výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 3, 1-17

1 A tak započal Šalamún staväť dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Moria, na ktorom sa bol ukázal Dávidovi, jeho otcovi, ktorý to dom pripravil na mieste Dávidovom, na humne Ornána Jebuzejského. 2 Započal staväť druhého mesiaca druhého dňa štvrtého roku svojho kraľovania. 3 A toto boly základy, ktoré položil Šalamún stavbe domu Božieho: dĺžka lakťov podľa drievnej miery bola šesťdesiat lakťov a šírka dvadsať lakťov. 4 A sieň, ktorá bola pred dĺžkou domu, bola pred šírkou domu dvadsať lakťov a výška sto dvadsať, a pokryl ju zvnútra čistým zlatom. 5 Väčší dom pokryl jedľovým drevom a pokryl ho dobrým zlatom a dal naň narobiť paliem a reťazí. 6 A pokryl dom drahým kamením na ozdobu. A čo do zlata, zlato bolo parvaimské. 7 A tedy pokryl dom, hrady, prahy, jeho steny i jeho dvere zlatom a na steny povyrezával cherubov. 8 A učinil dom svätyne svätých, ktorého dĺžka bola pred šírkou domu dvadsať lakťov a jeho šírka dvadsať lakťov, a pokryl ho dobrým zlatom, ktorého bolo šesťsto hrivien. 9 Váha klincov bola päťdesiat šeklov zlata, i vrchné siene pokryl zlatom. 10 A v dome svätyne svätých spravil dvoch cherubov sochárskou prácou, a pokryli ich zlatom. 11 A čo do krýdel cherubov, ich dĺžka bola dvadsať lakťov, jedno krýdlo na päť lakťov, dotýkajúce sa steny domu, a druhé krýdlo na päť lakťov, dotýkajúce sa krýdla druhého cheruba. 12 A tedy krýdlo jedného cheruba bolo na päť lakťov a dotýkalo sa steny domu, a druhé krýdlo na päť lakťov pojilo sa ku krýdlu druhého cheruba. 13 Krýdla týchto cherubov boly roztiahnuté na dvadsať lakťov, a oni, cherubi, stáli na svojich nohách a svoju tvár mali obrátenú do domu. 14 A spravil oponu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca a z kmentu a spravil na nej cherubov. 15 A spravil pred domom dva stĺpy, vysoké tridsaťpäť lakťov, a hlavice, ktoré boly hore na nich, boly na päť lakťov. 16 A spravil aj reťazi jako v svätyni svätých a dal ich na náhlavok stĺpov a spravil sto granátových jabĺk a dal na reťazi. 17 A tak postavil stĺpy pred chrámom, jeden z pravej a druhý z ľavej strany a dal meno tomu, ktorý bol na pravej strane, Jachín a meno tomu na ľavej strane, Boaz.

2Krn 3, 1-17

Verš 1
A tak započal Šalamún staväť dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Moria, na ktorom sa bol ukázal Dávidovi, jeho otcovi, ktorý to dom pripravil na mieste Dávidovom, na humne Ornána Jebuzejského.
1Krn 21:24 - Ale kráľ Dávid riekol Ornánovi: Nie tak, ale iba kúpim za toľko peňazí, koľko je to hodno. Lebo veď azda nevezmem toho, čo je tvoje, pre Hospodina, ani nebudem obetovať zápalnej obeti, ktorú by som dostal zadarmo!
1Krn 21:26 - A Dávid tam postavil oltár Hospodinovi a obetoval zápalné obeti a pokojné obeti a volal na Hospodina, ktorý sa mu ohlásil ohňom z neba, soslaným na oltár zápalu.

Verš 2
Započal staväť druhého mesiaca druhého dňa štvrtého roku svojho kraľovania.
1Kr 6:1 - A stalo sa štyristo osemdesiateho roku po vyjdení synov Izraelových z Egyptskej zeme, štvrtého roku, mesiaca zíva, ktorý je druhý mesiac, kraľovania Šalamúnovho nad Izraelom, že začal staväť dom Hospodinovi.

Verš 14
A spravil oponu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca a z kmentu a spravil na nej cherubov.
Mt 27:51 - A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly,

Verš 15
A spravil pred domom dva stĺpy, vysoké tridsaťpäť lakťov, a hlavice, ktoré boly hore na nich, boly na päť lakťov.
1Kr 7:15 - A utvoril dva stĺpy z medi. Osemnásť lakťov bola výška jedného stĺpa a jeho obvod dvanásť lakťov a tak i druhého stĺpa.
Jer 52:21 - Lebo čo do stĺpov, osemnásť lakťov bola výška jedného stĺpa, a objala ho šnúra dvanástich lakťov, a hrúbka jeho steny bola na štyri prsty, a bol dutý.

2Krn 3,1 - "Vrch Zjavenia Pána" je vrch Moria. Je to severovýchodný kopec jeruzalemský (porov. Gn 22,2.14).

2Krn 3,1-4 - Porov. 1 Kr 6,1–3.

2Krn 3,3 - Starší lakeť bol o niečo dlhší než neskorší.

2Krn 3,4 - Verš 4 je dosť nezrozumiteľný. Porov. 1 Kr 6,3 a poznámku k tomuto veršu.

2Krn 3,5 - "Väčší dom" bola svätyňa, "menší" veľsvätyňa.

2Krn 3,6 - O Parvaime, odkiaľ toto zlato pravdepodobne donášali, nevieme nič istého. Niektorí myslia na arabské Sak-el-Farwaim.

2Krn 3,10-13 - Porov. 1 Kr 6,23–28.

2Krn 3,11 - Všetky štyri roztiahnuté krídla spolu aj s telami cherubov boli 20 lakťov dlhé.

2Krn 3,13 - Cherubi boli obrátení tvárou k "domu", t. j. k svätyni.

2Krn 3,17 - Mená stĺpov pozri v pozn. k 1 Kr 7,21.