výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Krn 26, 1-23

1 Všetok ľud Judska vzal Uzziju, ktorý mal šestnásť rokov, a dosadil ho za kráľa po jeho otcovi Amacjovi. 2 On vybudoval Elót a pripojil ho k Judsku potom, keď sa kráľ Amacja uložil k svojim otcom. 3 Uzzija sa stal ako šestnásťročný kráľom a päťdesiatdva rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Jeruzalemčanka, sa volala Jekolja. 4 Robil to, čo Hospodin uznáva za správne, celkom tak, ako robil jeho otec Amacja. 5 Za čias Zekarju, ktorý rozumel Božím videniam, hľadal Boha. Kým hľadal Hospodina, doprial mu Boh úspech. 6 Pustil sa do boja proti Filištíncom, zbúral hradby Gátu, Jabny, Ašdódu a vybudoval mestá v oblasti Ašdódu a medzi Filištíncami. 7 Boh mu pomáhal proti Filištíncom, proti Arabom, ktorí bývali v Gúr-Baále a proti Meúncom. 8 Amónčania odvádzali Uzzijovi poplatok a povesť o ňom prenikla až po oblasť Egypta, lebo sa stal mimoriadne mocným. 9 Uzzija budoval veže v Jeruzaleme: Na Rožnej bráne, na Údolnej bráne i na rohu a spevnil ich. 10 Vybudoval i veže na púšti a vyhĺbil i veľa cisterien, pretože mal na Nížine a na Rovine veľa stád, oráčov i vinárov v horských oblastiach a v sadoch, pretože mal rád pôdu. 11 Uzzija mal i vojsko vycvičené na boj pripravené vyraziť v útvaroch podľa počtu, ako ho zaznačil pisár Jeíel a úradník Maaséja pod dohľadom Chananju, ktorý patril ku kráľovským hodnostárom. 12 Celkový počet rodinných predákov bol dvetisícšesťsto udatných hrdinov. 13 Ich veleniu podliehalo vojsko v sile tristosedemtisícpäťsto bojovníkov, ktorí údernou mocou mali pomáhať kráľovi proti nepriateľom. 14 Celé to vojsko Uzzija vyzbrojil štítmi, kopijami, prilbami, brnením, lukmi a kamením do prakov. 15 V Jeruzaleme zhotovil dômyselne zostavené stroje, ktoré mali na vežiach a cimburí slúžiť na vrhanie striel a veľkých kameňov. Povesť o ňom sa rozšírila ďaleko, lebo sa mu dostalo predivnej pomoci, takže sa stal mocným. 16 No keď sa stal mocným, natoľko spyšnel, že ho to zahubilo. Spreneveril sa Hospodinovi, svojmu Bohu tým, že vstúpil do jeho chrámu, aby na kadidlovom oltári pálil kadidlo. 17 Azarja a s ním osemdesiat Hospodinových kňazov, udatných mužov, vošlo za ním. 18 Vzopreli sa kráľovi Uzzijovi a upozornili ho: Uzzija, páliť kadidlo Hospodinovi neprichodí tebe, ale na to vysväteným kňazom Áronovcom. Opusti svätyňu, lebo si sa previnil, a neposlúži ti to na slávu u Hospodina, Boha. 19 Uzzija držal kadidelnicu na pálenie kadidla a nazlostil sa. Keď sa na kňazov rozhneval, objavilo sa mu na čele malomocenstvo za prítomnosti kňazov v Hospodinovom dome pri kadidlovom oltári. 20 Keď sa k nemu hlavný kňaz Azarja a ostatní kňazi obrátili, zistili mu na čele malomocenstvo. Ihneď ho odtiaľ vykázali, ba i sám sa ponáhľal vyjsť, lebo ho ranil Hospodin. 21 Kráľ Uzzija ostal malomocný až do smrti. Ako malomocný býval v osobitnom dome. Bol totiž vylúčený z Hospodinovho domu. Jeho syn Jótam dozeral na kráľovský palác a spravoval ľud krajiny. 22 Ostatné deje Uzziju, staršie i novšie, opísal Ámocov syn Izaiáš. 23 Keď sa Uzzija uložil k svojim otcom, pochovali ho k nim na poli pri kráľovských hroboch, lebo sa hovorilo, že bol malomocný. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jótam.

2Krn 26, 1-23

Verš 1
Všetok ľud Judska vzal Uzziju, ktorý mal šestnásť rokov, a dosadil ho za kráľa po jeho otcovi Amacjovi.
2Kr 14:21 - Nato vzal všetok judský ľud Azarju, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho po jeho otcovi Amacjovi za kráľa.

Verš 2
On vybudoval Elót a pripojil ho k Judsku potom, keď sa kráľ Amacja uložil k svojim otcom.
2Kr 14:22 - Keď sa kráľ Amacja uložil k svojim otcom, vybudoval Élat a znovu ho pripojil k Judsku.

Verš 3
Uzzija sa stal ako šestnásťročný kráľom a päťdesiatdva rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Jeruzalemčanka, sa volala Jekolja.
2Kr 15:2 - Mal šestnásť rokov, keď sa stal kráľom, a päťdesiatdva rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka pochádzala z Jeruzalema a volala sa Jekolja.

Verš 21
Kráľ Uzzija ostal malomocný až do smrti. Ako malomocný býval v osobitnom dome. Bol totiž vylúčený z Hospodinovho domu. Jeho syn Jótam dozeral na kráľovský palác a spravoval ľud krajiny.
2Kr 15:5 - Hospodin ranil kráľa, takže bol malomocný až do dňa svojej smrti. Býval v osobitnom dome. Kráľov syn Jótam viedol palác a spravoval prostý ľud.

2Krn 26,1 - Porov. 2 Kr 14,21.

2Krn 26,5 - Znenie "ktorý učil bázni pred Bohom" je preložené na základe LXX. Vulg číta: "ktorý chápal a videl Boha".

2Krn 26,6 - Gét a Azot patria k piatim hlavným filištínskym mestám. – Jabnia je dnešné Jebna, blízko pobrežia Stredozemného mora.

2Krn 26,7 - Gurbál je nám ináč neznámy. – O Meunejcoch pozri 1 Krn 4.41.

2Krn 26,9 - O Rožnej bráne pozri 2 Kr 14,13; 2 Krn 25,23. – Údolná brána viedla z mesta do hinomského údolia.

2Krn 26,10 - O meste Karmel pozri 1 Sam 15,12.

2Krn 26,23 - Oziáša pre malomocenstvo ani nepochovali do kráľovskej hrobky, ale len vedľa nej na voľnom poli.