výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 21, 1-20

1 A tak ľahol Jozafat a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom. A kraľoval Jehorám, jeho syn, miesto neho. 2 A mal bratov, synov Jozafatových, Azariáša, Jechiela, Zachariáša, Azariahú-va, Michaela a Šefatiáša. Tí všetci boli synmi Jozafata, kráľa Izraelovho. 3 A ich otec im dal mnoho darov, striebra, zlata a iných drahých vecí s ohradenými mestami v Judsku a kráľovstvo dal Jehorámovi, pretože on bol prvorodený. 4 Ale keď nastúpil Jehorám a dostal moc nad kráľovstvom svojho otca, zmocnil sa a pobil všetkých svojich bratov mečom, ba aj niektorých z kniežat Izraelových. 5 Jehorám mal tridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme. 6 A chodil po ceste kráľov Izraelových a robil tak, ako robil dom Achabov; lebo mal dcéru Achabovu za ženu a robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. 7 Avšak Hospodin nechcel zahladiť dom Dávidov pre smluvu, ktorú učinil s Dávidom, a pretože povedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všetky dni. 8 Za jeho dní odpadol Edom a vymanil sa zpod ruky Júdovej, a ustanovili nad sebou kráľa. 9 Preto prešiel ta Jehorám so svojimi kniežatami, i všetky vozy s ním. A stalo sa, že vstanúc vnoci porazil Edoma, ktorý ho bol obkľúčil, i veliteľov nad vozmi. 10 Ale Edom len jednako odpadol a vytrhol sa zpod ruky Júdovej, a je tak až do tohoto dňa. Vtedy odpadlo i mesto Libna, toho času a vymyklo sa zpod jeho ruky, pretože opustil Hospodina, Boha svojich otcov. 11 Krome toho narobil ešte aj výšin na vrchoch Judska a spôsobil to, aby smilnili obyvatelia Jeruzalema, a tak zaviedol aj obyvateľov Júdu. 12 A prišlo k nemu písmo od proroka Eliáša, v ktorom bolo napísané: Takto hovorí Hospodin, Bôh Dávida, tvojho otca: Za to, že si nechodil po cestách Jozafata, svojho otca, a po cestách Azu, kráľa Júdovho, 13 ale že si chodil po ceste kráľov Izraelových a spôsobil si to, aby smilnil Júda i obyvatelia Jeruzalema, jako pôsobil smilniť dom Achabov, ba ešte aj svojich bratov, dom svojho otca, ktorí boli lepší, ako si ty, si povraždil, 14 preto hľa, Hospodin zbije veľkou ranou tvoj ľud, tvojich synov, tvoje ženy i všetko tvoje imanie. 15 A ty budeš trpieť ťažkou nemocou mnohou, chorobou svojich vnútorností, až i vyjdú z teba tvoje črevá od nemoci, ktorá bude trvať dlhé časy. 16 A Hospodin zobudil na Jehoráma ducha Filištínov a Arabov, ktorí sú povedľa Ethiopov, 17 a prišli hore proti Judsku, vtrhli do neho a pobrali všetok majetok, ktorý sa našiel a patril domu kráľovmu, áno, i jeho synov i jeho ženy, takže mu nezostalo syna krome Jehoachaza, najmladšieho z jeho synov. 18 A po tom po všetkom ho ranil Hospodin na jeho vnútornostiach nezhojiteľnou nemocou. 19 A stalo sa, že sa rozmáhala odo dňa ku dňu, a keď prišiel čas, na konci dvoch rokov, vyšli jeho vnútornosti od jeho nemoci, a zomrel v hrozných bolestiach. A jeho ľud mu nepálil voňavých vecí, jako pálili jeho otcom. 20 Tridsaťdva rokov mal, keď začal kraľovať, a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme a odišiel ta nie žiadúcny. A pochovali ho v meste Dávidovom, ale nie v hroboch kráľov.

2Krn 21, 1-20

Verš 1
A tak ľahol Jozafat a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávidovom. A kraľoval Jehorám, jeho syn, miesto neho.
1Kr 22:50 - Vtedy povedal Achaziáš, syn Achabov, Jozafatovi: Nech idú moji služobníci s tvojimi služobníkmi na lodiach. Ale Jozafat nechcel.
2Kr 8:16 - A v piatom roku Joráma, syna Achabovho, izraelského kráľa, a za Jozafata, judského kráľa, začal kraľovať Jehorám, syn Jozafatov, judský kráľ.

Verš 5
Jehorám mal tridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme.
2Kr 8:17 - Mal tridsaťdva rokov, keď začal kraľovať a kraľoval osem rokov v Jeruzaleme.

Verš 7
Avšak Hospodin nechcel zahladiť dom Dávidov pre smluvu, ktorú učinil s Dávidom, a pretože povedal, že mu dá sviecu i jeho synom po všetky dni.
2Sam 7:12 - Keď sa vyplnia tvoje dni, a budeš ležať so svojimi otcami, postavím tvoje semeno po tebe, ktoré vyjde z tvojho života, a upevním jeho kráľovstvo.
1Kr 11:36 - Jeho synovi dám jedno pokolenie, aby bola zachovaná svieca Dávidovi, môjmu služobníkovi, po všetky dni predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil nato, aby som ta položil svoje meno.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa nevráti: Z plodu tvojho života posadím ti na tvoj trón.
Ž 132:17 - Tam dám vyrásť rohu Dávidovmu a pripravím svojmu pomazanému sviecu.
1Kr 11:36 - Jeho synovi dám jedno pokolenie, aby bola zachovaná svieca Dávidovi, môjmu služobníkovi, po všetky dni predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil nato, aby som ta položil svoje meno.

Verš 8
Za jeho dní odpadol Edom a vymanil sa zpod ruky Júdovej, a ustanovili nad sebou kráľa.
2Kr 8:20 - Za jeho dní sa sprotivil Edom a vymanil sa zpod ruky Júdovej, a ustanovili nad sebou kráľa.

Verš 9
Preto prešiel ta Jehorám so svojimi kniežatami, i všetky vozy s ním. A stalo sa, že vstanúc vnoci porazil Edoma, ktorý ho bol obkľúčil, i veliteľov nad vozmi.
2Kr 8:21 - Pre tú príčinu prešiel Jehorám do Caira i všetky vozy s ním. A stalo sa, že vstal vnoci a porazil Edoma, ktorý ho obkľučoval, i veliteľov nad vozmi. A tak utiekol ľud do svojich stánov.

Verš 10
Ale Edom len jednako odpadol a vytrhol sa zpod ruky Júdovej, a je tak až do tohoto dňa. Vtedy odpadlo i mesto Libna, toho času a vymyklo sa zpod jeho ruky, pretože opustil Hospodina, Boha svojich otcov.
2Kr 8:22 - Ale Edom len jednako odpadol a vytrhol sa zpod ruky Júdovej, a je tak až do tohoto dňa. Vtedy odpadlo i mesto Libna, toho času.

2Krn 21,1 - Porov. 2 Kr 8,16 n.

2Krn 21,9 - Verš 9 treba doplniť podľa 2 Kr 8,21: "lenže ľud ušiel do svojich stanov".

2Krn 21,10 - Až podnes – rozumej v čase, kedy žil autor prameňa.

2Krn 21,16 - Arabi a Etiópci boli susedia, i keď ich delilo Červené more.