výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 23, 1-21

1 Ale v siedmom roku sa zmocnil Jehojada a pojal so sebou veliteľov nad stami, Azariáša, syna Jerochámovho, Izmaela, syna Jehochanánovho, Azariáša, syna Obédovho, Maaseiáša, syna Adaiášovho, a Elišafata, syna Zichriho, a učinil s nimi smluvu. 2 A pochodiac dookola po Judsku shromaždili Levitov zo všetkých miest Júdových ako i hlavy otcov čeľadí Izraelových, a prišli do Jeruzalema. 3 A celé to shromaždenie učinilo smluvu v dome Božom s kráľom. A Jehojada im riekol: Hľa, syn kráľov bude kraľovať, ako hovoril Hospodin o synoch Dávidových. 4 Toto je vec, ktorú učiníte: tretina z vás, ktorí prichádzavate v sobotu, tretina kňazov a Levitov, budú vrátnymi strážiac u prahov; 5 tretina bude pri dome kráľovom a tretina pri bráne Základu, a všetok ľud bude vo dvoroch domu Hospodinovho. 6 Ale nech nikto nevojde do domu Hospodinovho krome kňazov a tých, ktorí posluhujú, z Levitov; tí nech vojdú, lebo sú svätí, ale všetok ľud bude strážiť stráž Hospodinovu. 7 A Levitovia obstúpia kráľa dookola majúc každý svoju zbraň vo svojej ruke, a ten, kto by vošiel do domu, zomrie. A budú vždy s kráľom, už či vojde či vyjde. 8 A Leviti a všetok Júda urobili všetko tak, ako rozkázal kňaz Jehojada, a pojali každý svojich mužov, ktorí prichádzavali v sobotu, i s tými, ktorí odchádzavali v sobotu, lebo kňaz Jehojada nebol prepustil niktorého z oddelení. 9 A Jehojada, kňaz, dal veliteľom nad stami kopije a malé štíty jako aj iné štíty, ktoré patrily kedysi kráľovi Dávidovi a ktoré boly v dome Božom. 10 A tak postavil všetok ľud, z ktorých mal každý svoju zbraň vo svojej ruke, od pravej strany domu až po ľavú stranu domu, pozdĺž oproti oltáru a oproti domu, pri kráľovi dookola. 11 Potom vyviedli von syna kráľovho a dali na neho korunu i svedoctvo a urobili ho kráľom, a pomazali ho Jehojada a jeho synovia, a hovorili: Nech žije kráľ! 12 A keď počula Atália hukot bežiaceho ľudu, a tých, ktorí chválili kráľa, vošla k ľudu do domu Hospodinovho. 13 A vidiac, že hľa, kráľ stojí na svojom vyvýšenom mieste pri vchode, a že velitelia a trubači stoja pri kráľovi, a že všetok ľud zeme sa raduje, a že trúbia na trúby, a že speváci spievajú pri nástrojoch ku sprievodu spevu a učia, ako chváliť, vtedy roztrhla Atália svoje rúcho a riekla: Zrada, zrada! 14 Vtedy vyviedol kňaz Jehojada veliteľov nad stami, ustanovených nad vojskom, a riekol im: Vyveďte ju preč zpomedzi radov, a ten, kto by išiel za ňou, nech zomrie mečom! Pretože bol riekol kňaz: Nezabite jej v dome Hospodinovom. 15 A rozostúpili sa jej na obe strany. Ale keď prišla ku vchodu do Koňskej brány domu kráľovho, tam ju zabili. 16 Vtedy učinil Jehojada smluvu medzi sebou, medzi všetkým ľudom a medzi kráľom, aby boli ľudom Hospodinovým. 17 Potom vošiel všetok ľud do domu Bálovho, a rozborili ho a jeho oltáre i jeho obrazy roztrieskali a Mattána, kňaza Bálovho, zabili pred oltármi. 18 A Jehojada zase ustanovil úrady, ktoré maly dozor v dome Hospodinovom, pod správou kňazov Levitov, ktorých bol rozdelil Dávid ustanoviac ich nad domom Hospodinovým, aby obetovali zápalné obeti Hospodinove, jako je napísané v zákone Mojžišovom, s radosťou a so spevom, podľa nariadenia Dávidovho. 19 Postavil aj vrátnych pri bránach domu Hospodinovho, aby nevošiel nečistý čo do jakejkoľvek veci. 20 A pojal veliteľov nad stami a popredných v národe jako aj tých, ktorí panovali nad ľudom, i všetok ľud zeme a viedol kráľa z domu Hospodinovho dolu, a vošli vyšnou bránou do domu kráľovho, kde posadili kráľa na tróne kráľovstva. 21 A radoval sa všetok ľud zeme, a meste bolo v pokoji. A Atáliu zabili mečom.

