výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Krn 27, 1-9

1 Jótam mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom a šestnásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Cádokova dcéra, sa volala Jerúša. 2 Robil to, čo uznáva Hospodin za správne, celkom tak, ako robil jeho otec Uzzija, ibaže nevtrhol do Hospodinovho domu. Ľud však žil ďalej v skazenosti. 3 On vybudoval Hornú bránu Hospodinovho domu a rozsiahle práce konal na hradbe Ófela. 4 V Judskom pohorí budoval mestá a v zalesnených krajoch staval pevnosti a veže. 5 Bojoval proti kráľovi Amónčanov a premohol ich, takže mu v tom roku Amónčania odviedli sto talentov striebra, desaťtisíc talentov pšenice a desaťtisíc talentov jačmeňa. Toľko mu odvádzali Amónčania v druhom i treťom roku. 6 Jótam sa vzmáhal, pretože zotrvával na svojich životných cestách pred Hospodinom, svojím Bohom. 7 Ostatné deje Jótama, všetky jeho boje a výpravy sú poznačené v Knihe izraelských a judských kráľov. 8 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov vládol v Jeruzaleme. 9 Keď sa Jótam uložil k svojim otcom, pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Acház.

2Krn 27, 1-9

Verš 1
Jótam mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom a šestnásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Cádokova dcéra, sa volala Jerúša.
2Kr 15:33 - Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Cádokova dcéra, sa volala Jerúša.

2Krn 27,1-3 - Porov. 2 Kr 15,33–35.

2Krn 27,3 - Hornú bránu pozri 23,20. – Kopec Ofel bol juhovýchodne od chrámu. Na tej strane musel teda byť aj Ofelský múr.