výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 7, 1-22

1 A keď sa prestal Šalamún modliť, sostúpil oheň s nebies a strávil zápalnú obeť ako aj iné bitné obeti, a sláva Hospodinova naplnila dom, 2 takže nemohli kňazi vojsť do domu Hospodinovho, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. 3 A všetci synovia Izraelovi hľadeli na to, keď sostupoval oheň i sláva Hospodinova na dom, a skloniac sa na kolená padli tvárou k zemi na dlažbu, klaňali sa a oslavovali Hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky. 4 Pritom kráľ a všetok ľud obetovali bitnú obeť pred Hospodinom. 5 A kráľ Šalamún obetoval bitnú obeť, dvadsaťdva tisíc volov a oviec sto dvadsať tisíc, a tak posvätili dom Boží kráľ i všetok ľud. 6 A kňazi stáli pri svojich úradoch i Levitovia s nástrojami ku sprievodu spevu Hospodinovho, ktorých narobil kráľ Dávid oslavovať Hospodina, pretože jeho milosť trvá na veky, keď chválil Dávid Hospodina skrze nich, a kňazi trúbili naproti nim, a celý Izrael, všetci stáli. 7 A Šalamún posvätil prostredok dvora, ktorý je pred domom Hospodinovým, lebo tam obetoval zápalné obeti i tuky pokojných obetí, pretože medený oltár, ktorý spravil Šalamún, nestačil pojať zápal a obilný dar obetný a tuky. 8 A tedy slávil Šalamún slávnosť toho času sedem dní a celý Izrael s ním, shromaždenie, veľmi veliké, sídené z celej zeme, odtiaľ, ako sa ide do Chamatu, až po Egyptský potok. 9 Potom ôsmeho dňa slávili zvláštnu slávnosť, lebo posviacku oltára slávili sedem dní a ináče slávnosť sedem dní. 10 A dvadsiateho tretieho dňa siedmeho mesiaca prepustil ľud, všetkých do ich stánov, radujúcich sa a veselého srdca pre dobré, ktoré učinil Hospodin Dávidovi a Šalamúnovi a Izraelovi, svojmu ľudu. 11 A tak dostavil Šalamún dom Hospodinov i dom kráľov, i všetko, čo bolo prišlo na srdce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hospodinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo. 12 Potom sa ukázal Hospodin Šalamúnovi vnoci a riekol mu: Počul som tvoju modlitbu a vyvolil som si toto miesto sebe za dom bitnej obeti. 13 Keby som zavrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som rozkázal kobylkám, aby požraly úrody zeme, a keby som poslal mor na svoj ľud, 14 a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. 15 Tedy teraz budú moje oči otvorené a moje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto miesta. 16 A tak teraz som si vyvolil a posvätil som tento dom, aby tam bolo moje meno až na veky, a moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni. 17 A ty, ak budeš chodiť predo mnou, jako chodil Dávid, tvoj otec, tak aby si činil podľa všetkého toho, čo som ti prikázal, a budeš ostríhať moje ustanovenia a moje súdy, 18 postavím pevne trón tvojho kráľovstva, jako som učinil smluvu s Dávidom, tvojím otcom, povediac: Nebude ti vyhladený muž, ktorý by panoval v Izraelovi. 19 Ale ak sa vy odvrátite a opustíte moje ustanovenia a moje prikázania, ktoré som dal pred vás, a jestli odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať: 20 vyplienim ich, takých ľudí, zo svojej zeme, ktorú som im dal, i tento dom, ktorý som posvätil svojmu menu, odvrhnem od svojej tvári a dám ho za príslovie a za rezavý posmech medzi všetkými národami. 21 A tento dom, ktorý bol taký vyvýšený, spustne, takže každý, kto pojde popri ňom, sa zdesí a povie: Prečo tak učinil Hospodin tejto zemi a tomuto domu? 22 A rieknu: Preto, že opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egyptskej zeme, a chopili sa iných bohov a klaňali sa im a slúžili im, preto uviedol na nich všetko toto zlé.

2Krn 7, 1-22

Verš 15
Tedy teraz budú moje oči otvorené a moje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto miesta.
2Krn 6:40 - Teraz, môj Bože, nech sú, prosím, tvoje oči otvorené a tvoje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto miesta.

Verš 1
A keď sa prestal Šalamún modliť, sostúpil oheň s nebies a strávil zápalnú obeť ako aj iné bitné obeti, a sláva Hospodinova naplnila dom,
1Kr 8:10 - A stalo sa, keď vyšli kňazi zo svätyne, že oblak naplnil dom Hospodinov,
2Krn 5:13 - a tedy stalo sa, keď trúbili jako jeden muž, a speváci spievali, jako čo by spieval jeden hlas, chváliac a oslavujúc Hospodina, a keď pozdvihli hlas na trúby, na cymbaly a na iné nástroje k sprievodu spevu, a v tom, čo chválili Hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom Hospodinov,

Verš 10
A dvadsiateho tretieho dňa siedmeho mesiaca prepustil ľud, všetkých do ich stánov, radujúcich sa a veselého srdca pre dobré, ktoré učinil Hospodin Dávidovi a Šalamúnovi a Izraelovi, svojmu ľudu.
1Kr 8:66 - Potom ôsmeho dňa prepustil ľud. A oni požehnajúc kráľa odišli do svojich stánov radujúci sa a veselého srdca pre všetko to dobré, ktoré učinil Hospodin Dávidovi, svojmu služobníkovi, a Izraelovi, svojmu ľudu.

Verš 11
A tak dostavil Šalamún dom Hospodinov i dom kráľov, i všetko, čo bolo prišlo na srdce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hospodinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo.
1Kr 9:1 - A stalo sa, keď dostaväl Šalamún dom Hospodinov a dom kráľov a dokonal všetko to, čo si žiadal Šalamún, čo chcel učiniť,

Verš 9
Potom ôsmeho dňa slávili zvláštnu slávnosť, lebo posviacku oltára slávili sedem dní a ináče slávnosť sedem dní.
1Kr 8:65 - A tedy slávil Šalamún toho času slávnosť a celý Izrael s ním, veľké shromaždenie, sídené z celej zeme, odtiaľ, ako sa ide do Chamatu, až po Egyptský potok, pred Hospodinom, naším Bohom, sedem dní a sedem dní, štrnásť dní.

2Krn 7,1 - Porov. 1 Krn 21,26; Lv 9,24; 2 Mach 1,22.

2Krn 7,2-3 - Porov. 5,13 n.

2Krn 7,7 - Porov. 1 Kr 8,64 nn.

2Krn 7,12-22 - Porov. 1 Kr 9,2–9.