výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Krn 5, 1-14

1 Keď sa skončili všetky práce, ktoré vykonal Šalamún na Hospodinovom dome, vniesol dnu zasvätené dary svojho otca Dávida. Striebro, zlato a všetky predmety uložil do pokladníc Božieho domu. 2 Potom Šalamún zvolal do Jeruzalema starších Izraela, všetkých kmeňových predákov, kniežatá izraelských rodín, aby preniesli z Dávidovho mesta, teda zo Sionu, archu Hospodinovej zmluvy. 3 Ku kráľovi sa zhromaždili všetci izraelskí muži na sviatok, ktorý býva v siedmom mesiaci. 4 Keď sa dostavili všetci starší Izraela, leviti zdvihli archu 5 a niesli ju. Stan stretávania a všetky posvätné predmety v ňom vyniesli léviovskí kňazi. 6 Kráľ Šalamún a celá pospolitosť Izraela, čo sa k nemu dohrnula pred archou, obetovali toľko oviec a dobytka, že sa vôbec nedal zistiť ich počet. 7 Kňazi vniesli archu Hospodinovej zmluvy na určené miesto do zadnej siene chrámu, do veľsvätyne pod krídla cherubov. 8 Cherubi mali roztiahnuté krídla nad miestom, kde bola archa, a zhora zakrývali archu i jej žrde. 9 Žrde vyčnievali a ich konce boli viditeľné len od zadnej siene, zvonku neboli viditeľné. Sú tam až dodnes. 10 V arche boli iba dve tabule, ktoré ta vložil Mojžiš na Horebe, kde Hospodin uzavrel s Izraelitmi zmluvu pri ich východe z Egypta. 11 Potom kňazi vyšli zo svätyne. Všetci prítomní kňazi sa posvätili bez ohľadu na ich zatriedenie. 12 Všetci léviovskí speváci zo skupiny Ásafovej, Hémanovej a Jedutúnovej so synmi a bratmi, odiati do jemného plátna, stáli s cimbalmi, harfami a citarami východne od oltára. S nimi bolo stodvadsať kňazov — trubačov. 13 Trubači a speváci vystupovali súčasne, takže to vyznelo ako jednohlasná chvála a oslava Hospodina. Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov i iných hudobných nástrojov a chválospev o Hospodinovi, že je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť, oblak naplnil Hospodinov dom. 14 Kňazi nemohli preň nastúpiť do služby, lebo sláva Hospodinova naplnila Boží dom.

2Krn 5, 1-14

2Krn 5,1 - Pozri 1 Kr 7,51.

2Krn 5,4 - Podľa 1 Kr 8,3 niesli archu kňazi, ktorí tiež pochádzali z kmeňa Lévi.

2Krn 5,9 - Miesto "z archy" čítaj s 1 Kr 8,8: "zo svätyne". – Tam sú po dnešný deň – do dôb autora prameňov; po návrate zo zajatia už ich tam nebolo.

2Krn 5,11 - Vložka 11 b–13 a v 1 Kr 8 chýba. – Obyčajne sa museli očisťovať len kňazi tej triedy, ktorá bola v službe, teraz sa očistili všetci, lebo sa všetci zúčastnili na posviacke chrámu.