2Krn 23, 1-21

Verš 17
Potom vošiel všetok ľud do domu Bálovho, a rozborili ho a jeho oltáre i jeho obrazy roztrieskali a Mattána, kňaza Bálovho, zabili pred oltármi.
2Kr 11:18 - Potom vošiel všetok ľud zeme do domu Bálovho, a rozborili ho a jeho oltáre i jeho obrazy roztrieskali na márne kusy a Mattána, kňaza Bálovho, zabili pred oltármi. A kňaz Jehojada zase ustanovil dozorné úrady nad domom Hospodinovým.
Dt 13:9 - Ale doista ho zabiješ bez milosti. Tvoja ruka bude prvá, ktorá siahne na neho, aby ho zabila a potom ruka všetkého ľudu.

Verš 18
A Jehojada zase ustanovil úrady, ktoré maly dozor v dome Hospodinovom, pod správou kňazov Levitov, ktorých bol rozdelil Dávid ustanoviac ich nad domom Hospodinovým, aby obetovali zápalné obeti Hospodinove, jako je napísané v zákone Mojžišovom, s radosťou a so spevom, podľa nariadenia Dávidovho.
1Krn 23:1 - A keď už bol Dávid starý a sýty dňov, učinil Šalamúna, svojho syna, kráľom nad Izraelom.
1Krn 24:1 - A čo do synov Áronových. Toto boly ich oddelenia. Synovia Áronovi boli: Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár.
1Krn 25:1 - Krome toho oddelil Dávid a velitelia vojska pre službu synov Azafových, Hémanových a Jedutúnových, ktorí by prorokovali pri citarách, pri harfách a pri cymbaloch. A ich počet, počet mužov práce, podľa ich služby, bol nasledujúci:
1Krn 26:1 - Čo do oddelení vrátnych. Z Kórachovcov bol Mešelemiáš, syn Kóreho, zo synov Azafových.
Lv 1:3 - Ak bude jeho obetný dar zápalnou obeťou z rožného statku, bude ho obetovať samca bez vady; pri dveriach stánu shromaždenia ho bude obetovať, aby mu bol príjemný pred Hospodinom.

Verš 3
A celé to shromaždenie učinilo smluvu v dome Božom s kráľom. A Jehojada im riekol: Hľa, syn kráľov bude kraľovať, ako hovoril Hospodin o synoch Dávidových.
2Sam 7:13 - Ten vystaví môjmu menu dom, a ja postavím pevne trón jeho kráľovstva, takže bude stáť až na veky.
2Krn 21:7 - Avšak Hospodin nechcel zahladiť dom Dávidov pre smluvu, ktorú učinil s Dávidom, a pretože povedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všetky dni.

Verš 4
Toto je vec, ktorú učiníte: tretina z vás, ktorí prichádzavate v sobotu, tretina kňazov a Levitov, budú vrátnymi strážiac u prahov;
2Krn 11:5 - A Rechabeám býval v Jeruzaleme a vystavil mestá na ohradené mestá v Judsku.

2Krn 23,1-21 - Porov. 2 Kr 11,4–20.

2Krn 23,4 - 2 Kr kladie väčší dôraz na účasť vojska, 2 Krn podľa svojho cieľa viac zdôrazňuje účasť levitov na sprisahaní.

2Krn 23,5 - "Brána základu" je asi tá brána, ktorá sa v 2 Kr 11,6 volá "Brána Súr".

2Krn 23,8 - Aj ten oddiel levitov, ktorý mal v sobotu už odchádzať domov, musel ostať ďalej v službe.

2Krn 23,20 - Horná brána (porov. 2 Kr 15,35) sa volá v 2 Kr 11 "Brána štítonošov".