo: "zamýšľal!" je už z 23. verša, porov. LXX.