výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Krn 28, 1-28

1 Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David, 2 ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů, 3 sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. 4 Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem. 5 Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli je do Damašku. Právě tak padl do rukou izraelskému králi, a ten mu způsobil hroznou porážku. 6 Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků, protože opustili Hospodina, Boha svých otců. 7 Efraimský bojovník Zichri zabil králova syna Maasejáše, správce paláce Azrikama i králova pobočníka Elkánu. 8 Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do Samaří. 9 Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim naproti. "Hleďte," řekl jim. "Hospodin, Bůh vašich otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! 10 A k tomu si ještě chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? 11 Proto mě teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" 12 Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové - Azariáš, syn Jochananův, Berechiáš, syn Mešilemotův, Jezechiáš, syn Šalumův, a Amasa, syn Chadlajův - a vystoupili proti těm, kdo se vraceli z boje. 13 "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily? Už jsme se přece provinili dost na to, aby na Izraeli spočíval Boží hněv!" 14 Vojáci se tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali zajatců i kořisti. 15 Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a napít, ošetřili je, všechny vyčerpané naložili na osly a přivedli je k jejich bratrům do Palmového města Jericha. Potom se vrátili do Samaří. 16 V té době poslal král Achaz k asyrskému králi žádost o pomoc. 17 Edomci totiž znovu přitáhli, zaútočili na Judu a odváděli zajatce. 18 Do měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni a dobyli Bet-šemeš, Ajalon, Gederot a také Socho, Timnu a Gimzo s jejich vesnicemi a usadili se tam. 19 Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému králi Achazovi, protože sváděl Judu na scestí a zcela zradil Hospodina. 20 Asyrský král Tiglat-pilesar sice k němu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho posílil. 21 Achaz vyplenil Hospodinův chrám, královský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu to k ničemu. 22 I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz. 23 Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu obětovat, pomohou i mně." Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael. 24 Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil jeho zařízení. Potom zamkl dveře Hospodinova chrámu a na kdejakém jeruzalémském nároží si zřídil oltáře. 25 V každém z judských měst nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých otců. 26 Ostatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku až do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů. 27 Když Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů Izraele ho nevnesli. 28 Na jeho místě pak kraloval jeho syn Ezechiáš.

2Krn 28, 1-28

Verš 1
Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David,
2Kr 16:2 - Stal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David,

Verš 3
sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.
Dt 18:10 - Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj,
2Kr 21:6 - Dokonce provedl vlastního syna ohněm. Věštil, čaroval, zabýval se jasnovidectvím a vyvolával mrtvé. Napáchal v Hospodinových očích spoustu zla a popouzel ho k hněvu.
Jer 7:31 - Vystavěli také obětiště Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam pálili své vlastní syny a dcery v ohni - to jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl!
Jer 19:5 - Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Baalovi - to jsem jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl!

Verš 5
Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli je do Damašku. Právě tak padl do rukou izraelskému králi, a ten mu způsobil hroznou porážku.
Iz 7:1 - Za vlády judského krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova, vytáhl aramejský král Recin s izraelským králem Pekachem, synem Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt.

Verš 23
Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu obětovat, pomohou i mně." Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael.
Sdc 16:23 - Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!"
Hab 1:11 - Pak ale jako vítr přeletí a budou pryč - kdo má svou sílu za boha, se provinil!"

2Krn 28,1-4 - Porov. 2 Kr 16,2–4.

2Krn 28,3 - Údolie Benenom (Benennom) je údolie synov Hinomových.

2Krn 28,15 - "Označení podľa mien", rozumej tých, čo boli vymenovaní vo verši 12. – Do Jericha prirodzene zaviedli všetkých zajatcov, nielen tých, ktorých niesli na osloch.

2Krn 28,18 - O Betsamese pozri 1 Sam 6,9. – O Ajalone 1 Sam 14,31. – Gaderot je azda Gedera spomínaná Joz 15,36.41. – Socho pozri 1 Sam 17,1. – Tamna, dnešné Tibne, je západne od Jeruzalema. – Gamzo, dnes Džimzu, leží východne od Lydy.

2Krn 28,19 - Achaz bol kráľ "Izraela", lebo aj Júdovci boli Izraeliti. Ale Písmo ho aj preto volá tak, lebo kráčal po stopách bezbožných izraelských kráľov.

2Krn 28,26 - O prameňoch Kroník pozri úvod.