výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 5, 1-14

1 A tak bolo dokončené celé dielo, ktoré konal Šalamún pre dom Hospodinov. A Šalamún ta vniesol zasvätené veci Dávida, svojho otca, i striebro i zlato i všetky nádoby a dal to do pokladov domu Božieho. 2 Vtedy shromaždil Šalamún starších Izraelových i všetky hlavy pokolení, kniežatá otcov čeľadí synov Izraelových, do Jeruzalema, aby preniesli truhlu smluvy Hospodinovej hore z mesta Dávidovho, ktorým je Sion. 3 A tak shromaždili sa ku kráľovi všetci mužovia Izraelovi na slávnosť, ktorá sa slávi siedmeho mesiaca. 4 A keď prišli všetci starší Izraelovi, vzali Levitovia truhlu 5 a niesli ju hore i stán shromaždenia i všetko náradie svätyne, ktoré bolo v stáne; kňazi a Levitovia to preniesli hore. 6 A kráľ Šalamún i celá obec Izraelova, všetci, ktorí sa boli sišli spolu s ním pred truhlou, obetovali ovce a voly, ktoré neboly ani zapisované ani počítané pre veľké množstvo. 7 A kňazi vniesli truhlu smluvy Hospodinovej na jej miesto do svätyne domu, do svätyne svätých, pod krýdla cherubínov, 8 lebo cherubíni rozprestierali krýdla nad miestom truhly a tak prikrývali cherubíni truhlu i jej sochory shora. 9 A sochory vyčnievaly, takže bolo vidieť konce sochorov z truhly na predok svätyne svätých, ale von ich nebolo vidieť. A je tam až do tohoto dňa. 10 Nebolo v truhle ničoho krome dvoch dosiek, ktoré ta dal Mojžiš na Horebe, keď učinil Hospodin smluvu so synmi Izraelovými, vtedy, keď vyšli z Egypta. 11 A stalo sa, keď vyšli kňazi zo svätyne (lebo všetci kňazi, ktorí sa našli, boli sa posvätili, a nebolo treba dbať na oddelenia), 12 a Levitovia speváci, všetci, ktorí prináležali Azafovi, Hémanovi, Jedutúnovi a ich synom aj ich bratom súc oblečení v kmente a opatrení cymbalmi, harfami a citarami stáli na východnej strane oltára a s nimi sto dvadsiati kňazi, ktorí trúbili na trúby, 13 a tedy stalo sa, keď trúbili jako jeden muž, a speváci spievali, jako čo by spieval jeden hlas, chváliac a oslavujúc Hospodina, a keď pozdvihli hlas na trúby, na cymbaly a na iné nástroje k sprievodu spevu, a v tom, čo chválili Hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom Hospodinov, 14 takže nemohli kňazi obstáť a svätoslúžiť pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Boží.

2Krn 5, 1-14

2Krn 5,1 - Pozri 1 Kr 7,51.

2Krn 5,4 - Podľa 1 Kr 8,3 niesli archu kňazi, ktorí tiež pochádzali z kmeňa Lévi.

2Krn 5,9 - Miesto "z archy" čítaj s 1 Kr 8,8: "zo svätyne". – Tam sú po dnešný deň – do dôb autora prameňov; po návrate zo zajatia už ich tam nebolo.

2Krn 5,11 - Vložka 11 b–13 a v 1 Kr 8 chýba. – Obyčajne sa museli očisťovať len kňazi tej triedy, ktorá bola v službe, teraz sa očistili všetci, lebo sa všetci zúčastnili na posviacke chrámu.