výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Krn 33, 1-25

1 Menašše mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom, a päťdesiatpäť rokov vládol v Jeruzaleme. 2 Robil Hospodinovi naprotiveň podľa ohavností národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov. 3 Obnovil výšiny, ktoré zrúcal jeho otec Chizkija, zriadil pre baálov oltáre, zhotovil ašéry, uctieval celý nebeský zástup a slúžil mu. 4 Postavil oltáre v dome Hospodina, o ktorom sa Hospodin sám vyslovil: V Jeruzaleme zostane navždy moje meno. 5 Na oboch nádvoriach Hospodinovho domu postavil oltáre pre celý nebeský voj. 6 V Údolí Ben-Hinnóma dal synov previesť cez oheň, vykonával veštby, čary a zaklínania, priviedol vyvolávačov duchov a vykladačov. Hospodinovi robil všemožne naprotiveň, aby ho tak urážal. 7 Vytesanú sochu modly umiestnil v Božom dome, o ktorom povedal Boh Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som si zvolil spomedzi všetkých izraelských kmeňov, si navždy uložím svoje meno. 8 Nedopustím, aby sa niekedy pohla noha Izraela z pôdy, ktorú som dal vašim otcom za predpokladu, že budú dbať na všetko, čo som im prostredníctvom Mojžiša prikázal, teda na celý zákon, na ustanovenia a právne predpisy. 9 Menašše zviedol Júdu i obyvateľov Jeruzalema na to, aby páchali väčšie zlo než národy, ktoré Hospodin vyhubil pred Izraelitmi. 10 Hospodin sa prihováral Menaššemu a jeho ľudu, ale tí si to nevšímali. 11 Preto na nich Hospodin priviedol veliteľov vojska asýrskeho kráľa. Tí Menaššeho dolapili, zachytili hákmi, sputnali okovami a odvliekli do Babylonu. 12 Vo svojej tiesni sa doprosoval priazne Hospodina, svojho Boha, a veľmi sa pokoril pred Bohom svojich otcov. 13 Keď sa k nemu modlil, Hospodin sa dal uprosiť, vypočul jeho úpenlivé volanie a priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Tak spoznal Menašše, že iba Hospodin je pravý Boh. 14 Neskôr vybudoval vonkajšie hradby Dávidovho mesta, západne od Gichónu, v údolí smerom k Rybnej bráne i vôkol Ófelu, a vystaval ich do výšky. Vo všetkých opevnených mestách v Judsku umiestnil veliteľov vojska. 15 Z Hospodinovho domu odstránil cudzie božstvá, sochu a všetky oltáre, ktoré predtým vybudoval na návrší domu Hospodina i v Jeruzaleme. Všetko vyhádzal von z mesta. 16 Znovu zriadil Hospodinov oltár a obetoval na ňom obety spoločenstva a ďakovné obety. Vyzval Júdu, aby slúžil Hospodinovi, Bohu Izraela. 17 Ľud však i ďalej obetoval na výšinách, i keď Hospodinovi, svojmu Bohu. 18 Ostatné príbehy Menaššeho, jeho modlitba k Bohu, slová vidcov, ktorí sa k nemu prihovárali v mene Hospodina, Boha Izraela, sú poznačené v Príbehoch izraelských kráľov. 19 O jeho modlitbe a odpovedi na ňu, o všetkých jeho hriechoch, o nevere, o miestach, kde zriadil výšiny a zaviedol ašéry i sochy, prv než sa pokoril, sa píše v Dejinách Chózaja. 20 Keď sa Menašše uložil k svojim otcom, pochovali ho v jeho hrobe. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amón. 21 Amón mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a dva roky vládol v Jeruzaleme. 22 Robil Hospodinovi naprotiveň, podobne ako jeho otec Menašše. Amón obetoval všetkým tesaným modlám, ktoré zhotovil jeho otec Menašše, a slúžil im. 23 Nepokoril sa pred Hospodinom ako jeho otec Menašše, čím svoju vinu zväčšil. 24 Jeho služobníci sa proti nemu vzbúrili a zavraždili ho v jeho paláci. 25 Pospolitý ľud však pobil všetkých účastníkov vzbury proti kráľovi Amónovi a po ňom ustanovil za kráľa jeho syna Joziáša.

