výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 15, 1-19

1 Vtedy prišiel Duch Boží na Azariáša, syna Odédovho, 2 a vyšiel proti Azovi a riekol mu: Počujte ma, Aza i celý Júda i Benjamin! Hospodin bol s vami, kým ste boli s ním a keď ho budete hľadať, dá sa vám najsť; ale ak ho opustíte, opustí vás. 3 A stávalo sa už Izraelovi po mnohé dni, že bol bez pravého Boha, bez kňaza-učiteľa a bez zákona. 4 A keď sa vo svojej úzkosti obrátil k Hospodinovi, Bohu Izraelovmu, a keď ho hľadali, dal sa im najsť. 5 Ale v takých časoch bez pravého Boha niet pokoja ani tomu, kto vychádza, ani tomu, kto vchádza, lebo veľký nepokoj, a mnoho ráz, vládne nad všetkými obyvateľmi zemí, 6 a sú drtení národ národom a mesto mestom, pretože Bôh ich desí všelijakými úzkosťami. 7 Preto tedy vy buďte silní, a nech nesklesnú vaše ruky zomdlejúc, lebo vaša práca má svoju mzdu. 8 A keď počul Aza tie slová a proroctvo proroka Odéda, posilnil sa a odpratal ošklivosti z celej zeme Júdovej a Benjaminovej ako i z miest, ktoré zaujal z pohoria Efraimovho, a obnovil oltár Hospodinov, ktorý bol pred dvoranou Hospodinovou. 9 Potom shromaždil celé pokolenie Júdovo i Benjaminovo i cudzincov, ktorí spolu bývali s nimi, z Efraima, z Manassesa a zo Simeona, lebo ich mnoho prebehlo k nemu z Izraela vidiac, že Hospodin, jeho Bôh, je s ním. 10 A shromaždili sa do Jeruzalema v treťom mesiaci pätnásteho roku kráľovstva Azovho. 11 A obetovali Hospodinovi toho dňa z koristi, ktorú dohnali, sedemsto volov a sedem tisíc oviec. 12 A vošli v smluvu, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 13 A že každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraelovho, zomrie, či malý či veľký, či muž či žena. 14 A prisahali Hospodinovi veľkým hlasom a radostným krikom trúbiac na trúby a na poľnice. 15 A celý Júda sa radoval prísahe, lebo prisahali celým svojím srdcom a hľadali ho celou svojou chuťou, a dal sa im najsť. A Hospodin im dal odpočinutia zo všetkých strán. 16 I Maachu, matku kráľa Azu, odstránil, aby nebola kráľovnou, pretože bola spravila ohavu - modlu pre háj. Ale Aza vyťal jej ohavnú modlu a rozdrvil a spálil pri potoku Kidrone. 17 No, napriek tomu len neustúpily výšiny z Izraela, iba toľko, že srdce Azovo bolo celé s Hospodinom po všetky jeho dni. 18 A vniesol posvätené veci svojho otca i svoje vlastné posvätené veci do domu Božieho, striebro, zlato a nádoby. 19 A nebolo vojny až do tridsiateho a piateho roku kráľovstva Azovho.

2Krn 15, 1-19

Verš 2
a vyšiel proti Azovi a riekol mu: Počujte ma, Aza i celý Júda i Benjamin! Hospodin bol s vami, kým ste boli s ním a keď ho budete hľadať, dá sa vám najsť; ale ak ho opustíte, opustí vás.
1Krn 28:9 - A ty, Šalamúne, môj synu, znaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin zpytuje všetky srdcia a rozumie každému útvaru myšlienok. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti najsť; a jestli ho opustíš, zavrhne ťa navždy.
2Krn 33:12 - No, keď bol sovrený, ponižoval sa a krotil tvár Hospodina, svojho Boha, a veľmi sa koril pred Bohom svojich otcov.
Mt 7:7 - Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám;
2Krn 24:20 - Ba keď prišiel Duch Boží na Zachariáša, syna kňaza Jehojadu, a keď sa postavil z vyššieho miesta pred ľud a riekol im: Takto hovorí Bôh: Prečo prestupujete prikázania Hospodinove? Nepovedie sa vám dobre! Lebo preto, že ste opustili Hospodina, opustí aj on vás!

Verš 3
A stávalo sa už Izraelovi po mnohé dni, že bol bez pravého Boha, bez kňaza-učiteľa a bez zákona.
Oz 3:4 - Lebo za mnoho dní budú sedieť synovia Izraelovi bez kráľa a bez kniežaťa, bez obeti a bez modly, bez efoda a bez domácich bohov.

Verš 4
A keď sa vo svojej úzkosti obrátil k Hospodinovi, Bohu Izraelovmu, a keď ho hľadali, dal sa im najsť.
Dt 4:29 - Ale ak budete odtiaľ hľadať Hospodina, svojho Boha, najdeš, keď ho budeš hľadať celým svojím srdcom a celou svojou dušou,

Verš 12
A vošli v smluvu, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
Joz 24:15 - No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.
Neh 10:29 - všetci radom chopili sa toho so svojimi bratmi, so svojimi slávnymi a prichádzali so zaklnutím a s prísahou zaväzujúc sa chodiť v zákone Božom, ktorý bol daný skrze Mojžiša, služobníka Božieho, a ostríhať a činiť všetky prikázania Hospodina, svojho Pána, i jeho súdy i jeho ustanovenia.

Verš 13
A že každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraelovho, zomrie, či malý či veľký, či muž či žena.
Dt 13:9 - Ale doista ho zabiješ bez milosti. Tvoja ruka bude prvá, ktorá siahne na neho, aby ho zabila a potom ruka všetkého ľudu.

Verš 16
I Maachu, matku kráľa Azu, odstránil, aby nebola kráľovnou, pretože bola spravila ohavu - modlu pre háj. Ale Aza vyťal jej ohavnú modlu a rozdrvil a spálil pri potoku Kidrone.
1Kr 15:13 - Áno, i Maachu, svoju matku, odstránil, aby nebola kráľovnou, pretože bola spravila ohavu pre háj. Ale Aza vyťal jej ohavnú modlu a spálil ju pri potoku Kidrone.

2Krn 15,8 - Slová, ktoré sme v zátvorkách doplnili zo LXX a Vulgáty, zrejme vypadli z hebrejského textu. – "Hnusoty" sú modly.

2Krn 15,16-18 - Porov. 1 Kr 15,13–15.