výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Krn 5, 1-14

1 Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice Božího chrámu. 2 Tehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele a kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. 3 Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají na sedmý měsíc. 4 Když přišli všichni izraelští stařešinové, levité zvedli Truhlu 5 a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášeli, 6 král Šalomoun s celým shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo. 7 Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod křídla cherubů. 8 Cherubové totiž rozprostírali svá křídla nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlu i její tyče. 9 Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam až dodnes. 10 V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchodu z Egypta. 11 Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez ohledu na příslušnost k oddílům se totiž posvětili), 12 levitští zpěváci - synové Asafovi, Hemanovi i Jedutunovi se svými syny a bratry stáli oblečeni kmentem východně od oltáře s činely, lyrami a citerami. Sto dvacet kněží k tomu troubilo na trubky. 13 Troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali Hospodina. Jakmile zazněly trubky, činely a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit Hospodina písní: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. 14 Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva.

2Krn 5, 1-14

2Krn 5,1 - Pozri 1 Kr 7,51.

2Krn 5,4 - Podľa 1 Kr 8,3 niesli archu kňazi, ktorí tiež pochádzali z kmeňa Lévi.

2Krn 5,9 - Miesto "z archy" čítaj s 1 Kr 8,8: "zo svätyne". – Tam sú po dnešný deň – do dôb autora prameňov; po návrate zo zajatia už ich tam nebolo.

2Krn 5,11 - Vložka 11 b–13 a v 1 Kr 8 chýba. – Obyčajne sa museli očisťovať len kňazi tej triedy, ktorá bola v službe, teraz sa očistili všetci, lebo sa všetci zúčastnili na posviacke chrámu.