2Krn 33, 1-25

Verš 11
Preto na nich Hospodin priviedol veliteľov vojska asýrskeho kráľa. Tí Menaššeho dolapili, zachytili hákmi, sputnali okovami a odvliekli do Babylonu.
Dt 28:36 - Hospodin odvedie teba i tvojho kráľa, ktorého si ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu.
Jób 36:8 - Ak sú spútaní v okovách a povrazmi trápenia poviazaní,

Verš 3
Obnovil výšiny, ktoré zrúcal jeho otec Chizkija, zriadil pre baálov oltáre, zhotovil ašéry, uctieval celý nebeský zástup a slúžil mu.
2Kr 18:4 - Odstránil výšiny, roztĺkol posvätné stĺpy, zoťal posvätný kôl a rozbil bronzového hada, ktorého zhotovil Mojžiš. Až dovtedy mu totiž Izraeliti pálili tymian a nazvali ho Nechuštán.
2Krn 31:1 - Keď sa to všetko skončilo, pobrali sa všetci prítomní Izraeliti do judských miest a roztrieskali kamenné stĺpy, postínali ašéry a úplne zbúrali výšiny i oltáre v celom Judsku, na území Benjamína, Efrajima a Menaššeho. Potom sa všetci Izraeliti vrátili, každý na svoj majetok, do svojich miest.
2Krn 32:12 - Veď sám Chizkija odstránil jeho výšiny i oltáre a prikázal Judsku a Jeruzalemu: Pred jedným oltárom budete vzdávať pocty a na ňom páliť kadidlo.

Verš 4
Postavil oltáre v dome Hospodina, o ktorom sa Hospodin sám vyslovil: V Jeruzaleme zostane navždy moje meno.
2Kr 21:4 - Postavil aj oltáre v dome Hospodina, o ktorom on sám vyhlásil: V Jeruzaleme si uložím svoje meno.
Dt 12:5 - Vy budete prichádzať na miesto, ktoré si Hospodin, váš Boh, vyvolí spomedzi všetkých vašich kmeňov, aby tam bolo jeho meno, aby tam býval.
Dt 12:11 - Potom na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, váš Boh, za príbytok svojho mena, budete prinášať všetko, čo vám prikazujem: svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiatky, pozdvihované obety a všetko najlepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hospodinovi.
2Sam 7:13 - On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón.
1Kr 8:29 - Nechže sú tvoje oči nocou-dňom upreté na tento dom, na miesto, o ktorom si sa vyslovil, že tam bude tvoje meno. Vypočuj modlitbu, ktorú ti tvoj služobník predkladá na tomto mieste.
1Kr 9:3 - Hospodin mu povedal: Vypočul som si tvoju modlitbu a tvoju úpenlivú prosbu, ktorými si sa ku mne utiekal. Posvätil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam trvalo prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce tam budú ustavične.
2Krn 7:16 - Teraz som si vyvolil a posvätil tento dom, aby tam vždy prebývalo moje meno. Moje oči a srdce tam budú bývať ustavične.
Ž 132:13 - Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok:
Jer 32:34 - ba umiestnili svoje ohavnosti v dome, ktorý sa volá mojím menom, aby ho poškvrnili.

Verš 21
Amón mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a dva roky vládol v Jeruzaleme.
2Kr 21:19 - Amón mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom a vládol dva roky v Jeruzaleme. Jeho matka, dcéra Charúcova z Jotby, sa volala Mešullemet.

Verš 6
V Údolí Ben-Hinnóma dal synov previesť cez oheň, vykonával veštby, čary a zaklínania, priviedol vyvolávačov duchov a vykladačov. Hospodinovi robil všemožne naprotiveň, aby ho tak urážal.
Lv 18:21 - Nikoho zo svojho potomstva nedovoľ obetovať Molochovi; nesmieš znesvätiť meno svojho Boha. Ja som Hospodin.
Dt 18:10 - Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dcéru previedol cez oheň: ani veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník,
2Kr 16:3 - Uberal sa cestou izraelských kráľov, ba i vlastného syna dal upáliť podľa ohavností národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov.
2Krn 28:3 - Pálil tymian v Ben-Hinnómskom údolí a dal si upáliť synov podľa odporných zvyklostí národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov.

2Krn 33,1-9 - Porov. 2 Kr 21,1–9.

2Krn 33,6 - Údolie Benenom pozri 28,3.

2Krn 33,7 - Podľa 2 Kr 21,7 bola to socha Ašery.

2Krn 33,13 - Vo vydaniach Vulgáty na konci po kánonických knihách býva odtlačovaná "Modlitba Manassesova". Je to nepravý (apokryfný) spis. Pravá modlitba sa nám nezachovala.

2Krn 33,14 - O Gihone porov. 32,30; o Ofeli 27,3. – Rybná brána bola v strede severného múru.

2Krn 33,17 - Bola to síce zakázaná, ale aspoň už nie modlárska bohoslužba.

2Krn 33,18 - O prameňoch Kroník pozri úvod.

2Krn 33,19 - Vulgáta slovo "vidcov" pokladá za vlastné meno: Hosai.

2Krn 33,20 - Porov. 2 Kr 21,18.

2Krn 33,21-24 - Porov. 2 Kr 21,19–26.