výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 2, 1-18

1 A Šalamún rozkázal staväť menu Hospodinovmu dom a dom svojmu kráľovstvu. 2 A Šalamún odčítal sedemdesiat tisíc mužov nosičov bremena a osemdesiat tisíc mužov, ktorí kresali kamene na vrchu, a náčelníkov nad nimi tri tisíce šesťsto. 3 A Šalamún poslal poslov k Chíramovi, kráľovi Týru, a povedal: Ako si činil Dávidovi, môjmu otcovi, a poslal si mu cedrové drevo, aby si vystavil dom, v ktorom by býval, tak učiň i mne. 4 Hľa, ja staviam dom menu Hospodina, svojho Boha, aby som mu ho zasvätil nato, aby pred ním kadili kadivo z voňavých vecí a ustavične mu predkladali posvätné chleby predloženia a obetovali zápalné obeti ráno i večer, na každú sobotu i na každý novmesiac ako i na výročné slávnosti Hospodina, nášho Boha, ktorá to povinnosť leží na Izraelovi na veky. 5 A dom, ktorý ja staviam, bude veľký, lebo náš Bôh je väčší nad všetkých bohov. 6 Ale však kto aj bude môcť vystaviť jemu dom, lebo veď nebesia a nebesia nebies ho nemôžu obsiahnuť, a ktože som potom ja, aby som mu mal vystaviť dom, krome nato, aby kadili pred ním! 7 Preto teraz mi pošli múdreho muža umného, aby pracoval v zlate, striebre a v medi a v železe a z purpuru, červca a z hyacintovomodrého postavu a ktorý by vedel vyrezávať rezby s inými múdrymi, ktorí sú u mňa v Judsku a v Jeruzaleme, ktorých opatril Dávid, môj otec. 8 Krome toho mi pošli cedrového, jedľového a algummového dreva z Libanona, lebo ja viem, že tvoji služobníci vedia rúbať drevo Libanona, a hľa, moji služobníci budú s tvojimi služobníkmi, 9 aby mi nachystali množstvo dreva, lebo dom, ktorý ja staviam, bude veľký a zázračný. 10 A hľa, rubačom, ktorí budú stínať drevo, dám utlčenej pšenice, tvojim služobníkom, dvadsať tisíc korov a dvadsať tisíc korov jačmeňa a dvadsať tisíc batov vína i dvadsať tisíc batov oleja. 11 Na to odpovedal Chíram, týrsky kráľ, písmom, ktoré poslal Šalamúnovi: Pretože Hospodin miluje svoj ľud, preto ťa ustanovil nad nimi za kráľa. 12 A ďalej povedal Chíram: Požehnaný Hospodin, Bôh Izraelov, ktorý učinil nebesia i zem, ktorý dal kráľovi Dávidovi múdreho syna, rozumného a umného, aby vystavil Hospodinovi dom i dom svojmu kráľovstvu. 13 Preto teraz posielam múdreho muža umného, Chúrama Abiho, 14 syna istej ženy z dcér Dánových, ktorého otec bol Týran, ktorý vie pracovať v zlate a v striebre, v medi, v železe, z kameňov i z dreva, z purpuru, z hyacintovomodrého postavu i z kmentu i z červca a vyrezávať akékoľvek rezby a vymyslieť všelijaké umelecké dielo, ktoré sa mu oddá, s tvojimi múdrymi a s múdrymi môjho pána Dávida, tvojho otca. 15 Teraz tedy pšenicu a jačmeň, olej a víno, o čom hovoril môj pán, nech pošle svojim služobníkom. 16 A my narúbeme dreva z Libanona, koľko len budeš potrebovať a dopravíme ti ho v pltiach po mori do Joppy, a ty ho dáš odvoziť do Jeruzalema. 17 A Šalamún spočítal všetkých mužov cudzozemcov, ktorí boli v zemi Izraelovej, po spočítaní, ktorým ich bol spočítal Dávid, jeho otec, a našlo sa ich sto päťdesiattri tisíc šesťsto. 18 A zadovážil si z nich sedemdesiat tisíc nosičov bremena a osemdesiat tisíc takých, ktorí kresali kamene na vrchu a tri tisíce šesťsto náčelníkov, aby pridŕžali ľud k práci.

2Krn 2, 1-18

Verš 2
A Šalamún odčítal sedemdesiat tisíc mužov nosičov bremena a osemdesiat tisíc mužov, ktorí kresali kamene na vrchu, a náčelníkov nad nimi tri tisíce šesťsto.
1Kr 5:16 - Krome kniežatských úradníkov Šalamúnových, ktorí boli nad dielom, bolo tri tisíce tristo takých, ktorí vládli nad ľudom, nad tými, ktorí konali dielo.

Verš 3
A Šalamún poslal poslov k Chíramovi, kráľovi Týru, a povedal: Ako si činil Dávidovi, môjmu otcovi, a poslal si mu cedrové drevo, aby si vystavil dom, v ktorom by býval, tak učiň i mne.
1Kr 5:2 - A Šalamún tiež poslal svojich služobníkov k Chíramovi povediac:

Verš 4
Hľa, ja staviam dom menu Hospodina, svojho Boha, aby som mu ho zasvätil nato, aby pred ním kadili kadivo z voňavých vecí a ustavične mu predkladali posvätné chleby predloženia a obetovali zápalné obeti ráno i večer, na každú sobotu i na každý novmesiac ako i na výročné slávnosti Hospodina, nášho Boha, ktorá to povinnosť leží na Izraelovi na veky.
Nm 28:9 - A sobotného dňa budeš obetovať dvoch baránkov, jednoročných, bez vady, a dve desatiny jemnej múky bielej, zamiesenej v oleji, obilnou obeťou, i jej liatu obeť.

