výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Krn 11, 1-23

1 Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil do boja proti Izraelu dom Júdov a Benjamínov, stoosemdesiattisíc vybraných vojakov, aby znova získali kráľovstvo pre Rechabeáma. 2 Vtedy oslovil Hospodin Božieho muža Šemaju: 3 Povedz judskému kráľovi Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, a všetkým Izraelitom v Judsku a na území Benjamína: 4 Takto vraví Hospodin: Nechoďte bojovať proti svojim bratom. Nech sa každý vráti domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. Tí poslúchli Hospodinove slová a vzdali sa výpravy proti Járobeámovi. 5 Rechabeám sa usadil v Jeruzaleme a vybudoval v Judsku opevnené mestá. 6 Vybudoval Betlehem, Étam, Tekóu, 7 Bét-Cúr, Sóko, Adullám, 8 Gát, Márešu, Zíf, 9 Adórajim, Lakíš, Azéku, 10 Coreu, Ajjalón a Hebron, ktoré sa stali opevnenými mestami v Judsku a na území Benjamína. 11 Posilnil tieto pevnosti a umiestnil v nich veliteľov i zásoby potravín, oleja a vína. 12 Do každého mesta dal štíty a kopije. Veľmi ich posilnil. Patrili mu Judsko a územie Benjamína. 13 Kňazi a leviti, ktorí pôsobili v celom Izraeli, pridali sa k nemu z každej oblasti. 14 Leviti totiž opustili svoje pastviny i svoj majetok a odišli do Judska, najmä do Jeruzalema, pretože ich Járobeám a jeho synovia vylúčili z kňazskej služby pre Hospodina. 15 Ustanovil si vlastných kňazov pre výšiny, pre kozích démonov a teľce, ktoré zhotovil. 16 Za nimi prišli zo všetkých izraelských kmeňov do Jeruzalema tí, čo sa úprimne rozhodli utiekať sa k Hospodinovi, Bohu Izraela, a prinášať obety jemu, Bohu svojich predkov. 17 Posilnili tak judské kráľovstvo a boli oporou Rechabeáma, Šalamúnovho syna, na tri roky, lebo tri roky kráčali po ceste Dávida a Šalamúna. 18 Rechabeám si vzal za ženu Máchalat, dcéru Jerimóta, syna Dávida a Abíhajil, dcéry Elíaba, syna Izajovho. 19 Porodila mu synov Jeúša, Šemarju a Záhama. 20 Po nej si vzal Maaku, dcéru Absolónovu. Tá mu porodila Abiju, Attaja, Zízu a Šelomíta. 21 Zo všetkých svojich žien a vedľajších žien mal Rechabeám najradšej Maaku, dcéru Absolónovu. Mal osemnásť žien a šesťdesiat vedľajších žien, s ktorými splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér. 22 Abiju, syna Maaky, Rechabeám postavil do čela veliteľov, ktorí boli jeho bratmi, pretože ho chcel urobiť kráľom. 23 Uvážlivo rozmiestnil ostatných svojich synov do rôznych krajov Judska a územie Benjamína, do všetkých opevnených miest. Zaistil im dostatok potravín a zaopatril ich množstvom žien.

2Krn 11, 1-23

Verš 1
Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil do boja proti Izraelu dom Júdov a Benjamínov, stoosemdesiattisíc vybraných vojakov, aby znova získali kráľovstvo pre Rechabeáma.
1Kr 12:21 - Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil do boja proti domu Izraela celý dom Júdov a kmeň Benjamínov, spolu stoosemdesiattisíc vybraných vojakov, aby vrátili kráľovstvo Šalamúnovmu synovi Rechabeámovi.

Verš 4
Takto vraví Hospodin: Nechoďte bojovať proti svojim bratom. Nech sa každý vráti domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. Tí poslúchli Hospodinove slová a vzdali sa výpravy proti Járobeámovi.
1Kr 12:24 - Takto vraví Hospodin: Netiahnite do boja proti svojim bratom Izraelitom. Nech sa každý vráti domov, lebo ja som pôvodcom tohto rozdelenia. Tí poslúchli Hospodina a podľa jeho slova upustili od výpravy.

Verš 20
Po nej si vzal Maaku, dcéru Absolónovu. Tá mu porodila Abiju, Attaja, Zízu a Šelomíta.
1Kr 15:2 - Vládol tri roky v Jeruzaleme. Jeho matka, dcéra Abišalómova, sa volala Maaka.

Verš 14
Leviti totiž opustili svoje pastviny i svoj majetok a odišli do Judska, najmä do Jeruzalema, pretože ich Járobeám a jeho synovia vylúčili z kňazskej služby pre Hospodina.
2Krn 13:9 - Či ste nevyhnali Hospodinových kňazov, Áronovcov a levitov a nenarobili si kňazov ako národy iných krajín? Veď každý, kto sa uchádzal o úrad s mladým býčkom alebo so siedmimi baranmi, stal sa kňazom toho, čo nie je Boh.

Verš 15
Ustanovil si vlastných kňazov pre výšiny, pre kozích démonov a teľce, ktoré zhotovil.
1Kr 12:31 - Zriadil i svätyne na výšinách a spomedzi obyčajného ľudu ustanovil kňazov, ktorí nepochádzali z Léviho rodu.

2Krn 11,1-4 - Porov. 1 Kr 12,21–24.

2Krn 11,6-10 - O Etame porov. Sdc 15,7–8. – O Tekue 2 Sam 14,2. Betsur porov. Joz 15,58 a 1 Krn 2,45; Socho 1 Sam 17,1; Odolam 1 Sam 22,1; Gét 1 Sam 5,8; Maresa (Tell Sandahanna) Joz 15,44; Zif 1 Sam 23,14; Adoram, dnes Dura, západne od Hebronu. – Lachis pozri 2 Kr 14,19; Azeka, pozri 1 Sam 17,1; Saraa, pozri Joz 15,33.

2Krn 11,15 - O capoch pozri Lv 17,7. – O Jeroboamových teľcoch pozri 1 Kr 12,28 nn.

2Krn 11,16 - "Za nimi" rozumej: za levitmi.

2Krn 11,22 - Slovo: "zamýšľal!" je už z 23. verša, porov. LXX.