výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 23, 1-21

1 V siedmom roku sa však Jójáda vzmužil a spolčil so stotníkmi: Azarjom, synom Jeróchámovým, Jišmáélom, synom Jóchánanovým, Azarjom, synom Óbédovým, Maasejom, synom Adajovým, a Elíšáfátom, synom Zichrího. 2 Tí pochodili Judsko, zhromaždili levítov zo všetkých judských miest i predákov izraelských rodín a prišli do Jeruzalema. 3 Celé zhromaždenie uzavrelo v dome Božom zmluvu s kráľom. Jójáda im povedal: Hľa, kráľovský syn! Nech kraľuje, ako zasľúbil Hospodin o synoch Dávidových. 4 Toto máte vykonať: Tretina z vás, z kňazov a levítov, ktorí prichádzajú v deň sviatočného odpočinku, bude strážiť prahy; 5 tretina zostane v kráľovskom paláci a tretina pri Základovej bráne. Ostatný ľud však bude na nádvoriach domu Hospodinovho. 6 Do domu Hospodinovho nech nevstúpi nikto, iba kňazi a službukonajúci levíti. Tí môžu vstúpiť, lebo sú posvätení. Nech všetok ľud dbá na príkazy Hospodinove. 7 Levíti obklopia kráľa, každý so zbraňou v ruke, a bude usmrtený každý, kto vnikne do chrámu. Budú s kráľom pri jeho vchádzaní i vychádzaní. 8 Levíti a všetci Júdejci vykonali všetko, čo prikázal kňaz Jójáda. Každý si pribral svojich ľudí, ktorí v deň sviatočného odpočinku prichádzali, i tých, čo v deň sviatočného odpočinku odchádzali, lebo kňaz Jójáda neprepustil zo služby voľné oddiely. 9 Kňaz Jójáda potom rozdal stotníkom kopije, pavézy a štíty, ktoré zostali po kráľovi Dávidovi v dome Božom. 10 Keď rozostavil všetok ľud okolo kráľa, každého s kopijou v ruke, od pravej strany domu po ľavú stranu, k oltáru a k domu, 11 vyviedli kráľovho syna, nasadili mu korunu a odznak moci a ustanovili ho za kráľa. Jójáda a jeho synovia ho pomazali a vraveli: Nech žije kráľ! 12 Keď Atalja začula krik ľudu, ktorý sa hrnul a oslavoval kráľa, šla za ľudom do domu Hospodinovho. 13 Zrazu uvidela kráľa stáť na podstavci pri vchode, hodnostárov a trubačov pri kráľovi a všetok ľud krajiny veseliť sa a trúbiť. Speváci dávali hudobnými nástrojmi znamenie k oslave. Vtedy si Atalja roztrhla šaty a zvolala: Sprisahanie, sprisahanie! 14 Ale kňaz Jójáda si dal priviesť stotníkov, veliacich vojsku, a prikázal im: Vyveďte ju von spomedzi radov, nech zomrie mečom, kto by ju nasledoval. Lebo kňaz povedal: Neusmrťte ju v dome Hospodinovom! 15 Položili na ňu ruky, a keď došla ku vchodu Konskej brány kráľovského paláca, tam ju usmrtili. 16 Nato uzavrel Jójáda zmluvu medzi sebou, všetkým ľudom a kráľom, že budú Hospodinovým ľudom. 17 Všetok ľud vnikol do domu Baalovho a zboril ho. Jeho oltáre a podoby roztrieskal a Mattána, Baalovho kňaza, zabil pred oltármi. 18 Jójáda zveril dozor nad domom Hospodinovým do rúk levítskych kňazov, ktorých Dávid zadelil pre dom Hospodinov, aby obetovali spaľované obete Hospodinovi, ako je napísané v zákone Mojžišovom, radostne a za spevu podľa Dávidových pokynov. 19 Ustanovil vrátnikov ku bránam domu Hospodinovho, aby dnu nevstúpil nikto niečím znečistený. 20 Potom vzal stotníkov, šľachticov i tých, čo spravovali ľud, i všetok ľud krajiny, a odviedol kráľa z domu Hospodinovho. Keď prešli Vyšnou bránou do kráľovského paláca, usadili kráľa na kráľovský trón. 21 Tak sa radoval všetok ľud krajiny a mesto sa upokojilo. Atalju však usmrtili mečom.

