výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 8, 1-18

1 A stalo sa po dvadsiatich rokoch, v ktorých staväl Šalamún dom Hospodinov a svoj dom, 2 že vystavil Šalamún mestá, ktoré dal Chíram Šalamúnovi, a osadil tam synov Izraelových. 3 A Šalamún odišiel do Chamatcóby a zmocnil sa jej. 4 A vystavil Tadmor na púšti a všetky skladištné mestá, ktoré vystavil v Chamate. 5 Vystavil aj Horný Bét-choron i Dolný Bét-choron, ohradené to mestá, s múrami a s bránami a opatrené závorami, 6 i Bálat i všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, i všetky mestá vozov i mestá jazdcov i všetko, čo si žiadal Šalamún, čo si žiadal vystaviť v Jeruzaleme i na Libanone i v celej zemi svojho panovania. 7 Čo do všetkého ľudu, ktorý bol pozostal z Hetejcov, Amorejcov, Ferezejcov, Hevejcov a z Jebuzejcov, ktorí neboli z Izraela, 8 z ich synov, ktorí boli pozostali po nich v zemi, ktorých neboli vykynožili synovia Izraelovi, tým uložil Šalamún poddanskú službu jako daň, a tak je až do tohoto dňa. 9 Ale zo synov Izraelových, ktorých nedal Šalamún za sluhov ku svojmu dielu, pretože oni boli mužmi vojny, veliteľmi jeho kráľovskej družiny a veliteľmi jeho vozov a jeho jazdcov, 10 tedy tí boli poprednými úradníkmi, ktorých mal kráľ Šalamún, dvesto päťdesiati, ktorí vládli nad ľudom. 11 A dcéru faraonovu prestehoval Šalamún z mesta Dávidovho hore do domu, ktorý jej vystavil. Lebo riekol: Nebude bývať moja žena v dome Dávida, izraelského kráľa, lebo sväté sú miesta, na ktoré prišla truhla Hospodinova. 12 Vtedy obetoval Šalamún Hospodinovi zápalné obeti na oltári Hospodinovom, ktorý vystavil pred dvoranou, 13 každý deň to, čo na ktorý náležalo obetovať podľa prikázania Mojžišovho, na soboty, na novomesiace a na výročné slávnosti, tri razy do roka, na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánov. 14 A postavil podľa ustanoveného poriadku Dávida, svojho otca, oddelenia kňazov, aby konali svoju službu, aj Levitov, aby konali svoju povinnosť, aby chválili Boha a posluhovali pred kňazmi v tom, čo vyžadoval ktorý deň, i vrátnych po ich oddeleniach pri každej bráne; lebo tak znelo prikázanie Dávida, muža Božieho. 15 A neuhli od prikázania kráľovho, daného o kňazoch a Levitoch, čo do ktorejkoľvek veci ani čo do pokladov. 16 A tak bolo pripravené celé dielo Šalamúnovo do dňa založenia domu Hospodinovho a tak až po jeho dokončenie, až bol dom Hospodinov so všetkým úplne hotový. 17 Vtedy odišiel Šalamún do Ecjongábera a do Elóta na pobreží mora v zemi Edomovej. 18 A Chíram mu poslal lode po svojich služobníkoch i služobníkov, znajúcich more, ktorí odplaviac sa prišli so služobníkmi Šalamúnovými do Ofíra a vzali odtiaľ štyristo päťdesiat hrivien zlata a priniesli ku kráľovi Šalamúnovi.

