výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 31, 1-21

1 Keď sa to všetko dokončilo, vyšli všetci synovia Izraelovi, ktorí sa tam nachádzali, do miest Júdových a rozlámali modlárske sochy a posekali háje a rozborili výšiny aj oltáre a odpratali to z celého Judska, Benjaminska, Efraimska a zo zeme Manassesovej až i všetko dokončili. Potom sa navrátili všetci synovia Izraelovi, každý do svojho državia, do svojich miest. 2 A tedy Ezechiáš zase postavil oddelenia kňazov a Levitov po ich oddeleniach, každého podľa jeho služby, z kňazov a Levitov k zápalným a pokojným obetiam, aby svätoslúžili, oslavovali a chválili v bránach vojsk Hospodinových. 3 A čiastka kráľova z jeho majetku venovaná bola na zápalné obeti, na zápalné obeti ranné a večerné, i na zápalné obeti, predpísané na soboty, na novmesiace a na výročné slávnosti, jako je napísané v zákone Hospodinovom. 4 A rozkázal ľudu, obyvateľom Jeruzalema, dávať čiastku, ustanovenú pre kňazov a Levitov, aby sa vzmužili v zákone Hospodinovom. 5 A hneď, ako vyšiel rozkaz, nasnášali synovia Izraelovi mnoho prvotín obilia, vína, oleja, medu a všetkých úrod poľných i desiatku zo všetkého nadonášali hojne. 6 Aj synovia Izraelovi a Júdovi, ktorí bývali v mestách Júdových, tí tiež donášali desiatok z volov a z drobného dobytka jako aj desiatok svätých vecí, ktoré boly zasvätené Hospodinovi, ich Bohu, a skladali to po hromadách. 7 V treťom mesiaci začali zakladať tie hromady a v siedmom mesiaci dokončili. 8 A keď prišli Ezechiáš a kniežatá a videli hromady, dobrorečili Hospodinovi i jeho ľudu Izraelovi. 9 A Ezechiáš sa pýtal kňazov a Levitov o tých hromadách. 10 A Azariáš, najvyšší kňaz z domu Cádokovho, mu odpovedal a riekol: Odkedy začali donášať obeť pozdvihnutia do domu Hospodinovho, vše sme jedli a nasýtili sme sa, a ešte zostáva hojne, lebo Hospodin požehnal svoj ľud, a čo zbudlo, je táto hromada. 11 Vtedy rozkázal Ezechiáš pripraviť komory v dome Hospodinovom, a pripravili 12 a ta potom vnášali obeť pozdvihnutia i desiatok i posvätené veci, a verne. A bol nad nimi za správcu Konaniáš, Levita, a Šimei, jeho brat bol druhý. 13 A Jechiel, Azaziáš, Nachat, Asahel, Jerimót, Jozabad, Eliel, Izmachiáš, Machat a Benaiáš boli úradníkmi pod správou Konaniáša a Šimeiho, jeho brata, z nariadenia kráľa Ezechiáša a Azariáša, vojvodu domu Božieho. 14 A Kóre syn Jimnu, Levita, vrátny brány na východ, bol nad tým, čo dobrovoľne obetovali Bohu, aby rozdeľoval obeť pozdvihnutia Hospodinovu a sväté svätých. 15 Jemu ku pomoci boli: Éden, Minjamin, Ješua, Šemaiáš, Amariáš a Šechaniáš po mestách kňazov, verní to mužovia, aby rozdeľovali svojim bratom po jednotlivých oddeleniach ako veľkému, tak malému, 16 krome zapísaných v ich rodokmeni, ktorí boli mužského pohlavia, vo veku od troch rokov a vyše, všetkým tým, ktorí prichádzali do domu Hospodinovho pre to, čo im pripádalo na ktorý ten deň, podľa ich služby v ich úlohách a podľa toho, jaké boly ich oddelenia, 17 (A čo do rodokmeňa kňazov, podľa domu ich otcov, a Levitov, popísaní boli vo veku od dvadsiatich rokov a vyše podľa toho, čo bola ktorého úloha a ktoré ktorého oddelenie.) 18 a aby dávali popísaným podľa rodu spolu so všetkými ich drobnými deťmi, s ich ženami, s ich synmi a s ich dcérami, celému shromaždeniu, lebo vo svojej vernosti sa posvätili, aby boli svätí. 19 Aj pre synov Áronových, kňazov, ktorí boli na vidieku obvodu svojich miest, vo všetkých jednotlivých mestách boli ustanovení mužovia, ktorí boli označení podľa mena, aby dávali čiastky všetkým mužského pohlavia medzi kňazmi jako i všetkým zapísaným podľa rodu medzi Levitami. 20 A tak urobil Ezechiáš po celom Judsku a urobil to, čo je dobré a spravedlivé, pravdivé a verné pred Hospodinom, svojím Bohom. 21 V každom diele, ktoré začal v službe domu Božieho a v zákone a v prikázaní hľadajúc svojho Boha, to všetko robil celým svojím srdcom a dobre sa mu vodilo.