Verš 6
Ale však kto aj bude môcť vystaviť jemu dom, lebo veď nebesia a nebesia nebies ho nemôžu obsiahnuť, a ktože som potom ja, aby som mu mal vystaviť dom, krome nato, aby kadili pred ním!
1Kr 8:27 - Lebo či vskutku bude Bôh bývať na zemi?! Veď hľa, nebesia a nebesia nebies ťa neobsiahnu, a čo potom tento dom, ktorý som vystavil!
2Krn 6:18 - Lebo či naozaj bude bývať Bôh s človekom na zemi?! Veď hľa, nebesia a nebesia nebies ťa neobsiahnu a čo potom tento dom, ktorý som vystavil!
Jób 11:7 - Či azda vystihneš hlbiny bytosti Boha? Či dosiahneš až po dokonalosť Všemohúceho?
Iz 66:1 - Takto hovorí Hospodin: Nebesia sú mi stolicou, a zem je podnožou mojich nôh. Kde jaký je to dom, ktorý mi vystavíte? Alebo kde je nejaké miesto môjho odpočinku?
Jer 23:24 - Či sa azda niekto skryje voľakde na skrytých miestach, aby som ho ja nevidel? hovorí Hospodin. Či azda ja nevyplňujem nebies i zeme? hovorí Hospodin.
Mt 5:34 - Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali, ani na nebo, lebo je trónom Božím,
Sk 7:49 - Nebo mi je trónom a zem podnožou mojim nohám; akýže mi vystavíte dom? hovorí Pán. Alebo kde jaké je miesto môjho odpočinku?
Sk 17:24 - Bôh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súc Pánom nebies a zeme nebýva v chrámoch, učinených rukou,

Verš 12
A ďalej povedal Chíram: Požehnaný Hospodin, Bôh Izraelov, ktorý učinil nebesia i zem, ktorý dal kráľovi Dávidovi múdreho syna, rozumného a umného, aby vystavil Hospodinovi dom i dom svojmu kráľovstvu.
Gn 1:2 - A zem bola neladná a pustá , a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami.
Ex 20:11 - Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho.
Ž 33:6 - Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko.
Ž 96:5 - Lebo všetci bohovia národov sú modlami; ale Hospodin učinil nebesia.
Ž 102:25 - Vravel som: Môj Bože, neber ma preč v polovici mojich dní, veď tvoje roky sú cez pokolenia pokolení.
Ž 124:8 - Naša pomoc je vo mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem.
Ž 136:5 - ktorý múdre učinil nebesia, lebo jeho milosť trvá na veky,
Sk 4:24 - A oni, keď to počuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a povedali: Samovládca, ty, ó, Bože, ktorý si učinil nebo a zem i more i všetko, čo je v nich,
Sk 14:15 - a vraveli: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme ľudia, ktorí trpíme podobné neresti jako vy, ktorí vám zvestujeme evanjelium, aby ste sa obrátili od týchto márností k živému Bohu, ktorý učinil nebo i zem i more i všetko, čo je v nich,
Zjv 10:6 - a prisahal na živého na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, a zem i to, čo je nej, a more i to, čo je v ňom, že už viac nebude času,

Verš 15
Teraz tedy pšenicu a jačmeň, olej a víno, o čom hovoril môj pán, nech pošle svojim služobníkom.
2Krn 2:10 - A hľa, rubačom, ktorí budú stínať drevo, dám utlčenej pšenice, tvojim služobníkom, dvadsať tisíc korov a dvadsať tisíc korov jačmeňa a dvadsať tisíc batov vína i dvadsať tisíc batov oleja.

Verš 17
A Šalamún spočítal všetkých mužov cudzozemcov, ktorí boli v zemi Izraelovej, po spočítaní, ktorým ich bol spočítal Dávid, jeho otec, a našlo sa ich sto päťdesiattri tisíc šesťsto.
1Kr 5:15 - A Šalamún mal sedemdesiat tisíc takých, ktorí nosili bremená, a osemdesiat tisíc, ktorí kresali kamene na vrchu.
1Krn 22:2 - Potom kázal Dávid, aby shromaždili cudzozemcov, ktorí boli v zemi Izraelovej. A postavil z nich, ktorí boli súci, za kameniarov, aby natesali tesaných kameňov staväť dom Boží.

2Krn 2,2 - Slová v zátvorke, ktoré v dnešnej hebrejskej osnove chýbajú, sme doplnili z Vulgáty.

2Krn 2,12 - Porov. 1 Kr 7,13 n. – Tento Hiram nebol otec kráľa Hirama. Ľudia niekedy i svojich poradcov a majstrov volali otcom. Pravdepodobne je však slovo: "svojho otca" neskorší dodatok. – Niektorí sa domnievajú, že sa tento majster volal Huramabi, čo Vulg prekladá: "Hirama, môjho otca".

2Krn 2,17 - Porov. 1 Kr 5,29 n.