výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 19, 1-11

1 A keď sa navracoval Jozafat, judský kráľ, do svojho domu v pokoji, do Jeruzalema, 2 vyšiel mu v ústrety Jehu, syn Chananiho, vidiaci, a povedal kráľovi Jozafatovi: Či si mal ísť pomáhať bezbožnému a tých, ktorí nenávidia Hospodina, budeš milovať? Pre to sa zapálil na teba hnev zpred Hospodina. 3 Avšak našly sa pri tebe i dobré veci, lebo si odpratal háje zo zeme a ustavil si svoje srdce hľadať Boha. 4 A Jozafat býval v Jeruzaleme. A zase vyšiel medzi ľud a pochodil všade od Bér-šeby až po pohorie Efraimovo a navrátil ich k Hospodinovi, Bohu otcov. 5 A postavil sudcov v zemi vo všetkých ohradených mestách Judska, v každom meste. 6 A riekol sudcom: Vidzte, čo robíte: lebo nesúdite za človeka, ale za Hospodina, ktorý je s vami pri vykonávaní súdu. 7 Preto teraz nech je strach Hospodinov na vás. Ostríhajte a čiňte. Lebo u Hospodina, nášho Boha, nieto neprávosti, ani nehľadí na osobu ani neprijme úplatného daru. 8 Ba aj v Jeruzaleme postavil Jozafat niektorých z Levitov a kňazov a z hláv otcov Izraelových k súdu Hospodinovmu a riešiť pravoty. Potom sa on i jeho ľudia navrátili do Jeruzalema. 9 A prikázal im a povedal: Tak robte v bázni Hospodinovej, verne a úprimným srdcom. 10 A pri každej pravote, ktorá prijde pred vás od vašich bratov, ktorí bývajú vo svojich mestách, v ktorej treba rozsúdiť medzi krvou a krvou, medzi zákonom a prikázaním, čo do ustanovení a súdov, poučíte ich, aby nehrešili proti Hospodinovi, a aby neprišiel na vás hnev a na vašich bratov. Tak robte a nezhrešíte. 11 A hľa, Amariáš, najvyšší kňaz, bude nad vami vo všetkých veciach Hospodinových a Zebadiáš, syn Izmaelov, vojvoda domu Júdovho, vo všetkých veciach kráľových, a správcovia Levitovia sú pred vami. Buďte zmužilí a konajte! A Hospodin bude s tým, kto bude dobrý.

2Krn 19, 1-11

Verš 3
Avšak našly sa pri tebe i dobré veci, lebo si odpratal háje zo zeme a ustavil si svoje srdce hľadať Boha.
2Krn 17:4 - Ale hľadal Boha svojho otca a chodil v jeho prikázaniach a nerobil tak, ako robil Izrael.
2Krn 17:6 - A keď sa povznieslo jeho srdce na cestách Hospodinových, odstránil ešte aj výšiny i háje z Júdu.

Verš 7
Preto teraz nech je strach Hospodinov na vás. Ostríhajte a čiňte. Lebo u Hospodina, nášho Boha, nieto neprávosti, ani nehľadí na osobu ani neprijme úplatného daru.
Dt 32:4 - Skalo, ktorej dielo je dokonalé! Lebo všetky jeho cesty sú spravedlivým súdom. Silný Bôh verný, u ktorého nieto neprávosti; spravedlivý je a priamy.
Rim 9:14 - Čo tedy povieme? Či nie je nespravedlivosť u Boha? To nech sa nestane!
Dt 10:17 - Lebo Hospodin, váš Bôh, je Bohom bohov a Pánom pánov, silný Bôh veľký, premocný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka ani nevezme úplatného daru,
Jób 34:19 - Tým menej tomu, ktorý nehľadí na osobu vladárov, a u ktorého nemá prednosti urodzený pred chudobným, lebo všetci sú dielom jeho rúk.
Sk 10:34 - Vtedy otvoril Peter ústa a povedal: V pravde poznávam, že Bôh nehľadí na osobu,
Rim 2:11 - pretože Bôh nehľadí na osobu.
Gal 2:6 - A od tých, ktorí sa zdajú byť čímsi - akí boli kedy, nič ma je potom; Bôh nehľadí na osobu človeka -, lebo mne tí, ktorí sa to zdajú byť čímsi, ničoho nepridali;
Ef 6:9 - A vy, pánovia, čiňte to isté naproti nim zanechajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého Pána v nebesiach, o on nehľadí na osobu.
Kol 3:25 - A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Bôh nehľadí na osobu.
1Pt 1:17 - A jestli Otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, jaký je čí skutok, choďte v bázni po čas svojho pútnictva

2Krn 19,2 - O hneve Pánovom proti Jozafatovi pozri hl. 20 a porov. 2 Kr 3,27.

2Krn 19,8-11 - "Pánov súd" rokoval o náboženských žalobách. Sídlom tohto súdu bol Jeruzalem. Niektorí však prekladajú koniec 8. verša: "a pre spory jeho obyvateľov". Jeruzalemský súd bol vyšší súd, sem dochádzali aj spory z iných miest (porov. v. 10). Sem sa obracali o rozhodnutie, keď nebolo isté, či v danom prípade bola spáchaná vražda a či len zabitie človeka ("spor medzi krvou a krvou"; porov. Dt 17,8 n.) a u tohto súdu žiadali výklad zákonov a nariadení. Sudcovia mali stránky poučiť o zákonoch, aby sa ľudia pre neznalosť zákona nedopustili viny, lebo to by bola chyba.

2Krn 19,11 - "Pánove veci" "veci kráľa" = v otázkach náboženských a svetských. Porov. 1 Krn 26,30.