výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Krn 9, 1-31

1 Kráľovná zo Sáby počula chýr o Šalamúnovi a prišla do Jeruzalema, aby ho vyskúšala náročnými otázkami. Prišla s početným sprievodom a s ťavami, ktoré niesli balzamy, množstvo zlata a drahokamy. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo si zaumienila. 2 Šalamún jej však dal odpoveď na všetky jej otázky. Nebolo preňho nič záhadné, čo by nezodpovedal. 3 Keď kráľovná zo Sáby videla Šalamúnovu múdrosť, palác, ktorý postavil, 4 jedlá na jeho stole, zasadací poriadok jeho služobníkov, zdvorilosť obsluhovačov a ich odev, jeho čašníkov a ich odev i jeho schody, ktorými vystupoval do Hospodinovho domu, vyrazilo jej to dych. 5 Povedala kráľovi: Je pravda, čo som počula doma o tvojich slovách a tvojej múdrosti. 6 Ich slovám som však neverila, kým som neprišla a nepresvedčila sa. Ako vidím, väčšinu o tvojej múdrosti mi ani nepovedali. Prekonal si chýr, ktorý som počula. 7 Blažení sú tvoji muži i títo tvoji sluhovia, ktorí ti ustavične slúžia a počúvajú tvoju múdrosť. 8 Nech je zvelebený Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa natoľko obľúbil, že ťa dosadil na svoj trón za kráľa pre Hospodina, tvojho Boha. Pretože tvoj Boh miluje Izrael, aby ho trvale upevnil, teba dosadil nad ním za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť. 9 Nato darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo balzamu a drahokamy. Kráľ Šalamún už nikdy nemal toľko balzamu, ako vtedy, keď ho obdarovala kráľovná zo Sáby. 10 Aj Chúramovi a Šalamúnovi sluhovia, ktorí priviezli zlato z Ofíru, doviezli algumové drevo a drahokamy. 11 Kráľ použil algumové drevo na schodisko Hospodinovho domu a kráľovského paláca, ako i na citary a harfy pre spevákov. Niečo podobné nebolo predtým vídať v Judsku. 12 Kráľ Šalamún obdaroval kráľovnú zo Sáby všetkým, čo si zažiadala, okrem toho, čo sama priniesla kráľovi. Napokon sa i so svojimi sluhami pobrala do svojej vlasti. 13 Váha zlata, ktoré priviezli Šalamúnovi za jeden rok, bola šesťstošesťdesiatšesť talentov 14 okrem toho, čo povinne odviedli kupci a obchodníci. Všetci králi Arábie a miestodržitelia krajiny prinášali kráľovi Šalamúnovi zlato a striebro. 15 Kráľ Šalamún zhotovil dvesto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spotreboval šesťsto šekelov tepaného zlata. 16 Ďalej zhotovil tristo malých štítov z tepaného zlata. Na zhotovenie jedného štítu spotreboval tristo šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanonského lesa. 17 Kráľ zhotovil i veľký trón zo slonoviny a obložil ho rýdzim zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a zlatú podnož, spojenú s trónom. Po oboch stranách sedadla boli operadlá a vedľa nich dvojica levov. 19 Na šiestich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa nevyrobilo pre nijaké kráľovstvo. 20 Všetky nádoby na pitie u kráľa Šalamúna boli zlaté a všetky predmety v Dome libanonského lesa boli z rýdzeho zlata. Striebro bolo za čias Šalamúna považované za nič. 21 Kráľovské lode sa totiž plavili s Chúramovými sluhami do ďalekých končín. Raz za tri roky vyplávali lode do Taršíša a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 22 Kráľ Šalamún prevýšil bohatstvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme. 23 Tí všetci chceli navštíviť Šalamúna, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. 24 Každý z nich priniesol i nejaký dar: strieborné a zlaté predmety, rúcha, zbrane, balzamy, kone, mulice, a to rok čo rok. 25 Šalamún mal štyritisíc konských záprahov, ďalej bojové vozy a dvanásťtisíc jazdcov, ktorých rozmiestnil v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme. 26 Vládol nad všetkými kráľmi od Eufratu po krajinu Filištíncov a po hranice Egypta. 27 Zásluhou kráľa bolo v Jeruzaleme striebra ako kamenia a cédrov ako planých figovníkov, ktoré hojne rastú na Nížine. 28 Kone dovážali Šalamúnovi z Egypta a z rôznych iných krajín. 29 Ostatné Šalamúnove príbehy, a to staršie i novšie, sú poznačené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šílana a vo Videní vidca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom. 30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov. 31 Keď sa uložil k svojim otcom, pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.