2Krn 23, 1-21

Verš 17
Všetok ľud vnikol do domu Baalovho a zboril ho. Jeho oltáre a podoby roztrieskal a Mattána, Baalovho kňaza, zabil pred oltármi.
2Kr 11:18 - Vtedy všetok ľud krajiny vošiel do Baalovho domu, zbúrali jeho oltáre, jeho podoby úplne porozbíjali a Baalovho kňaza Mattána zabili pred oltármi. Nato kňaz ustanovil dozorcov nad domom Hospodinovým,
Dt 13:9 - nepovoľuj mu ani ho neposlúchaj, ani tvoje oko nech sa nezľutuje nad ním, nemaj s ním súcit ani ho nekry,

Verš 18
Jójáda zveril dozor nad domom Hospodinovým do rúk levítskych kňazov, ktorých Dávid zadelil pre dom Hospodinov, aby obetovali spaľované obete Hospodinovi, ako je napísané v zákone Mojžišovom, radostne a za spevu podľa Dávidových pokynov.
1Krn 23:1 - Keď Dávid zostarel a nasýtil sa vekom, ustanovil svojho syna Šalamúna za kráľa nad Izraelom.
1Krn 24:1 - Potomkovia Áronovi mali svoje oddelenia. Synovia Áronovi: Nádáb, Abíhú, Eleázár a Ítámár.
1Krn 25:1 - Dávid s vedúcimi služby oddelil pre službu synov Ásáfových, Hémánových a Jedútúnových, ktorí mali prorockú zvesť hlásať na citarách, harfách a cimbaloch. Počet mužov, zamestnaných v tejto službe bol:
1Krn 26:1 - K oddielu vrátnikov patrili: Z Kórachovcov: Mešelemja, syn Kóreho, z potomkov Ásáfových.
Lv 1:3 - Ak je jeho obetným darom spaľovaná obeť z rožného statku, nech prinesie samca bez chyby; privedie ho ku vchodu svätostánku, aby získal priazeň pred Hospodinom.

Verš 3
Celé zhromaždenie uzavrelo v dome Božom zmluvu s kráľom. Jójáda im povedal: Hľa, kráľovský syn! Nech kraľuje, ako zasľúbil Hospodin o synoch Dávidových.
2Sam 7:13 - On vystaví dom môjmu menu a upevním jeho kráľovský trón na veky.
2Krn 21:7 - Ale Hospodin nechcel zahubiť dom Dávidov pre zmluvu, ktorú uzavrel s Dávidom, a pre svoje zasľúbenie, že navždy dá sviecu jemu a jeho potomkom.

Verš 4
Toto máte vykonať: Tretina z vás, z kňazov a levítov, ktorí prichádzajú v deň sviatočného odpočinku, bude strážiť prahy;
2Krn 11:5 - Rechabeám býval v Jeruzaleme a prebudoval judské mestá na pevnosti.

2Krn 23,1-21 - Porov. 2 Kr 11,4–20.

2Krn 23,4 - 2 Kr kladie väčší dôraz na účasť vojska, 2 Krn podľa svojho cieľa viac zdôrazňuje účasť levitov na sprisahaní.

2Krn 23,5 - "Brána základu" je asi tá brána, ktorá sa v 2 Kr 11,6 volá "Brána Súr".

2Krn 23,8 - Aj ten oddiel levitov, ktorý mal v sobotu už odchádzať domov, musel ostať ďalej v službe.

2Krn 23,20 - Horná brána (porov. 2 Kr 15,35) sa volá v 2 Kr 11 "Brána štítonošov".