výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 12, 1-16

1 A stalo sa, keď už stálo pevne kráľovstvo Rechabeámovo a keď už cítil svoju silu, že opustil zákon Hospodinov a celý Izrael s ním. 2 A stalo sa v piatom roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo sa boli prehrešili proti Hospodinovi dopustiac sa nevernosti, 3 s tisíc a dvesto vozmi a so šesťdesiat tisíc jazdcami, a nebolo počtu ľudu, ktorý prišiel s ním z Egypta, Lýbovia, Sukkovia a Ethiopi. 4 A zaujal ohradené mestá, ktoré patrily Judsku, a prišiel až k Jeruzalemu. 5 Vtedy prišiel prorok Šemaiáš k Rechabeámovi a k judským kniežatám, ktorí sa boli shromaždili do Jeruzalema pred Šišakom, a riekol im: Takto hovorí Hospodin: Vy ste mňa opustili, a preto som i ja vás opustil a vydal do ruky Šišaka. 6 Vtedy sa pokorili izraelské kniežatá i kráľ a riekli: Hospodin je spravedlivý. 7 A keď videl Hospodin, že sa pokorili, stalo sa slovo Hospodinovo k Šemaiášovi povediac: Pokorili sa, nezahladím ich, ale im dám, aby o málo času unikli, a nevylejem svojho hnevu na Jeruzalem skrze Šišaka. 8 Avšak istotne mu budú za sluhov, aby poznali moju službu a službu kráľovstiev zemí. 9 A tedy vyšiel Šišak, egyptský kráľ, hore proti Jeruzalemu a pobral poklady domu Hospodinovho i poklady domu kráľovho. Všetko pobral a vzal i malé štíty zlaté, ktorých bol narobil Šalamún. 10 A kráľ Rechabeám narobil malých štítov medených miesto nich a oddal ich do ruky veliteľom behúňov kráľovskej stráže, ktorí strážili vchod do domu kráľovho. 11 A bývalo, že kedykoľvek išiel kráľ do domu Hospodinovho, prišli behúni a nosili ich a zase ich odnášali zpät do strážnice behúňov. 12 Ale keď sa pokoril, odvrátil sa od neho hnev Hospodinov, a nechcel ho celkom zahladiť. A boly aj v Júdovi dobré veci.- 13 A tedy sa zmocnil kráľ Rechabeám v Jeruzaleme a kraľoval, lebo Rechabeám mal štyridsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedemnásť rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Hospodin zo všetkých pokolení Izraelových nato, aby tam položil svoje meno. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská. 14 Robil to, čo je zlé, lebo neustavil svojho srdca hľadať Hospodina. 15 A deje Rechabeámove, prvé i posledné, či nie sú napísané v dejinách proroka Šemaiáša a vidiaceho Iddu, kde sa vypočitujú rody? A vojny boly medzi Rechabeámom a Jeroboámom po všetky dni. 16 A tak ľahol Rechabeám a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v meste Dávidovom. A kraľoval Abiáš, jeho syn, miesto neho.

2Krn 12, 1-16

Verš 1
A stalo sa, keď už stálo pevne kráľovstvo Rechabeámovo a keď už cítil svoju silu, že opustil zákon Hospodinov a celý Izrael s ním.
1Kr 14:22 - A Júda robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a popudzovali ho k žiarlivosti nad všetko to, čo činili ich otcovia, svojimi hriechami, ktorými hrešili.

Verš 2
A stalo sa v piatom roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu, lebo sa boli prehrešili proti Hospodinovi dopustiac sa nevernosti,
1Kr 14:25 - A stalo sa piateho roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu

Verš 13
A tedy sa zmocnil kráľ Rechabeám v Jeruzaleme a kraľoval, lebo Rechabeám mal štyridsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedemnásť rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Hospodin zo všetkých pokolení Izraelových nato, aby tam položil svoje meno. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská.
1Kr 14:21 - A Rechabeám, syn Šalamúnov, kraľoval v Judsku. Rechabeám mal štyridsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval sedemnásť rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Hospodin zo všetkých pokolení Izraelových nato, aby tam položil svoje meno. A meno jeho matky bolo Naama Ammonská.
2Krn 6:6 - ale som si vyvolil Jeruzalem, aby tam bolo moje meno, a vyvolil som si Dávida, aby bol nad mojím ľudom Izraelom.

Verš 9
A tedy vyšiel Šišak, egyptský kráľ, hore proti Jeruzalemu a pobral poklady domu Hospodinovho i poklady domu kráľovho. Všetko pobral a vzal i malé štíty zlaté, ktorých bol narobil Šalamún.
1Kr 10:16 - A kráľ Šalamún spravil dvesto veľkých štítov z kovaného zlata; šesťsto šeklov zlata dal na jeden každý štít.
2Krn 9:15 - A kráľ Šalamún spravil dvesto veľkých štítov z kovaného zlata; šesťsto šeklov kovaného zlata dal na jedenkaždý štít.

2Krn 12,2-12 - Porov. 1 Kr 14,25–28.

2Krn 12,3 - Líbyjci bývali západne od delty Nílu, Sukijiti boli tiež akýsi národ blízko Egypta.