2Krn 9, 1-31

Verš 27
Zásluhou kráľa bolo v Jeruzaleme striebra ako kamenia a cédrov ako planých figovníkov, ktoré hojne rastú na Nížine.
2Krn 1:15 - Zásluhou kráľa bolo v Jeruzaleme striebra a zlata toľko ako kamenia a cédrov ako divých figovníkov, ktoré hojne rastú na Nížine.

Verš 1
Kráľovná zo Sáby počula chýr o Šalamúnovi a prišla do Jeruzalema, aby ho vyskúšala náročnými otázkami. Prišla s početným sprievodom a s ťavami, ktoré niesli balzamy, množstvo zlata a drahokamy. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo si zaumienila.
1Kr 10:1 - Keď sa kráľovná zo Sáby dopočula, čo Šalamún urobil pre meno Hospodina, prišla ho vyskúšať hlavolamami.
Mt 12:42 - Kráľovná z juhu vystúpi na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, pretože prišla z končín zeme vypočuť si Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je ktosi väčší ako Šalamún!
Lk 11:31 - Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona prišla až z konca zeme počúvať Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún.

Verš 11
Kráľ použil algumové drevo na schodisko Hospodinovho domu a kráľovského paláca, ako i na citary a harfy pre spevákov. Niečo podobné nebolo predtým vídať v Judsku.
1Kr 10:12 - Santalové drevo použil kráľ na zábradlie pre Hospodinov dom a kráľovský palác, i na citary a harfy pre spevákov. Toľko santalového dreva sa už nikdy nedoviezlo, ba dnes ho už ani nevidieť.

Verš 29
Ostatné Šalamúnove príbehy, a to staršie i novšie, sú poznačené v Dejinách proroka Nátana, v Proroctve Achiju Šílana a vo Videní vidca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom.
1Kr 11:41 - Ostatné príbehy Šalamúnove, všetko, čo vykonal, i jeho múdrosť, sú zapísané v Knihe Šalamúnových kroník.

Verš 25
Šalamún mal štyritisíc konských záprahov, ďalej bojové vozy a dvanásťtisíc jazdcov, ktorých rozmiestnil v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme.
1Kr 4:26 -
1Kr 10:26 - Kráľ Šalamún si zadovážil vozy a jazdcov, takže mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov. Rozmiestnil ich v mestách pre vojnové vozy a pri sebe v Jeruzaleme.
2Krn 1:14 - Šalamún sústredil bojové vozy a jazdcov; mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov. Rozmiestnil ich v mestách pre bojové vozy a u seba v Jeruzaleme.

2Krn 9,1-12 - Porov. 1 Kr 10,1–13.

2Krn 9,12 - Šalamún nevrátil kráľovnej zo Sáby tie isté veci, ktoré mu darovala, ale iné dary v tej istej hodnote a okrem tých ešte dary iné. Verš teda chce povedať, že jej Šalamún dal oveľa viac, než mu ona doniesla.

2Krn 9,13-28 - Porov. 1 Kr 10,14–28.

2Krn 9,25 - Porov. 1,14; 1 Kr 5,6; 10,26.

2Krn 9,26 - Porov. 1 Kr 5,1. – "Rieka" je Eufrat.

2Krn 9,27 - Porov. 1 Kr 10,27.

2Krn 9,28 - Porov. 1 Kr 10,28.

2Krn 9,29-30 - Porov. 1 Kr 11,41–43.