2Krn 8, 1-18

Verš 1
A stalo sa po dvadsiatich rokoch, v ktorých staväl Šalamún dom Hospodinov a svoj dom,
1Kr 9:10 - A stalo sa po dvadsiatich rokoch, v ktorých staväl Šalamún tie dva domy, dom Hospodinov a dom kráľov,

Verš 6
i Bálat i všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, i všetky mestá vozov i mestá jazdcov i všetko, čo si žiadal Šalamún, čo si žiadal vystaviť v Jeruzaleme i na Libanone i v celej zemi svojho panovania.
1Kr 9:1 - A stalo sa, keď dostaväl Šalamún dom Hospodinov a dom kráľov a dokonal všetko to, čo si žiadal Šalamún, čo chcel učiniť,

Verš 9
Ale zo synov Izraelových, ktorých nedal Šalamún za sluhov ku svojmu dielu, pretože oni boli mužmi vojny, veliteľmi jeho kráľovskej družiny a veliteľmi jeho vozov a jeho jazdcov,
1Kr 9:22 - Ale zo synov Izraelových nedal Šalamún nikoho do služby poddanstva, lebo tí boli mužmi vojny a boli jeho služobníkmi, jeho kniežatami, jeho vojennou družinou a veliteľmi nad jeho vozmi a jeho jazdcami.

Verš 11
A dcéru faraonovu prestehoval Šalamún z mesta Dávidovho hore do domu, ktorý jej vystavil. Lebo riekol: Nebude bývať moja žena v dome Dávida, izraelského kráľa, lebo sväté sú miesta, na ktoré prišla truhla Hospodinova.
1Kr 3:1 - A Šalamún sa spríbuznil s faraonom, kráľom Egypta, stanúc sa jeho zaťom, lebo si vzal dcéru faraonovu za ženu a doviedol ju do mesta Dávidovho, a býval tam, dokiaľ nedostavil svojho domu a domu Hospodinovho jako aj múru Jeruzalema dookola.
1Kr 7:8 - A jeho dom, v ktorom býval, na druhom dvore z druhej, zadnej strany siene, bol stavbou toho istého druhu jako jako toto. A vystavil a zariadil dom dcére faraonovej, ktorú si vzal Šalamún za ženu, ktorý bol ako táto sieň.
1Kr 9:24 - Len dcéra faraonova odišla hore z mesta Dávidovho do svojho domu, ktorý jej vystavil. Vtedy staväl Millo.

Verš 13
každý deň to, čo na ktorý náležalo obetovať podľa prikázania Mojžišovho, na soboty, na novomesiace a na výročné slávnosti, tri razy do roka, na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánov.
Ex 23:14 - Trikrát mi budeš sláviť slávnosť v roku.
Dt 16:16 - Trikrát do roka sa ukáže každý tvoj mužského pohlavia pred Hospodinom, tvojím Bohom, na mieste, ktoré vyvolí: na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánov, a niktorý sa neukáže pred Hospodinom prázdny;

Verš 14
A postavil podľa ustanoveného poriadku Dávida, svojho otca, oddelenia kňazov, aby konali svoju službu, aj Levitov, aby konali svoju povinnosť, aby chválili Boha a posluhovali pred kňazmi v tom, čo vyžadoval ktorý deň, i vrátnych po ich oddeleniach pri každej bráne; lebo tak znelo prikázanie Dávida, muža Božieho.
1Krn 9:17 - A vrátni: Šallúm, Akkúb, Talmon a Achimán a ich bratia, z ktorých bol Šallúm hlavou,

2Krn 8,1-18 - Porov. 1 Kr 9,10–28.

2Krn 8,3 - O Sobe pozri 1 Sam 14,47. – O Tamare 1 Kr 9,18.

2Krn 8,8 - Až po dnešný deň – v dobe autora prameňa.

2Krn 8,11 - Porov. 1 Kr 3,1; 9,16.24.

2Krn 8,13 - "Sviatok Týždňov" boli Turíce. Volali sa tak preto, lebo sa slávili sedem týždňov (čiže jeden týždňový týždeň) po Veľkej noci. Veľká noc sa volala aj "sviatok Nekvasených chlebov".

2Krn 8,15 - Rozumej: predpisy Šalamúna sa od predpisov Dávidových neodchyľovali ani vo veci stráženia chrámového pokladu.

2Krn 8,17 - Porov. 1 Kr 9,26.