výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Krn 27, 1-9

1 Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. 2 Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně. 3 To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě Ofelu. 4 Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže. 5 Bojoval s amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000 korů ječmene. Totéž mu odváděli i druhý a třetí rok. 6 Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem. 7 Ostatní Jotamovy skutky i všechny jeho války a cesty jsou sepsány v Knize izraelských a judských králů. 8 Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. 9 Když pak Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz.

2Krn 27, 1-9

Verš 1
Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova.
2Kr 15:33 - Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova.

2Krn 27,1-3 - Porov. 2 Kr 15,33–35.

2Krn 27,3 - Hornú bránu pozri 23,20. – Kopec Ofel bol juhovýchodne od chrámu. Na tej strane musel teda byť aj Ofelský múr.