2Krn 31, 1-21

Verš 1
Keď sa to všetko dokončilo, vyšli všetci synovia Izraelovi, ktorí sa tam nachádzali, do miest Júdových a rozlámali modlárske sochy a posekali háje a rozborili výšiny aj oltáre a odpratali to z celého Judska, Benjaminska, Efraimska a zo zeme Manassesovej až i všetko dokončili. Potom sa navrátili všetci synovia Izraelovi, každý do svojho državia, do svojich miest.
2Kr 18:4 - On odstránil výšiny, roztrieskal modlárske sochy, vysekal háje a roztĺkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš; lebo až do tých dní mu kadili synovia Izraelovi kadivo, a nazval ho Nechuštánom .

Verš 3
A čiastka kráľova z jeho majetku venovaná bola na zápalné obeti, na zápalné obeti ranné a večerné, i na zápalné obeti, predpísané na soboty, na novmesiace a na výročné slávnosti, jako je napísané v zákone Hospodinovom.
Nm 28:1 - A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
Nm 29:1 - A siedmeho mesiaca prvého dňa toho mesiaca bude vám sväté shromaždenie; nebudete konať nijakej práce služobnej. Bude vám to deň trúbenia.

Verš 17
(A čo do rodokmeňa kňazov, podľa domu ich otcov, a Levitov, popísaní boli vo veku od dvadsiatich rokov a vyše podľa toho, čo bola ktorého úloha a ktoré ktorého oddelenie.)
1Krn 23:27 - Pretože podľa posledných nariaďujúcich slov Dávidových boli počítaní synovia Léviho, a to vo veku od dvadsiateho roku a vyše.

Verš 15
Jemu ku pomoci boli: Éden, Minjamin, Ješua, Šemaiáš, Amariáš a Šechaniáš po mestách kňazov, verní to mužovia, aby rozdeľovali svojim bratom po jednotlivých oddeleniach ako veľkému, tak malému,
Joz 21:9 - A tak dali z údelu pokolenia synov Júdových a z pokolenia synov Simeonových tieto mestá, ktoré pomenovali menom.

2Krn 31,1 - O pomníkoch a ašerách pozri 1 Sam 7,3–4.

2Krn 31,10 - Množstvo prvotín a desiatkov bol znak hojnej úrody.

2Krn 31,12 - "Z vernosti" rozumej: "zo sľubu".

2Krn 31,14 - O svätosvätých veciach pozri Lv 21,22.

2Krn 31,15 - Starali sa, aby dávky boli spravodlivo rozdelené medzi kňazmi. Rozdeľovanie sa dialo podľa zoznamov kňazských rodín a podľa oddielov (tried), v ktorých konali službu pri chráme.